Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1954/17 Sprostowano postanowieniem z dnia 21.02.2018 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Kacprzak

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. M.

przeciwko Z. W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z 14 września 2017 r., sygn. akt I C 284/17

oddala apelację.