Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 1020/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Marcin Schoenborn

Sędziowie SSO Małgorzata Peteja-Żak

SSO Kazimierz Cieślikowski (spr.)

Protokolant Natalia Skalik-Paś

przy udziale Mariusza Adamioka

Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z.

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r.

sprawy skazanego R. Ł., syna G. i L.

ur. (...) w Z.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 4 października 2017 r. sygnatura akt II K 566/17

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 440 kpk

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zabrzu.

VI Ka 1020/17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu po raz wtóry rozpoznawał sprawę w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec skazanego R. Ł.. Na rozprawie w dniu 4 października 2017 r. Sąd wydał wyrok łączny pod sygn. akt IIK 566/17. Mocą tego wyroku Sąd I instancji połączył karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22 sierpnia 2016 r. sygn. akt IIK 440/16, karę łączną 1 roku ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt IIK 1010/15 oraz karę jednostkową 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt IIK 344/15.

Łącząc te kary Sąd orzekł karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Na poczet tej kary Sąd zaliczył okresy kar w rozmiarze dotychczas odbytym. Jednocześnie Sąd na mocy art. 572 kpk umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kary łącznej 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt IIK 1010/15, gdyż kara ta została odbyta z dniem 14 września 2016 r., a także kary 3 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia `1 grudnia 2016 r. sygn. akt IIK 463/16, stając na stanowisku, że kara ta została orzeczona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Zabrzu o sygn. akt IIK 440/16, IIK 1010/15, IIK 344/15.

Od tego wyroku apelację wywiódł obrońca skazanego zaskarżając wyrok w zakresie orzeczenia o karze. Zarzucił wyrokowi obrazę przepisów postępowania, a to art. 7 kpk w związku z art. 410 kpk i art. 424 § 2 kpk, a także rażącą niewspółmierność orzeczonej kary łącznej. Wniósł o zmianę wyroku poprzez wymierzenie skazanemu kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym 4 lat pozbawienia wolności i zwolnienie go od ponoszenia kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Odniesienie się do zarzutów odwoławczych byłoby przedwczesne bowiem Sąd I instancji dopuścił się o wiele poważniejszego uchybienia, które dla rozstrzygnięcia w przedmiocie wydania wyroku łącznego miało znaczenie doniosłe, a obrońca skazanego uchybienia tego nie dostrzegł i w apelacji o tym uchybieniu nie wspomniał. W ocenie Sądu Okręgowego Sąd I instancji naruszył prawo karne materialne, a to art. 85 § 3 kk z oczywistą niekorzyścią dla skazanego i dlatego korzystając z przepisu art. 440 kpk Sąd odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania na korzyść skazanego . W istocie Sąd I instancji błędnie zinterpretował pojęcie „rozpoczęcie odbywania kary”. Uznał Sąd, że rozpoczęciem odbywania kary jest także okres przed uprawomocnieniem się orzeczenia wymierzającego tę karę choć w rzeczy samej te okresy pozbawienia wolności mają jedynie charakter okresów zaliczalnych na poczet kary. O rozpoczęciu odbywania kary można mówić tylko wówczas gdy kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania orzeczona prawomocnym wyrokiem zostanie wprowadzona do wykonania. Inne okresy pozbawienia wolności w sprawie jedynie podlegają zaliczeniu na poczet tejże kary choć pozbawienie wolności miało miejsce przed wprowadzeniem kary do wykonania, a więc także przed rozpoczęciem jej odbywania.

Sąd I instancji w drugim tirecie punktu 4 umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt IIK 463/16. Trzeba zauważyć, że skazany dopuścił się tego przestępstwa 18 stycznia 2016 r. W danym czasie prawomocny był jedynie pierwszy wyrok opisany w punkcie I komparycji. Co istotne kara wówczas orzeczona była aż do maja 2016 r. karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Tak więc w chwili popełnienia przez skazanego czynu, za który orzeczono karę wyrokiem opisanym w punkcie VII komparycji skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania żadnej z kar pozbawienia wolności. Poniekąd wynika to z punktu 2 części dyspozytywnej wyroku. Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd I instancji zaliczył skazanemu okresy pozbawienia wolności w różnych sprawach. Jeśli chodzi o okresy datowane przed chwilą czynu, za który orzeczono karę wyrokiem w sprawie IIK 463/16 to Sąd zaliczył jedynie dwa okresy zatrzymania w sprawach, w których orzeczono kary pozbawienia wolności na poczet których to kar zaliczono okresy zatrzymania.

Uchybienie to ma znaczenie gdyż powoduje, że skazany oprócz kary łącznej orzeczonej w tej sprawie musiałby odrębnie odbyć karę 3 lat pozbawienia wolności.

Ponieważ zdaniem Sądu Okręgowego kara, o której mowa w punkcie VII komparycji powinna być objęta węzłem kary łącznej to przewód sądowy powinien być przeprowadzony od początku w całości.