Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XII Ca 9/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny

Przewodniczący: S.S.O. Joanna Rotert-Grzybowska

Sędziowie: S.O. Barbara Soszyńska-Stefanowicz

del. S.R. Honorata Wójcik (spr.)

Protokolant: stażysta Ewelina Zalewska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa P. C. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. C.

przeciwko P. C. (2)

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji wniesionej przez powódkę P. C. (1)

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 12 października 2017 roku

sygn. akt V RC 45/17

oddala apelację.

B. S. J. G. H. W.