Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 621/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Iwona Nowak

Protokolant:

Wioleta Potrząsaj

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 r. w Rybniku

sprawy z odwołania P. W. (W.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

przy udziale ./.

o ponowne ustalenie wysokości emerytury

na skutek odwołania P. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 11 kwietnia 2017 r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż zobowiązuje organ rentowy do ponownego ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonego zgodnie z art. 110a ustawy o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych począwszy od daty złożenia wniosku.

Sędzia

Sygn. akt IX U 621/17

UZASADNIENIE

Decyzją z 11.04.2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu P. W. (W.) przeliczenia podstawy wymiaru emerytury na podstawie art.110a ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie przekroczył 250%.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji, domagał się jej zmiany poprzez przeliczenie emerytury na podstawie art.110a ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem zarobków z lat 1974-1978.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony urodził się (...)

Od(...). jest uprawniony do emerytury górniczej.

Podstawa wymiaru emerytury została ustalona z okresu 1/1982- 12/1987 .Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 316,79 % i został ograniczony do 250%.

Ubezpieczony po przyznaniu prawa do emerytury pozostawał w zatrudnieniu.

(...). ubezpieczony złożył wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru, powołując się na przepisy ustawy emerytalnej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 05.03.2015r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W rozpoznaniu powyższego wniosku organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję opisaną na wstępie.

(dowód: akta ZUS)

Ubezpieczony od 1.06.1970 do 15.05.1974 pracował w KWK (...), a od 20.05.1974 do 05.01.1996r. w KWK (...) (górnik pz.).

Biegły odtwarzając wynagrodzenia ubezpieczonego za lata 1974-1978 przyjął, iż ubezpieczony pracował jako górnik pz. w systemie zmianowym, co najmniej jedną niedzielę w miesiącu, otrzymywał dodatek szkodliwy za pracę w ścianie, uwzględnił ilość przepracowanych dniówek w wymiarze półtorakrotnym. Biegły uwzględnił również deputat węglowy, chorobowe według karty zasiłkowej, premie uznaniowe.

Wynagrodzenie ubezpieczonego z pominięciem premii uznaniowych wynosi:

1974- 48.544 zł

1975- 66 273,00 zł

1976 –69 567,00 zł

1977- 65 273,60 zł

a najkorzystniejszy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyliczony z 20 lat z okresu 1975-1977,1979-1995 uwzględnieniem ustalonych zarobków j.w., wynosi 254,71 %

Obliczenie wwpw z uwzględnieniem odtworzonego wynagrodzenia
z pominięciem premii za lata 1975-1977 i wynagrodzenia wynikającego
z druku Rp-7 za lata 1979-1995:

1975- 66 273,00 zł 141,13%

1976 -69 567,00 zł 135,41 %

1977- 65 273,60 zł 118,35%

1979- 174 464 zł 272,92 %

1980-210 053 zł 289,91 %

1981-257 512 zł 279,09 %

1982- 452 618 zł 324,29 %

1983-500 316 zł 288,03 %

1984 -587 247 zł 290,84 %

1985- 765 069 zł 318,70 %

1986-961 166 zł 332,42 %

1987-1 214 045 zł 346,66 %

1988 – 1 883 720 zł 295,68 %

1989- 5 925 030 zł 238,81 %

1990- 29 927 851zł 242,22%

1991-45 900 584zł 216,10%

1992- 78 213 497 zł 222,07%

1993-112 053 000zł 233,74%

1994-166 950 100 zł 261,12%

1995 20 803,39 zł 246,74%

5094,23 :20= 254,71%

(dowód: akta osobowe ubezpieczonego, opinia biegłego z zakresu wynagrodzeń i płac W. S., k. 37-44 a.s., zeznania ubezpieczonego, protokół elektroniczny,
k. 21 a.s.)

Zgromadzony materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny, przekonywujący, logiczny i spójny, przez co mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje :

W ocenie Sądu odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z treści art. 110a ust.1 ustawy emerytalnej wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem art. 110 ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 5, jest wyższy niż 250%.

2. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 może nastąpić tylko raz.

Przepis art. 110a ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych daje możliwość jednorazowego przeliczenia wysokości emerytury bez względu na to czy emerytura była zawieszona czy nie, jeśli wskaźnik przekracza 250%,
a wskazano podstawę wymiaru składek przypadających po przyznaniu prawa do emerytury.

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe ubezpieczony spełnia warunki umożliwiające przeliczenie emerytury na podstawie art.110a ustawy emerytalnej.

Biegły sądowy dokonując wyliczenia wynagrodzenia ubezpieczonego prawidłowo w nim uwzględnił wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za pracę w systemie zmianowym, kartę górnika, deputat węglowy, dodatek szkodliwy i tym zakresie tut. Sąd opinię biegłego w pełni podzielił jako rzeczową, specjalistyczną, wydaną na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji, jednakże zastrzeżenia organu rentowe złożone odnośnie wliczenia premii do podstawy wymiaru są słuszne.

W przypadku, gdy nie zachowały się konkretne dane w zakresie wypłacanych ubezpieczonemu premii brak jest jakichkolwiek podstaw do wliczania premii do wysokości ustalanego wynagrodzenia, gdy premie takie miały charakter uznaniowy, były wypłacane w zmiennej wysokości.

Zasadnym jest więc obniżenie ustalonego przez biegłego wynagrodzenia o wliczone w te wynagrodzenie wszystkie premie, co spowoduje obniżenie ustalonego wskaźnika na granicy 263,51 % do 254,71 % (zgodnie z przedstawionym wyliczeniem Sądu), a więc do poziom powyżej 250%, co daje pełne podstawy do wnioskowanego przez ubezpieczonego przeliczenia wysokości emerytury na podstawie art. 110 a ustawy emerytalnej od miesiąca złożenia wniosku.

Sąd dodatkowo zauważa, iż biegły w przypadku odtwarzanego wynagrodzenia nie uwzględnił w nim podwójnego wynagrodzenia wynikającego z Karty Górnika w sytuacji, gdy za efektowne przepracowanie wszystkich dni określonych w harmonogramie z zaliczeniem dni wolnych udzielonych z tytułu skracania czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, szkoleń BHP, okresowych badań lekarskich i kursów specjalistycznych wypłatę zwiększało się o 100%, zaś ubezpieczony sporadycznie miał wypłacane wynagrodzenia chorobowe, co wynika z zapisów w karcie zasiłkowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd kierując się powołanymi przepisami, z mocy art.477 14 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

Sędzia