Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 111/18

POSTANOWIENIE

K., dnia 24 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku (...) Spółka Akcyjna
z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikom M. P. i J. P.

o świadczenie pieniężne

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie P. T. pod sygn. akt KM 975/16 dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w P., KZlP/ (...)

w przedmiocie zażalenia dłużnika J. P.

na postanowienia Sądu Rejonowego w Pleszewie
z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I Co 445/16

p o s t a n a w i a :

umorzyć postępowania zażaleniowe.

SSO Barbara Mokras SSO Wojciech Vogt SSO Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 111/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Pleszewie udzielił przybicia udziału J. P. wynoszącego 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonym w miejscowości P., dla którego Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą (...), będącego przedmiotem przetargu w dniu 14 grudnia 2017 r. na rzecz M. K. za cenę 53.500,00 zł (pkt 1) oraz udzielił przybicia udziału M. P. wynoszącego 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonym w miejscowości P., dla którego Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą (...), będącego przedmiotem przetargu w dniu 14 grudnia 2017 r. na rzecz M. K. za cenę 46.875,00 zł (pkt 2).

Od powyższego orzeczenia zażalenie wniósł dłużnik J. P., zaskarżając postanowienie w całości.

Skarżący zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie przepisu art. 991 § 1 w zw. z art. 978 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 809 pkt 3 k.p.c. poprzez brak zawarcia w protokole z licytacji informacji o ilości postąpień, kwot poszczególnych postąpień oraz ilości ogłoszenia poszczególnych postąpień, jak również ustalenie ceny nabycia na podstawie nieaktualnej wyceny tego prawa.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia, ewentualnie – o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Pismem z dnia 20 marca 2018 r. Syndyk masy upadłości M. J. przedłożył postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26 lutego 2018 r., mocą którego została ogłoszona upadłość J. P. oraz do sprawowania funkcji syndyka została wyznaczona jego osoba.

W piśmie tym Syndyk cofnął zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Postępowanie zażaleniowe podlegało umorzeniu.

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z 2016 r., poz. 2171) po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.

Złożenie odwołania (zażalenia) jest czynnością procesową strony i jednocześnie aktem dyspozycji w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z zasadą rozporządzalności środkami procesowymi ochrony prawnej, kodeks postępowania cywilnego inicjatywę złożenia
i cofnięcia środka odwoławczego pozostawił stronie. Strona jest zatem uprawniona do cofnięcia zażalenia, a czynność ta nie podlega kontroli Sądu (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 r., III CZP 6/00, Wokanda 2000, Nr 7, str. 6).

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § zd. 1 k.p.c.
w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., orzeczono, jak w sentencji.

SSO Barbara Mokras SSO Wojciech Vogt SSO Janusz Roszewski