Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 524/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Budzyńska

Sędziowie: SO Patrycja Baranowska (spr.)

SR del. Rafał Lila

Protokolant: St. sekr. sąd. Monika Forysiak

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2017 roku, sygn. akt V GC 793/14

I.  oddala apelację,

II.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. kwotę 2.700,00 zł (dwóch tysięcy siedmiuset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego,

III.  zasądza od powódki na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 2.700,00 zł (dwóch tysięcy siedmiuset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO (...)SSO (...)SSR del. (...)