Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI P 647/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Turowska

Ławnicy:

Tadeusza Bartkowski, Danuta Gliszewska

Protokolant:

Aleksandra Ignacionek

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa M. C.

przeciwko Okręgowej Izbie Lekarskiej w G.

o odszkodowanie, odprawę

1.  oddala powództwo ;

2.  zasądza od powódki M. C. na rzecz pozwanego Okręgowej Izby Lekarskiej w G. kwotę 540 zł ( słownie: pięćset czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ;

UZASADNIENIE

Powódka M. C. pozwem z dnia 5 września 2015 r skierowanym przeciwko Okręgowej Izbie Lekarskiej domagała się uznania dokonanego jej wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne , nałożenia obowiązku dalszego zatrudniania jej do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy a w przypadku gdyby wydanie wyroku nastąpiło po upływie okresu wypowiedzenia , przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. W uzasadnieniu pozwu wskazała ,że w piśmie z dnia 31 sierpnia 2015 r pozwany wypowiedział jej umowę o prace wskazując w swoim oświadczeniu przyczyny z którymi powódka się nie zgadza bowiem są one całkowicie bezpodstawne.

Pozwana w odpowiedzi na pozew domagała się jego oddalenia w całości argumentując , że przyczyny wskazane w oświadczeniu o wypowiedzeniu powódce umowy o pracę były prawdziwe i uzasadniały złożenie tego oświadczenia woli .

Na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r powódka oświadczyła ,że domaga się odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy ( k: 461)

Na rozprawie w dniu 11 grudnia 2017 r pełnomocnik powódki wniósł o zasądzenie na rzecz powódki odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia w sytuacji gdyby Sąd uznał brak podstaw do zasądzenia odszkodowania. Jako podstawę roszczenia wskazał art. 8 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących . (k: 693)

Sąd Rejonowy ustalił , co następuje:

M. C. była zatrudniona w Okręgowej Izbie Lekarskiej na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny w dniu 23 sierpnia 1993 r , a następnie od dnia 24 listopada 1993 r na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku sekretarki sądu .

( dowód: umowy o pracę w aktach osobowych cz.B k 1 i 3 )

Powódka w dniu 13 października 2011 r uzyskała tytuł magistra prawa z wynikiem dobrym.

( dowód: dyplom w aktach osobowych powódki)

Od dnia 1 lipca 2012 r strony zawarły aneks do umowy o pracę na mocy którego zmieniono powódce stanowisko pracy na kierownika Biura Okręgowego Sądu Lekarskiego w G. i do dotychczasowego zakresu obowiązków dodano kierowanie Biurem Okręgowego Sądu Lekarskiego w G. oraz organizowanie pracy Biura Okręgowego Sądu Lekarskiego w G. .

( dowód: aneks w aktach osobowych cz B k:43)

16 czerwca 2014 r Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego A. K. zwróciła się do Prezesa OIL w G. o przyznanie powódce nagrody pieniężnej dla pracownika Sądu Lekarskiego za okres od kwietnia do czerwca 2014 r . W uzasadnieniu wskazała ,że w tym okresie powódka wykonała ilość pracy przekraczającą normy pracy Sądu . Wykonała dokumentację wszystkich zaległych wniosków o ukaranie i zażaleń na postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013 r oraz większość wniosków o ukaranie i zażaleń za rok 2014 r Dodatkowo uczestniczyła w 12 rozprawach oraz 14 posiedzeniach sporządzając protokoły rozpraw i posiedzeń . Przystosowała pracę Sądu do współczesnych wymogów wprowadzając elektroniczne prowadzenie rozpraw i posiedzeń oraz elektroniczną dokumentację. Nagroda ta została jej przyznana w dniu 26 czerwca 2014 r

( dowód: wniosek z akt osobowych cz. B k: 48)

Powódka uczestniczyła w sympozjum naukowo – szkoleniowym III Kongres Prawa Medycznego w dniach od 4-5 grudnia 2014 w K..

( dowód: dyplom k: 13)

Zgodnie z § 74 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich do czynności kancelarii sądu należą w szczególności :

1)  Prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu ( Repertorium) według następującego schematu : L.p. ( nadana sygnatura), data wpływu , nazwisko i imię obwinionego lekarza , adres obwinionego lekarza, krótka treść przypisanego czynu , data orzeczenia , kara wymierzona w I instancji , kto odwołał się i data odwołania , data przesłania akt do II instancji ,data otrzymania akt z II instancji , data orzeczenia II instancji i kara wymierzona , data prawomocności orzeczenia , wykonanie orzeczenia , uwagi ;

2)  Redagowanie i techniczne przygotowywanie odpowiedzi na pisma wpływające do sądu,

3)  Przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez przewodniczącego sądu w tym :

a)  udostępnianie za zgodą przewodniczącego sądu do wglądu akt sprawy obwinionym lekarzom , ich obrońcom , pokrzywdzonym;

b)  załatwianie spraw wynikających z kontaktu z interesantami

4)  techniczne przygotowanie posiedzeń niejawnych sądu

5)  techniczne przygotowanie rozpraw;

6)  protokołowanie na rozprawie;

7)  przepisywanie rękopisów uzasadnień napisanych przez przewodniczących składów orzekających;

8)  przygotowanie korespondencji do członków sądu i stron ( Dziennik Korespondencyjny , Pocztowa książka nadawcza, przesyłki za potwierdzeniem odbioru)

9)  naliczanie kosztów postępowania

10)  przygotowanie akt sprawy do wysyłki ; prowadzenie właściwej dokumentacji odwoławczej

11)  prowadzenie statystyki sądu

12)  organizacja i techniczne przygotowanie szkoleń dla członków sądu ;

13)  wykonywanie innych poleceń przewodniczącego.

( dowód: § 74 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich k: 54-54v)

Zgodnie z § 75 regulaminu w przypadku wypożyczania akt sprawy uprawnionym członkom sądu i instytucjom , wydanie akt powinno być kwitowane przez odbiorcę , a ponadto we właściwym rejestrze należy dokonać adnotacji o wypożyczeniu akt.

( dowód: § 75 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich k: 55)

Wyżej przywołany akt prawny stanowił również ,że dla każdej sprawy z chwilą wpisania jej do rejestru zakłada się odrębne akta opatrzone sygnaturą . Akta należy prowadzić chronologicznie .Karty akt powinny być ponumerowane i trwale połączone. W przypadku przekroczenia 200 stron akt , zakłada się kolejny tom . Dokumenty procesowe nie mogą być przechowywane poza aktami.

( dowód: § 76 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich k: 55)

W wyjaśnieniach skierowanych do Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 27 sierpnia 2015 r adwokat K. K. (1) wskazał ,że praca z M. C. w przeciągu roku nie uległa zdecydowanej poprawie. Wskazał m.in. na takie uchybienia jak brak numeracji akt , nie wszywanie korespondencji na bieżąco ,pozostawianie niektórych dokumentów poza aktami nawet pomimo zakończenia postepowania i przeniesienia akt do archiwum, nie zachowywanie chronologii w aktach sprawy , nieprawidłowa numeracja ( numer karty tylko na pierwszej stronie dokumentu), nie zakładania kolejnego tomu akt po przekroczeniu 200 stron. Dodatkowo wskazał ,że nie są zakładane akta spraw prowadzonych na skutek zażalenia na decyzje Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania wyjaśniającego . Dokumenty te zwykle były umieszczane w foliowych koszulkach . Takie ich prowadzenie stanowi według pełnomocnika realne zagrożenie ,że akta będą niepełne i stwarza realne ryzyko podniesienia zarzutu działania w oparciu o niepełny materiał co miało już miejsce w przeszłości . Dodatkowo wskazał ,że powódka w sposób nieprawidłowy prowadzi protokołu z posiedzeń i rozpraw OSL. W wielu protokołach pisanych na wcześniej przygotowanych szablonach znajdowały się skróty wypowiedzi uczestników , rzekome pouczenia osób nieobecnych, niedokończone wypowiedzi itd. Nadto z szablonów nie były wykreślane niepotrzebne elementy przez co z treści protokołu można wysnuć błędny wniosek , że sąd jednocześnie termin rozprawy odracza , oraz postępowanie kończy i wydaje wyrok , czy też ,że strona stawiła się, nie stawiła się została prawidłowo zawiadomiona , nieprawidłowo zawiadomiona, zmarła . Poza tym protokoły nie były podpisywane . W ciągu roku powódka odmawiała wykonywania poleceń Przewodniczącej OSL m.in. dotyczących prowadzenia repertorium wypływających spraw , mimo że została dla niej przygotowana prosta tabelka w której mogłyby być zamieszczone proste dane oraz w zakresie pilnowania terminowości sporządzania uzasadnień przez sędziów. Powódka także nie informowała Przewodniczącej na bieżąco o wpływających pismach , wiadomościach e- mail, czy telefonach do OSL.

( dowód: pismo z dnia 27 sierpnia 2015 r k: 56-69)

W trakcie kontroli akt postępowań w zakresie wniosków o ukaranie lata 2013 , 2014, 2015 wskazano m.in. na nieprawidłowości polegające na braku chronologicznego poukładania dokumentów znajdujących się w aktach sprawy , braku numeracji kart, zarządzeń o wyznaczeniu rozprawy, zwrotek , opóźnienia w wysyłaniu prawomocnych orzeczeń , podejmowanie pierwszych czynności sekretariatu z dużym opóźnieniem , protokoły w brudnopisie , umieszczanie zwrotek w aktach nie dotyczących stron , protokoły które nie odzwierciedlały przebiegu posiedzenia. Nie zakładano drugiego tomu akt po przekroczeniu 200 kart. Zdarzało się też , że protokół był pisany w połowie ręcznie w połowie na komputerze , miejscami zawierał pola wykreślone , zawierał podpisane niepodjęte postanowienia.

( dowód: wyniki kontroli k:60-65)

W związku z przeglądem akt dokonywanym w dniach 5-6 października 2015 r zostały odnalezione akt(...), które były nieponumerowane i niepoukładane. W foliowej koszulce znajdowały się 23 kartki ( wniosek o ukaranie , Pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 30 września 20-3 r , email od p. W. I. z dnia 27 listopada 2013 r , Notatka służbowa z dnia 27 listopada 2013 r, pismo do dr W. Ł. z dnia 27 grudnia , p I. R. z dnia 7 stycznia 2014 r ,kopia strony „ Magazyn (...) .Zarządzenie Przewodniczącego OSL (...) G. z dnia 28 listopada 2013 r , Protokół rozprawy z dnia 6 grudnia 2013 r .

( dowód: notatka M. M. k: 66)

W aktach postępowań w przedmiocie zażaleń na postanowienia i zarządzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej -2015 r stwierdzono m.in. opóźnienia w wykonywaniu pierwszych czynności sekretariatu, antydatowane zawiadomienia o posiedzeniu , braki oryginalnych podpisów na protokole, brak oryginalnych podpisów pod postanowieniami , brak numeracji kart, zapisy w protokołach nie odzwierciedlające przebiegu posiedzenia. Zdarzały się też akta ułożone „ od tyłu”, nieprawidłowa chronologia akt. Stwierdzono także brak zwrotek od zawiadomień i wezwań na rozprawę , brak oryginalnych podpisów na postanowieniach

( dowód: wyniki kontroli akt postępowań w przedmiocie rozpoznania zażaleń 2014 -2015 k: 67-75)

Powódka w okresie od 1 września 2015 r do 30 września 2015 r uporządkowała wszystkie akta w sprawach zażaleń na postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w toku postepowania wyjaśniającego .

( dowód: notatka k: 76)

Akta dotyczące zażaleń na postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z 2014 r do sierpnia 2014 r znajdowały się w koszulkach , nie były ponumerowane , zszyte , nie zawierały okładek . Zostały uporządkowane przez powódkę w okresie od sierpnia do września 2015 r .

( dowód: notatka k: 77)

27 października 2015 r adw. D. K. sporządził notatkę służbową w której wskazał ,że na przełomie lipca i sierpnia 2014 r został poinformowany przez M. C. iż do sądu wpłynęło odwołanie obrońcy obwinionej , w którym wskazał on na naruszenie prawa do obrony z uwagi na doręczenia niepełnej treści uzasadnienia orzeczenia OSL z dnia 15 kwietnia 2014 r . Mecenas po zapoznaniu się z aktami ustalił ,że znajduje się w nich pełna treść uzasadnienia natomiast z aktu notarialnego dołączonego do odwołania wynikało ,że obrońca otrzymał spięte orzeczenie z uzasadnieniem , w którym brakowało jednej strony. Poszczególne strony uzasadnienia nie zostały ponumerowane. D. K. poinformował powódkę o różnych możliwościach rozwiązania tego problemu i wskazał ,że ostateczną decyzję co do dalszego sposobu procedowania z wniesionym odwołaniem powinna podjąć Przewodnicząca OSL . W dniu 18 sierpnia 2014 r w trakcie rozmowy z Przewodniczącą OSL A. K. okazało się ,że powódka nie poinformowałam jej do tego dnia o zaistniałej sytuacji i treści wniesionego odwołania .

( dowód: notatka służbowa k: 78 , przesłuchanie D. K. k: 497-498 adnotacje 00:54:50-01:17:18)

W segregatorze znajdującym się w biurze powódki opisanym (...) znajdowało się 6 akt ( 5 w koszulkach ) spraw dotyczących pomocy prawnej 3 z 2015 r , 2 z 2014 r i 1 z 2013 r .

W kolejnym który nie został opisany znajdowały się orzeczenia z 2011 -2012 r ( częściowo z kopiami podpisów częściowo wydruki )

Teczka postanowienie (...)r zawierała ich 21 sztuk

Segregator (...) zawierał zarządzenia o wyznaczeniu rozpraw od 1 grudnia 2005 r do 2 października 2012 r plus pismo przesłanie akt do (...)

Segregator bez opisu zawierał : wiadomości e mali 2009 -2012 , zpo ,pisma wychodzące, materiały zjazdowe 2009 , 2010 zbiorczą liczbę głosów wybory 2010 r , karty zgłoszenia kandydata – czyste , ankiety . Pisma do doktorów A. , B. , J. , kopie delegacji , listę członków OSL 16 stycznia 2010 r, 10 grudnia 2009 , 26 listopada 2009 r oraz ankietę delegowana na (...)

Kolejny segregator bez opisu zawierał prawomocne orzeczenia z 2014 r ( 7 sztuk)

Segregator 2010 r pisma wychodzące zawierał korespondencję ( w tym z określonych akt spraw prowadzonych przez OSL ) z (...) 2013r . Prezes ORL G. 2010 , 2011 r 2012 ,2013 plus kopia SR S. 2012 , Konsultant Krajowy 2012 r, SR O. 2011 r lek rezydent 2012 r , strony postępowania, Prezes (...) , kopia uchwały (...) 2010 r, Dyrektor biura (...)2010 r , materiały szkoleniowe 2010 r, Informacje o niekaralności lekarzy 2010 r , (...) 2010 , Postanowienie (...); zarządzenie o wyznaczeniu składu terminu 2010 r ; Rezygnację z pracy w (...) ;So G. 2010 r, Uchwałą (...) R. W.. Urz. Sądów lekarskich, Ustawa o Izbach Lekarskich , ustawa o zaw. Wg stanu na sierpień 2004 r , OIL Z. 2009 r.

Segregator opisany korespondencja przychodząca zawierał: zaproszenie na szkolenie , Sędziowie OSL 2013 r , 2012 , zażalenie czerwiec , postanowienie o umorzeniu (...).2012 ; korespondencja z NSL 2012r , OIL R. 2010 ; informacja o przesłaniu wniosku o ukarania 11.2012e , pismo od ZUS 2012r ; Sprawozdanie OSL za 2010 r ; kopia Uchwały Prezydium ORL G.12.2012 r . Kopia Życzeń Świątecznych x3 ; pismo SA w G.01.2012 r ;pismo MZ 2012 r. Korespondencja wychodząca 07.2006 r , 10 2007,09 2008 , 02.2010 ,2011.;propozycje (...) 05.2010 ., zaświadczenie lekarskie M. C. 2010 r , info, Forum prawniczo –medyczne ; W-wa 2010 ; program spotkania szkoleniowego NSL 06.2009 r, zawiadomienie o OZL, 12.2008 r , Umowa o współpracy r.pr A S.; zaproszenie na posiedzenie Rady , Uchwała KKW 10.2008 ; informacje z IX Nadzw. (...)01.2008r ; porządek obrad ORL; projekt ustawy o zmianie ustawy o Izbach lekarskich 10.2006r; oświadczenie o używanie sam. do celów służbowych 04.2006 r ; druk - wniosek o nadanie nagrody (...) /(...); wykaz nr w NIL od 9 2005 r , kopie artykułów prasowych 2006 r

W segregatorze opisanym jako korespondencja wychodząca znajdowała się: korespondencja ( w tym z określonych akt spraw prowadzonych przez OSL : (...) , W. ,SO S. 07.2007 , (...) 2007 , G.09.2008 , uczestniczy 2012 r , 2013 r , ZUS G. , (...) 2008 , (...), (...) , OIL K. , KMP. S. 2009 ,(...) 2008 , Projekt ustawy o zm .Ustawy o Zawodach lekarza 09.2010 ; sprawozdanie merytoryczne za 2009 r , materiały konf .szkol. 2009 , o3.2008 Info o niekaralności 2010 , 2009 ,r 2008 r. Druk – Oświadczenie o używanie sam. Do celów służbowych ; szkolenie (...) 11.2007 ; kopia uchwały prezydium ORL G. 12.2006 r, projekt ustawy o zmianie ustawy o Izbach lekarskich 20.2006 r projekt umowy z (...) z (...) Program F. 2006 r , lista kandydatów na konsultantów Wojewódzkich 03.2006 r

W kolejnym segregatorze bez opisu znajdowały się kartki z podpisem in blanco; Pismo (...) 07.2011 , kopia faktury 2010 ,program konferencji szkoleniowej (...) 05.2011 ; listę członków OSL 12.2010 . Szkolenie 04.2008 , 10.2010 materiały ; formularz rejestracyjny ; zaproszenie na spot. Szkoleniowe (...) 5.2008 , 1.2009 ; program szkoleniowy (...) 05.2009 ; Umowa o współpracy (...) z OIL G.11.2008 ; delegacje – kopie 2007 ; karta uczestnictwa szkolenie 11.2007 , opinie mec. A S. ( osobna teczka – 13storn ) A K. C.v.

Powódka na dokumencie opisującym zawartości segregatorów uczyniła własnoręczną adnotację ,że segregatory i teczki nie zostały uporządkowane z powodu zbyt krótkiego czasu na ich uporządkowanie .

( dowód: dokument opisujący zawartość segregatorów k: 79 -82, przesłuchanie powódki M. C. k: 428-433 ,adnotacje 00:02:49-01:21:43, k: 461-469 , adnotacje 00:01:58 -01:47:14,k :675-680, adnotacje 00:01:50- 01:37:32, k: 682-687, adnotacje 00:03:57-01:33:24 przesłuchanie K. K. (1) k: 495 -497 ,adnotacje 00::02:40-00:49:16)

Na dzień 5 października 2015 r ustalono ,że brakuje części akt które zawierają wyroki do wykonania . Dotyczyło to spraw z 2015 r oraz z 2014 r . Powódka na dokumencie zawierającym informację o wysłaniu akt wskazała ,że potwierdza przejecie akt a raczej teczek w których znajdują się kopie dokumentów ze spraw przesłanych do (...) w W..

( dowód: sprawy w (...) stan na dzień 5 października 2015 r k: 83)

W aktach postępowań z wniosków o ukaranie znajdujących się w toku stwierdzono brak akt postepowania (...) r . Powódka twierdziła ,że znajdują się one u przewodniczącej składu sędziowskiego . Nie było pokwitowania wydania akt , nie dokonano także w rejestrze adnotacji o ich wypożyczeniu mimo takiego obowiązku wynikającego z § 75 regulaminu urzędowania sądów.

( dowód: dokument sprawy w toku stan na dzień 5 października 2015 r k: 84)

Natomiast w aktach postepowań dotyczących zażaleń stwierdzono brak 8 tomów które według oświadczenia powódki miały się znajdować u przewodniczących składu sędziowskiego. Powódka nie dopilnowała aby ich wydanie zostało pokwitowane, nie dokonano także w rejestrze adnotacji o ich wypożyczeniu . Takie działanie naruszało § 75 regulaminu. Dodatkowo stwierdzono ,że w sprawie (...) r brakowało zwrotki potwierdzającej ich odbiór przez NSL. Stwierdzono także nieprawidłowo wszyte zwrotki . W jednej ze spraw znajdował się projekt orzeczenia bez podpisu ( (...)) mimo ,że posiedzenie na którym zostało ono wydane odbyło się w dniu 14 września 2015 r . Dodatkowo w jednej ze spraw nie wszyto wniosku o sprostowanie protokołu , brakowało także oświadczenia protokolanta.

( dokument : sprawy w toku zażalenia k: 85 -88)

W repertorium „ wnioski o ukaranie” , zażalenia na postanowienia i zażalenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej , wnioski i sprawy inne brakowało opisów przedmiotu sprawy , oraz terminów rozpraw.

( dowód: lista braków w repertorium k: 91-333)

Powódka nadawała numery kolejno wpływających spraw w dzienniku do korespondencji , w której wpisywana była także ogólna korespondencja która trafiała do pozwanego. Taka praktyka doprowadziła do tego ,że w 2013 r według dziennika korespondencji do Okręgowego Sądu Lekarskiego w G. wpłynęła inna ilość spraw niż miało to miejsce w rzeczywistości. W 2013 r do sądu wpłynęło 16 wniosków o ukaranie . W repertorium wpisany tylko 15. Zapisy kończą sią na sprawie (...) . Powódka nie wpisała sprawy (...)oraz sprawy (...) która została przekazana do innego organu.

( dowód: wydruk wnioski o ukarania k:343, pismo do Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie (...)k: 344, potwierdzenie odbioru sprawy (...) k: 345, przesłuchanie powódki M. C. k: 428-433 ,adnotacje 00:02:49-01:21:43, k: 461-469 , adnotacje 00:01:58 -01:47:14,k :675-680, adnotacje 00:01:50- 01:37:32, k: 682-687, adnotacje 00:03:57-01:33:24, przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57)

Powódce wydawano polecenie prowadzenia rejestru lekarzy wobec których toczyło się postępowanie . Powódka tego polecenia nie wykonała .

( dowód: przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57)

Część protokołów sporządzonych przez powódkę nie odzwierciedlała przebiegu posiedzenia , zdarzało się też ,że były nie podpisane , nie wpisywano kto aktualnie jest przesłuchiwany , bądź co odczytano. Zawierały adnotacje o ogłoszeniu wyroku w sytuacji gdy sprawa została odroczona. Wskazywano ,że udzielono głosu stronom i je pouczano w sytuacji gdy nikt nie przybył na posiedzenie sądu . Mecenas K. przygotował szablon protokołu , który zawierał wszelkie możliwe warianty . Powódka miała wpisywać dane , a niepotrzebne zapisy usuwać . Miała zanotować głównie to ,co mówi zeznający . Za treść protokołu odpowiadał przewodniczący składu i powinien był go dyktować. Część lekarzy tego nie robiła uważając ,że powódka z 20 letnim stażem wie co ma pisać. Sędziowie nie wiedzieli o tym ,że odpowiadają za treść protokołu do czasu , kiedy zostali w tym zakresie przeszkoleni z inicjatywy A. K..

( dowód: protokoły: 346 -373, przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57, (dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

M. C. nie poinformowała swojej przełożonej A. K. ,że w sprawie (...) na skutek swojej pomyłki nie wysłała stronie pełnej treści uzasadnienia (brakowało jednej kartki). Sama o pomyłce dowiedziała się w dniu 29 lipca 2014 r z odwołania obwinionej. Wówczas skonsultowała tą sprawę z adw. D. K. który prowadził obsługę prawną Okręgowej Izby Lekarskiej w G. . Przewodnicząca dowiedziała się o tym w dniu 18 sierpnia 2014 r od adwokata .

( dowód: przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57)

W latach 2009 -2013 r za kadencji dr A. na stanowisku przewodniczącego Sądu Lekarskiego w drugiej jej połowie zaczęły dochodzić z Naczelnego Sądu Lekarskiego od W. Ł. informacje o nieprawidłowościach w działaniu sądu wG. . Przysłano do G. w tej sprawie dwa pisma. W związku z tym odbyły się rozmowy z dr A..

(dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

A. K. została przewodniczącą Okręgowego Sądu Lekarskiego w dniu 12 grudnia 2013 r . Prezes poinformował ją ,że sąd nie ma dobrej opinii , ma dużo zaległości oraz ,że co miesiąc będzie wzywana na rozmowy celem zdania relacji z tego co się dzieje w sądzie .

( dowód: przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57, (dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

Przed wyborem A. K. na Przewodniczącą sądu jej poprzednik przychodził do niego raz w tygodniu i wydawał zarządzenia. Powódka zajmowała się dokumentami. PO zmianie na tym stanowisku nowa Przewodnicząca przychodziła do pracy codziennie i przejęła część pracy którą zwyczajowo wykonywała powódka. Zmienił się też styl pracy sądu , zaczęto przykładać wagę do większego profesjonalizmu . Były duże zaległości w pracy sądu pochodzące z poprzedniej kadencji . Nowa przewodnicząca starała się je nadrobić co przekładało się na znaczne zwiększenie ilości pracy . Wcześniej nie wykorzystywano w pełni potencjału sędziów , rozprawy odbywały się rzadko . Doktor K. jest osobą wymagającą , skrupulatną ,mającą świetną pamięć . Ma zwyczaj zapoznawania się ze wszystkimi sprawami w sądzie ,stawia na rzetelność w prowadzeniu akt. Przewodnicząca miała uwagi do pracy powódki , wskazywała na to ,że jakieś dokumenty były dołączone do niewłaściwych akt , że o czymś zapominała i , że nie pracuje w trybie i czasie jakiego się od niej oczekuje. Doktor K. obecnie sama ustala terminy rozpraw z sędziami , ten obowiązek wcześniej należał do pracownika sekretariatu .

(dowód: przesłuchanie powódki M. C. k: 428-433 ,adnotacje 00:02:49-01:21:43, k: 461-469 , adnotacje 00:01:58 -01:47:14,k :675-680, adnotacje 00:01:50- 01:37:32, k: 682-687, adnotacje 00:03:57-01:33:24, zeznania S. W. k: 469-473 , adnotacje 01:48:09-02:37:55, przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57, przesłuchanie E. P. k: 498-501 , adnotacje 01:17:18-02:23:04 przesłuchanie I. Ś. k:625-628 adnotacje 01:14:15-02:05:53, przesłuchanie H. G. k: 628-630 adnotacje 02:08:21—02:42:42, przesłuchanie E. C. (1) k: 631-633 adnotacje 03:06:04 -03:38:02, przesłuchanie M. J. k: 633-635 adnotacje 03:39:05-04:10:05, (dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

Obecnie również lekarze mają większe wsparcie ze stronu prawników . W Okręgowej Radzie Lekarskiej jest zatrudnionych 5 prawników w tym dwóch adwokatów 2 i 3 radców prawnych . Ich praca jest zorganizowana w taki sposób ,że każdego dnia jest ich co najmniej dwóch a w czwartek 3 lub 4 . Zajmują się też szkoleniami lekarzy . Po zmianie na stanowisku przewodniczącej sądu lekarskiego ta pomoc się znacząco zwiększyła .

( dowód: przesłuchanie E. P. k: 498-501 , adnotacje 01:17:18-02:23:04, przesłuchanie K. K. (1) k: 495 -497 ,adnotacje 00::02:40-00:49:16, przesłuchanie D. K. k: 497-498 adnotacje 00:54:50-01:17:18, (dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

Repertorium elektroniczne F. nie było uzupełniane o dane dotyczące terminu rozprawy , wyniku rozprawy , daty wysłania dokumentów. Powódka nie prowadziła repertoriów w formie papierowej. Zajęła się tym Pani K. , ponieważ uznała ,że w ten sposób ułatwi prace powódce. Obecnie wszystkie pola w repertoriach są uzupełniane na bieżąco Dodatkowo następczyni powódki uzupełniła wpisy od 2014 r .

( dowód: przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57, przesłuchanie M. M. k: 480-482 , adnotacje 04:21:53 -04:58:15, (dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21, (dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

Akta w sądzie które były do zrobienia nie były pozszywane ani też ponumerowane, zdarzało się ,że były pozginane, były też prowadzone w formie skoroszytów . Czasami coś były luźno połączone . Grubsze akta się rozsypywały. Zdarzało się ,że były spinane zszywkami a także wsadzane do foliowych koszulek. Bywało też tak ,że w aktach brakowało protokołów rozpraw. Dwukrotnie z akt zginęły płyty CD i nie wiadomo kto za to odpowiadał. Zdarzało się również ,że po przekroczeniu 200 kart nie zakładano kolejnego tomu.

(dowód: przesłuchanie powódki M. C. k: 428-433 ,adnotacje 00:02:49-01:21:43, k: 461-469 , adnotacje 00:01:58 -01:47:14,k :675-680, adnotacje 00:01:50- 01:37:32, k: 682-687, adnotacje 00:03:57-01:33:24, zeznania S. W. k: 469-473 , adnotacje 01:48:09-02:37:55, przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57, przesłuchanie M. M. k: 480-482 , adnotacje 04:21:53 -04:58:15)

Miała miejsca taka sytuacja ,że w aktach znajdowały się dwa protokoły z tego samego posiedzenia odmiennej treści i oba były podpisane. Dodatkowo nie odzwierciedlały przebiegu posiedzenia. Przewodniczącym składu była dr H. G. a protokołowała powódka.

(dowód: protokoły rozprawy z dnia 4 kwietnia 2014 r w sprawie i sygnaturze akt (...)r k : 585 -592)

Na podstawie protokołu rozprawy z dnia 11marca 2014 r któremu przewodniczyła E. C. (1) i protokołowała M. C. nie da się ustalić przebiegu posiedzenia bowiem powódka nie wskazała czy i jaki świadek się stawił na nie . Nie zapisała co obwiniona podała po odczytaniu protokołu z jej zeznań bez wskazania w jakim dniu zostały one złożone. Protokół nie był ponumerowany chronologicznie dodatkowo w aktach znajdowała się korespondencja , która także nie została ułożona według kolejności wpływu .

(dowód: protokół i dokumenty z akt k : 555-577)

Miało miejsce spotkanie podczas którego przewodnicząca zwróciła się do sędziów i pouczyła ich ,że uzasadnienia mają pisać osobiście, podkreśliła ,że powódka nie ma tego robić. Wskazano również ,że przewodniczący jest odpowiedzialny z protokół. Po jej odejściu do sekretariatu wpłynęło pismo które zawierało wytyczne do uzasadnienia . Kiedy A. K. zapytała przewodniczącą składu co to jest dowiedziała się to są dane do uzasadnienia ponieważ pisze je sekretarka.

( dowód: zeznania S. W. k: 469-473 , adnotacje 01:48:09-02:37:55 przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57,)

Po odejściu powódki zwrotki w aktach są skrupulatnie sprawdzane . Wcześniej zdarzało się tak ,że sędziowie przychodząc na rozprawę nie wiedzieli czy korespondencja była prawidłowo odebrana i czy sprawa się odbędzie.Za przygotowanie posiedzeń odpowiadała powódka . Stwierdzono również ,że w 20 sprawach nie wysłano zawiadomień o konieczności poniesienia kosztów sądowych do osób które były nimi obciążone. Za powódkę wykonała to M. M. ,którą zatrudniono na jej miejsce. A. K. wydała powódce polecenie rozliczenia kosztów ale ona twierdziła ,że ma na to czasu .

( dowód: zeznania S. W. k: 469-473 , adnotacje 01:48:09-02:37:55, przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57(dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

M. M. , która objęła stanowisko powódki po jej odejściu przy okazji wykonywania obowiązków znalazła akta w których nie było protokołu tylko orzeczenie i uzasadnienie . Jedne z akt częściowo były ułożone przy czym niektóre dokumenty były włożone w koszulkę , pozostałe zostały wpięte w „wąsy” . Nie były chronologicznie poukładane. W szafie znalazła także wycisk szczęki i obecnie nie ma możliwości ustalenia do jakiej sprawy był ten dowód rzeczowy dołączony.

( dowód: przesłuchanie M. M. k: 480-482 , adnotacje 04:21:53 -04:58:15, notatka z dnia 08 października 2015 r k: 66, przesłuchanie K. K. (1) k: 495 -497 ,adnotacje 00::02:40-00:49:16, przesłuchanie D. K. k: 497-498 adnotacje 00:54:50-01:17:18, przesłuchanie A. J. k: 501-503adanotacje 02:24:20-03:11:52)

W 2014 r w Sądzie Lekarskim odbyło się 119 rozpraw i posiedzeń . Niektóre sprawy wymagały rozpoznania na kilku terminach. Rozprawy trwały od 45 minut do 5 godzin . Długie posiedzenia zdarzały się rzadko. Było 76 spraw do rozpatrzenia do tego doszły 44 zażalenia.

(dowód: przesłuchanie powódki M. C. k: 428-433 ,adnotacje 00:02:49-01:21:43, k: 461-469 , adnotacje 00:01:58 -01:47:14,k :675-680, adnotacje 00:01:50- 01:37:32, k: 682-687, adnotacje 00:03:57-01:33:24, przesłuchanie E. P. k: 498-501 , adnotacje 01:17:18-02:23:04)

W sądzie miała miejsce taka sytuacja ,że jeden z sędziów J. O.zapowiedział ,że w dniu następnym przyjedzie do sądu z dziennikarzami , którzy kręcili o nim reportaż. Powódka poinformowała go, że powinien to zgłosić A. K. . Potem przyszła doktor S. W. którą powódka poinformowała o planach dr O.. Doktor K. zadzwoniła z sekretariatu do przewodniczącej i poinformowała ją o tym planowanym zdarzeniu .

(dowód: przesłuchanie powódki M. C. k: 428-433 ,adnotacje 00:02:49-01:21:43, k: 461-469 , adnotacje 00:01:58 -01:47:14,k :675-680, adnotacje 00:01:50- 01:37:32, k: 682-687, adnotacje 00:03:57-01:33:24, zeznania S. W. k: 469-473 , adnotacje 01:48:09-02:37:55 przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57,)

Za kadencji poprzednich przewodniczących sądu nie wymagano od powódki rozliczenia kosztów prowadzonych spraw. Praktyka sądu była taka, że ich się w ogóle nie rozliczało . Zmieniło się to za czasów dr K. .

(dowód: przesłuchanie powódki M. C. k: 428-433 ,adnotacje 00:02:49-01:21:43, k: 461-469 , adnotacje 00:01:58 -01:47:14,k :675-680, adnotacje 00:01:50- 01:37:32, k: 682-687, adnotacje 00:03:57-01:33:24, przesłuchanie I. Ś. k:625-628 adnotacje 01:14:15-02:05:53 przesłuchanie R. A. k: 670-672 adnotacje 00:18:44-01:23:49 ,)

Pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego zwróciła się do Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej z prośbą o udzielenie kary nagany powódce wskazując ,że powódka zwróciła materiał dowodowy zgromadzony w prokuraturze , który był wykorzystywany w postepowaniu przed sądem bez zrobienia jego kopi co pozwoliło obwinionej na podniesienie w apelacji zarzutu naruszenia prawa do obrony spowodowanego brakiem możliwości zapoznania się z tymi dokumentami. Sprawa została uchylona i wróciła do sądu pod koniec czerwca a następnie do grudnia 2013 r nie została zarejestrowana . Po kolejnym rozpoznaniu sprawy powódka nie doręczyła pełnomocnikowi obwinionej całego uzasadnienia , które zostało sporządzone . Uzasadnienie to liczyło 7 stron. Powódka poproszona o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji powiedziała ,że wynika to z pomyłki podczas kserowania , która może się zdarzyć każdemu . Dodatkowo wskazała na inne zastrzeżenia dotyczące pracy powódki takie jak chaos panujący w dokumentach sekretariatu , zaległości z roku 2013 r i poprzednich , braku ksiąg repertoryjnych , nieregularnego prowadzenia programu F. , niestarannego prowadzenia akt, licznych pomyłek w dokumentach wychodzących z OSL w G. , nieterminowego wykonywania obowiązków ,opóźnień w wysyłaniu dokumentów.

( dowód: pismo z dnia 25 sierpnia 2014 r k: 441-443, przesłuchanie A. K. k: 473-480 , adnotacje 02:37:55 -04:20:57, (dowód: przesłuchanie R. B. k: 687 -693 adnotacje 01:33:24-03:23:21)

W dniu 08 września 2014 r powódka została ukarana karą nagany .

( dowód: pismo z dnia 1 września 2014 r k: 444)

Powódka złożyła sprzeciw wskazując ,że opóźnienie w przesłaniu uzasadnienia było spowodowane przyczynami nie leżącymi po jej stronie ( takimi jak konieczność sporządzenia uzasadnienia przez przewodniczącego składu jego sprawdzenie przez pełnomocnika a następnie uzyskanie podpisów od członków składu) Co do wysłania niekompletnego uzasadnienia wskazała ,że wynikało to z tego ,że korzystała z innej niż zwykle kserokopiarki. Wskazała również na brak możliwości i warunków żeby spokojnie posprawdzać czy się nie pomyliła w zszywanych kartkach papieru. Co do zarzutu braku staranności w prowadzeniu akt wskazała ,że jest on nieprawdziwy i nie poparty żadnym konkretami w postaci sygnatur akt spraw.

( dowód: sprzeciw k: 445 -447, korespondencja k: 448-452)

Sąd Najwyższy w dniu 18 grudnia 2015 r oddalił skargę lekarki na orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w G. w sprawie w której na skutek pomyłki powódki doszło do nie wysłania pełnej treści uzasadnienia do wyroku.

( dowód: postanowienie SN z dnia 18 grudnia 2015 r k: 459)

W dniu 31 sierpnia 2015 r pozwany wypowiedział powódce umowę o pracę wskazując ,że podstawą złożenia tego oświadczenia woli była utrata zaufania pracodawcy do powódki wobec naruszenia przez nią w okresie od września 2014 r do końca sierpnia 2015 r podstawowych obowiązków pracowniczych w zakresie biurowości tut. Okręgowego Sądu Lekarskiego w szczególności przejawiające się w poniższych uchybieniach :

- rażąca niestaranności w zakresie prowadzenia akt spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej ( akta są częściowo nieponumerowane , częściowo nie są pozszywane , dokumentacja znajdująca się w aktach nie jest umieszczana w aktach chronologicznie , poza aktami znajdują się różne dokumenty składane przez uczestników do akt ,brak zakładania kolejnego tomu po przekroczeniu 200 kart) oraz brak właściwej archiwizacji akt spraw zakończonych;

- nieprowadzenie repertoriów tut. Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz przekazywanie informacji Przewodniczącej Sądu o czynnościach w konkretnych sprawach z opóźnieniem , nadto w części przekazywane informacje są niepełne ; brak rejestru spraw lekarzy w stosunku do których toczyło się postępowanie;

- korespondencja do stron , pełnomocników , obrońców czy członków składu tut. Okręgowego Sądu Lekarskiego kierowana z opóźnieniem ( brak podczas rozprawy zwrotnych potwierdzeń odbioru wezwań lub zawiadomień, konieczność uwzględniania wniosków obrońców o odroczenie na skutek doręczenia wyzwania na której niż 7 dni przed terminem pierwszej rozprawy) ,nadto w treści pism wezwań lub zawiadomień wielokrotnie oczywiste błędy ( błędne terminy rozprawy i posiedzeń , błędne nazwiska , przekopiowanie treści z innych spraw);

-wielokrotne nieprawidłowości w zakresie sporządzonych protokołów z rozpraw lub posiedzeń ww. Sądu ( ostateczne treści protokołów w wielu przypadkach sporządzone po długim czasie od rozprawy lub posiedzenia , umieszczanie w treści protokołów niepełnych wypowiedzi uczestników rozprawy, co skutkowało wielokrotnie niemożnością ustalenia rzeczywistego przebiegu rozprawy lub posiedzenia z tekstu protokołu i skargami uczestników postępowania.

- braku wypełniania poleceń Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego -dr.n. med. A. K. : co do stałego nadzoru nad terminowością pracy członków tut. Okręgowego Sądu Lekarskiego , ( obowiązku sporządzania pisemnego uzasadnienie orzeczenia w terminie 2 tygodni od jego wydania – brak kontaktu z przewodniczącym składu orzekającego po tym terminie), co do bieżącego informowania o wszystkich pismach i innych informacjach wpływających do tut. Sądu ( brak informacji o wiadomościach skierowanych drogą elektroniczną lub telefoniczną), co do prowadzenia statystyki i rozliczeń finansowych sprawy sądowych.

Jednocześnie podkreślono ,że na powyższe uchybienia w okresie od września 2014 r do końca sierpnia 2015 r wielokrotnie bezskutecznie powódce zwracała uwagę Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego .

( dowód: wypowiedzenie umowy o pracę k: 11-12)

Wypowiedzenie powódce umowy o pracę było zaskoczeniem dla większości sędziów orzekających w sądzie lekarskim . Oceniali oni współprace z powódką bardzo dobrze i nie mieli do wykonywania przez M. C. obowiązków żadnych zastrzeżeń. Podkreślali jej życzliwość , chęć niesienia pomocy a niektórzy wiedzę prawniczą. Powódka była dla nich bardzo pomocna zwłaszcza kiedy zaczynali prace w sądzie . Wówczas była jedynym źródłem informacji . Nigdy nie odmawiała wsparcia , sprawdzała im uzasadnienia. Wcześniej nie mieli kontaktu z prawnikami.

( dowód: zeznania S. W. k: 469-473 , adnotacje 01:48:09-02:37:55, przesłuchanie A. J. k: 501-503 adnotacje 02:24:20-03:11:52, przesłuchanie E. P. k: 498-501 , adnotacje 01:17:18-02:23:04, przesłuchanie J. O. k: 623 - 625 adnotacje 00:02:54-01:13:20, przesłuchanie I. Ś. k:625-628 adnotacje 01:14:15-02:05:53, przesłuchanie H. G. k: 628-630 adnotacje 02:08:21—02:42:42, przesłuchanie J. J. (2) k: 630-631 adnotacje 02:51:24-03:06:04,przesłuchanie E. C. (1) k: 631-633 adnotacje 03:06:04 -03:38:02, przesłuchanie M. J. k: 633-635 adnotacje 03:39:05-04:10:05, przesłuchanie M. D. k: 669-669 verte adnotacje 00:01:38 -00:15:48, przesłuchanie R. A. k: 670-672 adnotacje 00:18:44-01:23:49 )

M. C. protokołowała na wszystkich posiedzeniach sądu lekarskiego . Była jedynym pracownikiem sekretariatu. Sekretariat pracował od godziny 8 .00 do godziny 16.00. Zdarzało się , że powódka pracowała dłużej.

(dowód: przesłuchanie E. P. k: 498-501 , adnotacje 01:17:18-02:23:04, przesłuchanie A. J. k: 501-503adanotacje 02:24:20-03:11:52, przesłuchanie J. O. k: 623 - 625 adnotacje 00:02:54-01:13:20 przesłuchanie J. O. k: 623 - 625 adnotacje 00:02:54-01:13:20, przesłuchanie I. Ś. k:625-628 adnotacje 01:14:15-02:05:53, przesłuchanie E. C. (1) k: 631-633 adnotacje 03:06:04 -03:38:02, przesłuchanie M. J. k: 633-635 adnotacje 03:39:05-04:10:05, przesłuchanie R. A. k: 670-672 adnotacje 00:18:44-01:23:49, przesłuchanie M. T. k: 672-672 verte , adnotacje 01:26:52-01:41:31 ,przesłuchanie P. I. k: 672 verte – 673, adnotacje 01:43:21 -01:55:38 )

Wynagrodzenie powódki za okres ostatnich trzech miesięcy zatrudnienia , obliczone jak ekwiwalent za urlop wnosiło średnio miesięcznie 4 829,07 zł .

( dowód: zaświadczenie k: 424)

Sąd rejonowy zważył co następuje:

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów prywatnych złożonych do akt sprawy , które nie były kwestionowane przez powódkę oraz na podstawie zeznań świadków S. W., A. K., M. M. , K. K. (1) ,D. K., E. P. ,A. J., L. K., J. O. , I. Ś., H. G., J. J. (2) , E. C. (2) , M. J. M. D. ,R. A., M. T. oraz P. I..

Sąd dokonywał ustaleń faktycznych także na podstawie zeznań powódki oraz R. B. przesłuchanych w charakterze strony .

Ustalenia co do przebiegu zatrudnienia M. C. były dokonywane na podstawie jej akt osobowych , które zostały dołączone do akt niniejszego postepowania.

Sąd opierał się również na dokumentach prywatnych złożonych do akt sprawy , które nie były kwestionowane przez żadną ze stron niniejszego procesu .

Dokumenty prywatne zostały ocenione przez Sąd na podstawie art. 245 kpc który stanowi ,że dokument prywatny stanowi dowód tego ,że osoba która go podpisał , złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka S. W. bowiem korespondowały z twierdzeniami pozostałych osób przesłuchanych w niniejszej sprawie. Świadek ,w ocenie sądu ,starała się jak najbardziej obiektywnie przedstawić swoją ocenę pracy M. C. podkreślając jej życzliwości do sędziów chęć niesienia im pomocy oraz przekazywania wiedzy . Wskazała ,że jej współpraca z powódką układała się bardzo dobrze a wypowiedzenie umowy temu pracownikowi było bardzo dużym zaskoczeniem . Jednakże zeznała również ,że od momentu zmiany na stanowisku przewodniczącego sądu lekarskiego zmienił się również styl pracy sądu . Wskazała, że stawiano na zwiększenie profesjonalizmu . Świadek przyznała ,że wcześniej nie czytano protokołów przed ich podpisaniem , w tym zakresie zdawano się na doświadczenie powódki . Nie były one również dyktowane .Podała również ,że w konsekwencji były one trudne do odczytania , miały błędy merytoryczne i błędną terminologię. S. K. potwierdziła ,że zdarzało się ,że akta w sądzie były zaginane a grubsze rozsypywały się. Wskazała ,że obecnie zwrotki są skrupulatnie sprawdzane przed posiedzeniem przez nowozatrudnioną pracownicę. Wcześniej tego powódka nie robiła , przez co nie wiadomo było czy rozprawa się odbedzie. Świadek zeznała również , że jej zdaniem powódka była przyzwyczajona do innej pracy , innych zasad.

Sąd uznał także za wiarygodne zeznania A. K. ponieważ zostały one potwierdzone zeznaniami innych świadków, dokumentami zgromadzonymi w aktach sprawy a pośrednio także przez samą powódkę. Świadek opisała , że w sądzie były zaległości z poprzedniej kadencji które musieli nadrobić , co z kolei przekładało się na znacznie zwiększoną ilość pracy . Jednocześnie zeznała ,że po objęciu funkcji przychodziła codziennie do pracy i wspomagała M. C. , co także przyznała powódka. Świadek potwierdziła również to co mówiła sama powódka ,że nie wpisała wszystkich spraw w 2013 r , że protokoły były nieprawidłowe a także ,że popełniła błąd w wysłaniu uzasadnienia . Dodatkowo świadek mówiła o nieprawidłowościach związanych z wpisywaniem danych dotyczących spraw do programu F. , co także powódka przyznała . A. K. wskazywała także na inne nieprawidłowości takie jak brak numeracji kart w aktach sprawy , czy nie zakładanie kolejnego tomu w przypadku przekroczenia 200 stron oraz brak rozliczania kosztów postępowania . Te wszystkie okoliczności były co do zasady potwierdzone nie tylko zeznaniami samej powódki ale również większości pozostałych przesłuchanych świadków. Na te same uchybienia wskazywała również S. W..

W ocenie Sądu za prawdziwe należało uznać także twierdzenia świadka M. M. bowiem korespondują one z zeznaniami pozostałych przesłuchanych w niniejszej sprawie osób, zgromadzonymi dowodami a ponadto w pewnym zakresie zostały także przyznane przez powódkę. W szczególności chodzi tu o brak numeracji kart w niektórych aktach , braku uzupełniania na bieżąco danych w repertorium F., braku rozliczeń kosztów sądowych , czy wreszcie braku trwałego połączenia niektórych akt i umieszczania ich w foliowych koszulkach .

Zeznania świadka K. K. (1) w bardzo ograniczonym zakresie przyczyniły się do ustalenia stanu faktycznego w sprawie z uwagi na to ,że jako prawnik zatrudniony u pozwanego nie mógł odpowiadać na wszystkie pytania z uwagi na tajemnicę zawodową . Niemniej świadek potwierdził ,że brał udział w sporządzaniu protokołu dołączonego do akt sprawy. Wskazał również, że na miejsce powódki zatrudniono M. M.. Te okoliczności zostały potwierdzone pozostałym materiałem dowodowym w związku z czym Sąd nie znalazł podstaw do ich podważenia.

Zeznania świadka D. K. w ocenie Sądu były prawdziwe . Świadek potwierdził treść notatki sporządzonej przez siebie w której wskazywał na uchybienia sekretariatu w jednej ze spraw oraz fakt, że na miejsce powódki przyszła M. M.. Dodatkowo wskazał ,że została ona sporządzona nie z jego inicjatywy tylko na prośbę albo prezesa albo przewodniczącej.

Odnosząc się do zeznań świadka E. P. należy wskazać ,że Sąd również nie znalazł podstaw do ich podważenia . Nie umknęła przy tym uwadze Sądu pozytywna opinia świadka na temat współpracy z powódką która zasadniczo koresponduje z zeznaniami większości lekarzy orzekających w sądzie . Świadek na pytanie Sądu potwierdziła ,że dobrze się jej z nią współpracowało wskazywała ,że M. C. pomagała jej w pisaniu uzasadnień. Wyjaśniła również, że akta które ona osobiście otrzymywała były w całości , nigdy nie było luźnych kart, jak dalej wskazała były w specjalnej teczce. Jednocześnie podkreśliła ,że sąd pod rządami A. K. inaczej funkcjonuje , przez co ona sama czuje się dobrze. Podkreślała lepszą jakość szkoleń oraz to ,że lekarze starają się być coraz bardziej profesjonalni a pomaga im w tym większa dostępność profesjonalnych pełnomocników.

Także świadek A. J. wskazywała na dobrą współpracę z powódką oraz duże zaskoczenie kiedy dowiedziała się o zamiarze wypowiedzenia M. C. umowy o pracę. Jednocześnie świadek wskazywała ,że cześć akt spraw była w koszulkach foliowych wskazując jednocześnie ,że według niej była to prawidłowa praktyka, ponieważ dzięki temu kartki się nie rozlatywały . Te twierdzenia korespondują z zeznaniami pozostałych lekarzy w związku z czym Sąd również i w tym wypadku uznał ,że są one prawdziwe.

Zeznania świadka L. K. tylko w niewielkim stopniu pozwoliły na dokonanie ustaleń faktycznych w niniejszym postępowaniu. Świadek bowiem pracował jako ochroniarz , nie miał więc wiedzy na temat przyczyn wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu powódce umowy o pracę . Potwierdził natomiast fakt ,że powódce zdarzało się pracować dłużej, niż godziny urzędowania sekretariatu sądu .

W ocenie Sądu także zeznania świadka J. O. należało pozytywnie zweryfikować. Podkreślał on podobnie jak większość pozostałych sędziów sądu lekarskiego oddanie powódki oraz jej profesjonalizm. Wskazywał ,że była bardzo lubiana przez lekarzy oraz ,że pracowała dłużej w razie takiej konieczności . Podkreślał także fakt ,że była magistrem prawa . Wyjaśnił ,że powódka pomagała mu merytorycznie wskazując na istotne aspekty sprawy . Jednocześnie jednak podał ,że nie wnikał w aspekty pracy administracyjnej , nie zna jak sam przyznał do dzisiaj procedur, bowiem skupiał się tylko na ocenie czy lekarz popełnił błąd w sztuce. Po okazaniu zaś protokołów które były złożone do akt sprawy na k: 350-373 sam przyznał ,że w takiej formie by ich nie podpisał. Zeznał także ,że akta były niepospinane. Zdaniem Sądu za prawdziwe należy uznać także jego twierdzenia na temat okoliczności związanych z reportażem o jego osobie a w szczególności ,że jego zamiarem nie było wprowadzenie na teren sądu dziennikarzy , chciał tylko aby zrobiono mu zdjęcie na tle budynku sądu . Świadek wyjaśnił również ,że powódka w tej sprawie nie zawiniła . Wskazał, że uprzedził M. C. o tym fakcie i jednocześnie zobowiązał się osobiście powiadomić o tym panią K.. O tej sprawie wiedziała także świadek K.W., która ostatecznie telefonicznie poinformowała przewodniczącą o planowanym reportażu .

Co do świadka I. Ś. podkreślenia wymaga, że podobnie jak i pozostali lekarze wskazywała ona na pracowitość powódki oraz to ,że bez problemu w razie konieczności pozostawała po godzinach pracy biura aby kończyć protokoły. Wskazywała również ,że wcześniej to powódka była dla sędziów tego sądu doradcą prawnym a obecnie to się zmieniło ponieważ zwiększony został dostęp do profesjonalnych pełnomocników procesowych . Jednocześnie przyznała ,że po zmianie przewodniczącego sądu sprawy przybrały szybszy obrót , nadrobiono wiele zaległości a obsada sekretariatu się nie zwiększyła. Stwierdziła wręcz : „ W tej chwili nie wie czy się lepiej pracuje ale z pewnością skutecznie” ( k: 626) Wskazywała ,że doktor K. przejęła wiele obowiązków pracownika sekretariatu chociażby ustalanie terminów rozpraw ,czym wcześniej zajmowała się M. C.. Po okazaniu zaś protokołów sporządzonych przez powódkę , które zostały dołączone do akt sprawy wyjaśniła ,że uważa iż jest to wersja robocza. Zaznaczyć jednak należy ,że były one już podpisane. Także ona podawała ,że nie interesowała ją biurowość i w związku z tym nie wie czy w tym zakresie wszystko było uzupełniane. Przyznała także ,że wcześniej w sądzie była taka praktyka ,że kosztów postępowania się nie rozliczało.

Podobnie jak i pozostali lekarze na temat profesjonalizmu powódki i jej oddania pracy zeznawała świadek H. G. . Która podkreślała zbieżnie z zeznaniami innych świadków swoje zaskoczenie faktem zwolnienia powódki . Wskazywała wręcz ,że ta decyzja była nieetyczna. Jednakże również i ona przyznała , że obecnie uzasadnienia są sprawdzane przez profesjonalnych pełnomocników oraz ,że nastąpiła zmiana od czasu pani K. bowiem przejęła ona wiele obowiązków powódki . Wskazać jednak należy ,że po okazaniu jej dwóch protokołów rozpraw w których uczestniczyła z tego samego dnia, w tej samej sprawie, odmiennej treści , oba podpisane przez nią i powódkę nie potrafiła się w żaden sposób do tego odnieść.( k: 585-592) . Nie potrafiła również wyjaśnić dlaczego kartki nie były ponumerowane. Ostatecznie przyznała ,że niejednokrotnie była poruszana sprawa ,że źle się czyta protokoły.

Zeznania świadka J. J. (2) w niewielkim stopniu posłużyły do ustalenia stanu faktycznego w niniejszej sprawie. Potwierdził on jedynie że również dla niego wypowiedzenie powódce umowy o pracę było zaskoczeniem. Zaznaczył, tak jak większość przesłuchanych świadków ,że nie interesowały go sprawy biurowe a po okazaniu k: 350 nie był w stanie ocenić czy protokół w takiej formie jest sporządzony prawidłowo. Wskazać przy tym należy ,że ten protokół w żaden sposób nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia .

Przesłuchana przez Sąd E. C. (1) podobnie jak i pozostali świadkowie również podkreślała ,że bardzo dobrze się jej współpracowało z powódką i wskazywała ,że protokołu przez nią sporządzane były zawsze ponumerowane i spięte a także odzwierciedlały przebieg rozprawy. PO okazaniu zaś jej protokołu który nie odzwierciedlał przebiegu posiedzenia i był nieprawidłowo ponumerowany wskazała ,że według niej wszycie akt nie po kolei i brak numeracji poszczególnych kart akt nie stanowi uchybienia . Wystarczy bowiem ,że w uzasadnieniu numer nadany jest na karcie pierwszej .

Również świadek M. J. wyraziła swoje zaskoczenie decyzją o rozstaniu się z powódką. Podkreślała w ślad za innymi ,że nie miała zastrzeżeń do protokołów ale również i ona uważała ,że wystarczy nadanie numeru pierwszej stronie protokołu . Nie przywiązywała również wagi do chronologii akt. Sądu uznał te zeznania za prawdziwe z uwagi na to ,że większość lekarzy przesłuchanych wyrażało taki sam stosunek do wymogów proceduralnych wskazujący na to ,że nie przywiązywali do takich spraw szczególnej wagi . Skupiali się bowiem w orzekaniu na kwestiach merytorycznych związanych z ustaleniem czy doszło do błędu w sztuce .

Zeznania świadka M. D. natomiast w bardzo ograniczonym zakresie posłużyły do poczynienia ustaleń w niniejszej sprawie. Świadek była rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Bezpośrednio nie współpracowała z powódką , nie znała przyczyn wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu jej umowy o pracę. Wskazała, że kiedy zwracała się o pomoc do powódki to ona nigdy jej nie odmawiała .

R. A. były przewodniczący sądu lekarskiego , poprzednik na tym stanowisku dr K. także nie miał do pracy powódki żadnych zastrzeżeń. Cenił jej wiedzę prawną i uważał ,że lepiej od niego obraca się w tych aspektach. Wskazywał ,że wszystko robiła perfekcyjnie, przyznał również , że przy pisaniu uzasadnień pomagała mu M. C.. Zeznania świadka w tym zakresie stanowią w zasadzie powtórzenie tego co mówili jego poprzednicy . Natomiast po okazaniu świadkowi protokołów z k 350 i następne świadek przyznał ,że nie powinny tak wyglądać. Podkreślił brak skrupulatności . Co do zaś rozliczania kosztów wskazał ,że wydaje mu się ,iż powódka to kontrolowała a następnie przekazywała do administracji , co pozostaje w sprzeczności z zeznaniami powódki oraz świadków, którzy zeznawali że wcześniej nikt nie przywiązywał wagi do ich rozliczania . To zmieniło się dopiero po zmianie na stanowisku przewodniczącego. Świadek potwierdził również ,że w repertorium F. powinny być wskazane terminy rozprawy oraz opis przedmiotu sprawy, potwierdził również braki w tym zakresie .Świadek zeznał ,że pełniąc obowiązki przewodniczącego sądu lekarskiego był jednocześnie czynnym lekarzem w związku z czym nie przebywał w sądzie codziennie. Nie weryfikował ,czy wszystkie sprawy, które wpłynęły były wpisywane do repertoriów. Przyznał również ,że nie wie ile maksymalnie stron mogą mieć akta postępowania sądowego.

Natomiast zeznania świadków M. T. oraz P. I. w niniejszym postepowaniu w ocenie Sądu miały jedynie marginalne znaczenie . Zeznawali oni bowiem na temat informatyzacji sądu a te okoliczności z punktu widzenia przedmiotu niniejszego sporu nie miały znaczenia . Niemniej także i oni potwierdzili ,że to powódka protokołowała na rozprawach .

Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka H. L. z uwagi na to że świadek nie pracował już w Okręgowym Sądzie Lekarskim od trzech lat , nie miał więc wiedzy na temat przyczyn wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu powódce umowy o pracę . Dodatkowo odszedł z pracy przed zmianą na stanowisku przewodniczącej tego sądu . Nie mógł więc nic powiedzieć na temat zmian , które tam nastąpiły ani też, relacji między obiema paniami.

Ustalenia faktyczne zostały poczynione, jak już wcześniej wskazano również na podstawie zeznań stron M. C. i R. B..

Sąd z dużą ostrożnością podszedł do tego co mówiła powódka przesłuchana w charakterze strony tym bardziej ,że wykazywała się dużą niekonsekwencją jeżeli chodzi o ocenę profesjonalizmu swojej pracy . Z jednej strony bowiem powódka podkreślała swoją wiedzę prawniczą , wykształcenie kierunkowe oraz rzetelność przy wykonywaniu obowiązków z drugiej jednak przyznała ,że popełniała błędy ale tłumaczyła je brakiem czasu . Na konkretne pytania Sądu zadawane w trakcie trwania procesu potwierdziła, że nie wszystkie akta były ponumerowane, bywały niekompletne ,że zdarzało się że nie było w nich zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy. Przyznała również ,że mogło się zdarzyć tak ,że nie było w aktach uzasadnień ponieważ wcześniej zostały z nich wypięte a następnie na skutek braku czasu nie dołączono ich z powrotem.( adnotacja 00:18:42 K:677) Potwierdziła ,że mogły być w aktach dwie wersje orzeczenia przy czym tylko jedno z nich było podpisywane.( adnotacja 00:35:36 K: 677) Przyznawała również ,że w aktach mogły być dwie odmienne wersje uzasadnienia. Wskazała także ,że być może wcześniej miała zwyczaj nie dołączania korespondencji do właściwych akt.( adnotacja 00:54:10 k: 678). Jednocześnie zastrzegła ,że wszystkie dokumenty , które wychodziły z sądu zgadzały się , żaden nie zginął ,żadne akta nie zostały zawieruszone, wszystkie zostały na miejscu po przekazaniu ( adnotacja 00:54:10 k: 679). Dalej wskazywała ,że pewne kolumny w programie F. nie były wypełniane. Jednocześnie stwierdziła ,że nie wpisywano tam terminów rozpraw a po okazaniu stwierdziła : „ być może tam powinny znajdować się terminy , skoro jest tak kolumna” ( k: 466 ,adnotacja 00:59:51). M. C. sama przyznała również ,że nie wpisała wszystkich spraw w programie f.w 2013 r . Brakowało sprawy nr (...)- na którą nota bene sama powoływała się w pozwie a dotyczyła lekarki której wysłała niepełne uzasadnienie a wcześniej nie skopiowała dokumentów z prokuratury . Nie potrafiła wyjaśnić braku zarejestrowania kolejnej sprawy. Dalej na pytanie Sądu stwierdziła : „ Protokoły były tak dokładne ,że sędziowie z sądu naczelnego rozmawiając z innym sędziami mówili, że tak dokładnych protokołów pisanych na komputerze nie wiedzieli jeszcze w sądzie”( k: 467-467, adnotacja 01:26:28) Po okazaniu jednakże protokołu k: 346 i następne oświadczyła ,że to jest jeden z tych protokołów których nie przepisała ( k: 468).Następnie po okazaniu protokołu z karty 350 przyznała : „ Taki szablon był i powinien być wypełniony . To jest protokół wyjątkowo niedokładny i nieprecyzyjny.( zeznania powódki k: 468) Zaznaczyć wypada ,że protokół ten został podpisany przez powódkę ( k: 354). Po okazaniu k:355 wskazała , że nie umie powiedzieć czy adwokat tej pani się stawił . To były typowe protokoły do uzupełnienia .( k: 468) .

Co do zeznań świadka R. B. zasadniczo, w ocenie Sądu, należało uznać je za wiarygodne zwłaszcza w zakresie w jakim zostały one potwierdzone przez pozostałych przesłuchanych świadków. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej wskazał na duże zaległości w sądzie co zostało potwierdzone przez dr A. ,który był poprzednikiem na stanowisku przewodniczącego sądu A. K. , a także przez jego następczynię a wreszcie i samą powódkę . Pozwany wskazywał ,że w sądzie panował bałagan z którym należało coś zrobić . Chodziło o to żeby Sąd Lekarski działał bardziej profesjonalnie. Świadkowie przesłuchani w niniejszej sprawie przyznali ,że po zmianie na stanowisku przewodniczącego A. K. doprowadziła do takiej sytuacji ,że Sąd jest lepiej zorganizowany, niż wtedy gdy jego szefem był dr A.. Sąd natomiast uznał na podstawie materiału dowodowego ,że M. M., która zastąpiła powódkę na jej stanowisku była w pewnym sensie protegowaną pozwanego ale zaznaczyć należy ,że wszyscy którzy zeznawali w niniejszej sprawie podkreślali ,że bardzo dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków.

Powódka ostatecznie sprecyzowała ,że w niniejszym postepowaniu domaga się odszkodowania ewentualnie odprawy na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z art. 45 § 1 k.p., w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 47 1 k.p.).

Ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w ramach art. 45 k.p. powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów zakładu pracy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy.

Artykuł 30 § 4 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Należy zauważyć, że niepodanie przyczyny lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i daje pracownikowi uprawnienie do dochodzenia roszczeń z art. 45 § 1 k.p.

Podanie przyczyny wymaga wskazania konkretnego zdarzenia lub zdarzeń, względnie okoliczności, które, w opinii pracodawcy, uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę. Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację w miejscu i czasie (K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Tom I, LEX, 2009, wyd. VII).

Sąd orzekający w niniejszej sprawie podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, że konkretność przyczyny wymaga jej sprecyzowania, nie wystarczy ogólnikowy zwrot lub powtórzenie wyrażeń ustawowych (np. naruszenie obowiązków pracowniczych), jeżeli nie jest połączone z wykazaniem konkretnych okoliczności, które taki ogólny wniosek uzasadniają (uchwała SN z dnia 27.06.1985 r., III PZP 10/85, OSN 1985/11/164). Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 § 4 k.p.” Także jeżeli wskazana w wypowiedzeniu przyczyna jest pozorna, to równocześnie jest ono bezzasadne (art. 45 § 1 k.p.), chyba że pracodawca wskazuje ponadto jakieś inne przyczyny wypowiedzenia usprawiedliwiające odmienne twierdzenie (wyrok SN z dnia 13.10.2009 r., I PKN 304/99, OSNP 2001/4/118).

Sąd zwraca w tym miejscu uwagę, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Nie oznacza to przyzwolenia na arbitralne, dowolne i nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wypowiedzenie umowy o pracę.

Konkludując powyższe stwierdzić należy, że przyczyna wypowiedzenia powinna być podana na tyle konkretnie, aby: była zrozumiała dla pracownika - możliwie bez odwoływania się do innych okoliczności zaszłych w trakcie realizacji umowy o pracę, ale wyjątkowo, z uwzględnieniem tych okoliczności, o ile ich związek z przyczyną podaną w wypowiedzeniu jest czytelny dla pracownika, czego przykładem może być sytuacja, gdy przyczyna podana w zwolnieniu stanowi uogólnienie zarzutów wcześniej komunikowanych na piśmie (wyrok SN z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 538/97, OSNAP 99.3.86); 2) tak aby sądowa kontrola prawdziwości i zasadności zwolnienia mogła być dokonana w granicach zarzutów podanych w wypowiedzeniu.

Utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń. Nie tyle istotna jest sama utrata zaufania pracodawcy do pracownika, co przyczyny, które ją spowodowały. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli przyczyny utraty zaufania do pracownika są prawdziwe, obiektywne i racjonalne, to mogą uzasadniać wypowiedzenie (por. wyrok SN z dnia 31.03.2009r. w sprawie II PK 251/08 Lex 707875). Utrata zaufania pracodawcy do pracownika zajmującego kierownicze stanowisko uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę nawet wtedy, gdy nie można pracownikowi przypisać winy w określonym zachowaniu, jednakże obiektywnie nosi ono cechy naruszenia obowiązków pracowniczych w zakresie dbałości o dobro lub mienie pracodawcy - art. 100 § 2 pkt 4 k.p. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że nie każdy przypadek utraty zaufania do pracownika może być uznany za uzasadniający wypowiedzenie. Utrata zaufania musi mieć bowiem oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej. Nie może wynikać z samowoli, czy wyłącznie z subiektywnych uprzedzeń pracodawcy. Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli w konkretnych okolicznościach nie można wymagać od pracodawcy, by nadal darzył pracownika zaufaniem. Ponadto - aby uzasadniać wypowiedzenie stosunku pracy - nadużycie zaufania musi wiązać się z takim zachowaniem pracownika, które może być obiektywnie ocenione jako naganne, choćby nawet nie można było pracownikowi przypisać subiektywnego zawinienia. Z kolei obiektywna naganność zachowania pracownika jako podstawa utraty zaufania do niego ze strony pracodawcy musi być oceniana w kontekście wszelkich okoliczności faktycznych (por wyrok SN z dnia 24 października 2013r.

W ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy był wystarczający do tego aby uznać ,że wypowiedzenie M. C. umowy o pracę było uzasadnione a tym samym ,że pracodawca składając to oświadczenie woli nie naruszył obowiązujących przepisów , które tę kwestię regulują. Przyjęta przez powódkę linia obrony, zdaniem Sądu, nie dała podstaw do podważenia słuszności decyzji jej byłego pracodawcy . M. C. podkreślała ,że błędy które się zdarzały , wynikały tylko i wyłącznie z nadmiernego obciążenia obowiązkami . Wskazywała ,że była sama a ilość pracy przekraczała jej możliwości . Sąd wziął pod uwagę fakt ,że w czasie kiedy nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącej sądu należało w krótkim czasie nadrobić zaległości z poprzedniej kadencji ale pamiętać trzeba ,że w wielu kwestiach pomagała powódce A. K. przejmując wiele jej obowiązków. Co zresztą przyznała sama strona wnosząca pozew. Wskazać jednakże należy, że uchybienia do których sama powódka się przyznała są na tyle poważne ,że pracodawca miał prawo podjąć taką a nie inną decyzję. Pamiętać należy , że od decyzji sądu lekarskiego z jednej strony zależy dalsza kariera zawodowa lekarza który został oskarżony o błąd w sztuce a z drugiej w tych procesach chodzi również o zadośćuczynienie krzywdzie pacjenta. Błąd może doprowadzić do tego ,że ostatecznie winny nie poniesie odpowiedzialności a z drugiej strony lekarz nie będzie w stanie obronić się przed niesłusznymi zarzutami . Dlatego tak ważne jest , czego zdaje się nie dostrzegać powódka , jak jest sporządzony protokół i co jest w nim zawarte. Jak wynika z ustaleń Sądu w protokołach które zostały dołączone do akt , często nie było wskazane kto się stawił a co ważniejsze co powiedział jak już był przesłuchany. W takiej sytuacji nie da się odtworzyć przebiegu rozprawy , czy posiedzenia w sposób rzetelny czego konsekwencje mogą być znaczące. Dalej M. C. nie rozumie ,że brak numeracji kart jest dużym błędem , nie dostrzega ,że bez tego nie sposób ustalić czy akta są kompletne . Może się bowiem okazać , że lekarz piszący uzasadnienie po wypięciu jakiegoś dokumentu zapomni na powrót go wszyć i bez określenia kolejności złożonych dokumentów nie da się tego w żaden sposób ustalić. Umieszczanie zaś w aktach dwóch podpisanych protokołów odmiennej treści można by oceniać z punktu widzenia możliwości popełnienia przestępstwa. Sama powódka również przyznała ,że mogło się zdarzyć tak ,że nie całą korespondencję dołączała do akt a zamiast tego pozostawiała ja w podręcznych segregatorach. Tego zaś znowu konsekwencją jest to ,że sędziowie orzekający w danej sprawie , nie mieli zgromadzonego kompletu materiału dowodowego.

Sąd przy ocenie oświadczenia woli pozwanego wziął pod uwagę także zeznania lekarzy , którzy niejako „murem’” stanęli za powódką i przyszli zeznawać w jej obronie ale także i oni potwierdzili ,że obecnie sąd działa zdecydowanie bardziej profesjonalnie a po okazaniu protokołów przyznali ,że nie były one sporządzane prawidłowo. Jednocześnie większość z nich , w tym poprzedni przewodniczący przyznała ,że w zasadzie nie interesowali się administracyjną stroną orzekania i funkcjonowania sądu . Nie znali , zasad nadawania numerów kart , czy tworzenia kolejnych tomów akt. Przewodniczący A. nawet nie interesował się tym ,czy koszty postepowania były rozliczane uznając błędnie ,że było to robione przez powódkę .

M. C. przyznała także ,że nie wypełniała wszystkich rubryk w programie f. ani też ,że nie pilnowała aby były w nim czynione adnotacja o tym czy i komu akta są wydawane. Wskazywała ,że wcześniej żadne nie zginęły , to jednakże w ocenie Sądu nie jest wystarczającym argumentem przemawiającym za tym ,że nie wykonywanie tego obowiązku nie może stanowić uzasadnienia dla wypowiedzenia M. C.umowy o pracę .

Powódka twierdziła także ,że prawdziwą przyczyną wypowiedzenia jej umowy o pracę było to ,że Prezes Okręgowego Sądu Lekarskiego szukał pracy dla swojej protegowanej M. M., co nie zmienia faktu ,że praca wykonywana przez powódkę w wielu aspektach pozostawiała wiele do życzenia a zmiana na tym stanowisku okazała się korzystna dla Sądu. Następczyni powódki bowiem , jak wynika z zeznań wszystkich świadków , dobrze sobie radziła na stanowisku zajmowanym wcześniej przez M. C..

To , że powódce przyznano nagrodę za zwiększony nakład pracy wynikający z konieczności nadrobienia zaległości także świadczy o tym ,że nie od razu dr K. zakładała, wbrew temu co twierdzi powódka ,że trzeba doprowadzić do jej zwolnienia . Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie mogło dojść do pewnego konfliktu osobowości jakie zmuszone były ze sobą współpracować , z jednej bowiem strony była A. K. , która jak wynika z zeznań wszystkich przesłuchanych w niniejszej sprawie osób była bardzo skrupulatna i dokładna a z drugiej z powódka , która takich cech nie wykazywała.

Wskazać należy ,że przyczyna związana ze sprawą dr O. zdaniem Sądu była wynikiem nieporozumienia za które w żadnym razie winą powódki obarczyć się nie można.

Reasumując biorąc pod uwagę materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy pracodawca zasadnie rozwiązał z powódką umowę o pracę i z tego względu na podstawie art. art. 45 § 1 kp a contrario oddalono powództwo o odszkodowanie.

Sąd nie znalazł również podstaw do zasądzenia na rzecz powódki odprawy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wskazany bowiem art. 10 przywołanej ustawy stanowi ,że przepisy tej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniających wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Kluczowym w tym przypadku dla rozstrzygnięcia tego roszczenia jest wskazanie w wyżej zacytowanym przepisie ,że przyczyny te stanowią wyłączny powód decyzji pracodawcy . Co oznacza, że decyzja pracodawcy jest podyktowana tylko względami leżącymi po jego stronie . Z taką jednakże sytuacją, w kontekście ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego , nie mamy do czynienia .

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 10 w zw. z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotycząca pracownika a contrario także i w tym zakresie roszczenie M. C. oddalił.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie §11.1 z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Przy czym Sąd uwzględnił wniosek pełnomocnika pozwanego o podwyższenie stawki minimalnej należnego wynagrodzenia z uwagi na duży nakład jego pracy związany z koniecznością przygotowywania pism procesowych a wreszcie i czas poświęcony na uczestnictwo w kolejnych rozprawach z których część była wyznaczana na cały dzień .