Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1650/17

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Małgorzata Nowak

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku T. K.

przy udziale W. S., S. K., Z. K., B. J., A. K. (1), A. M., E. S., I. M., A. K. (2), H. K., A. Z.

o stwierdzenia nabycia spadku

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 17 lipca 2017 roku

sygn. akt II Ns 2034/13

postanawia

oddalić apelację.