Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Uz 4/18

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2018 roku

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Mastalerz

Sędziowie: Sędzia SO Beata Łapińska

Sędzia SO Agnieszka Leżańska

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku H. R.

przeciwko (...) Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) (...) w Ł.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

na postanowienie Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb. z dnia 5 marca 2018 roku sygn. akt IV P 282/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 marca 2016 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb. , w sprawie z wniosku H. R. przeciwko (...) Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) (...) w Ł. o ustalenie stopnia niepełnosprawności odrzucił apelację wnioskodawczyni.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, iż stosownie art. 370 k.p.c. sąd I instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sąd Rejonowy wskazał, że wnioskodawczyni w wyznaczonym terminie 7 dni nie uzupełniła braków apelacji tj. nie złożyła odpisu załączników do apelacji, natomiast ponownie złożona wraz z odpisem apelacja zawiera treść odmienną niż złożona uprzednio. Tym samym wnioskodawczyni nie wypełniła zobowiązania z dnia 24 stycznia 2018 roku w przedmiocie uzupełnienia braków apelacji.

W dniu 16 marca 2018 roku skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 5 marca 2018 roku, wskazując w uzasadnieniu, że „ apelację pisała sama , więc mogła się pomylić(…)” oraz , że ,, jest osoba schorowaną i z uwagi na stan zdrowia mogła cos przeoczyć…(…)”.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 370 k.p.c. nakazuje odrzucić apelację wniesiona po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w terminie. Przez braki należy rozumieć braki formalne , a ocenia się je przede wszystkim w kontekście przepisu art.368 k.p.c. w zw. z art. 130 § 1 k.p.c.

W myśl art. 128 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni wniosła apelacje od wyroku z dnia 19 grudnia 2017 roku i została w sposób jasny i czytelny wezwana przez Sąd Rejonowy do uzupełnienia braków formalnych apelacji poprzez złożenie odpisów załączników do apelacji.

Bezsporny między stronami stan faktyczny wskazuje, że zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy zobowiązał wnioskodawczynię do uzupełnienia braku formalnego apelacji poprzez doręczenie odpisu jej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia apelacji. Jak wynika z akt sprawy, a w szczególności z k.92, odpis powyższego zarządzenia został doręczony adresatowi – H. R. w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Wnioskodawczyni wezwana do uzupełnienia braków apelacji poprzez złożenie opisu załączników apelacji nałożonego obowiązku nie wykonała,

W świetle powyższych rozważać przyjąć należy, że Sąd Rejonowy prawidłowo odrzucił apelacje wnioskodawczyni. Jedynie na marginesie wspomnieć należy , iż Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 lipca 2003 roku stwierdził, że nieuzupełnienie braków apelacji jest nie tylko niewykonanie wezwania, ale także jego nieprawidłowe wykonanie ( uchwała SN dnia 29 lipca 2003 roku , sygn. akt IIIPZP 10/03, OSNP 2004/3/43).W związku z powyższym podniesiona w zażaleniu argumentacja nie może przynieść spodziewanego przez skarżącą skutku procesowego, a tym samym zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił apelację na zasadzie art. 370 k.p.c.