Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACo 82/17

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2017 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jacek Gołaczyński (spr.)

Sędziowie: SSA Wojciech Wójcik

SSA Dariusz Kłodnicki

Protokolant: Małgorzata Kurek

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z wniosku: Banku (...) w T.

przy udziale: Gminy W.

o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i nadanie klauzuli w wyniku przejścia uprawnień

p o s t a n a w i a:

1.  nadać klauzulę wykonalności wyrokowi końcowemu Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie handlowej w P. z dnia 26 marca 2015r. w sprawie (...) przez nadanie temu wyrokowi klauzuli wykonalności na rzecz Banku (...) w T. , następcy prawnego wierzyciela S. B.;

2.  zasądzić od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kwotę 540 zł tytułem kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Bank (...) w T. wniósł o:

I.  nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi końcowemu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w sprawie (...) z dnia 26 marca 2015 z zaznaczeniem, że Gmina W. winna zapłacić Bankowi (...) w T. kwotę:

1.  2 310 430,17 zł tytułem podatku VAT z faktur wystawionych na podstawie wyroku (...) z dnia 21 maja 2012 r z faktury VAT (...) i faktury VAT (...)

2.  1 086 715,01 zł tytułem odsetek od płatności kwoty łącznej netto zasądzonej wyrokiem (...) z dnia 21 maja 2012 r obejmującej kwoty netto z faktury VAT (...) i faktury VAT (...) oraz kwotę zasądzonych kosztów za okres od dnia 01 czerwca 2012 r do dnia zapłaty t.j. 27 marca 2013

3.  360 427,11 zł tytułem odsetek od zasądzonego podatku VAT z faktur wystawionych na podstawie wyroku (...) z dnia 21 maja 2012 r. z faktury VAT (...) i faktury VAT (...) za okres od 01 czerwicą 2012 do 12 sierpnia 2013

wraz z odsetkami ustawowymi od łącznej kwoty 3 757 572,29 zł zasądzonych roszczeń od dnia 13 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty

4.  50 000 USD tytułem zwrotu połowy zaliczki na koszty arbitrażu

5.  5 000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

I.  przyznanie wierzycielowi kosztów nadania klauzuli wykonalności według norm przepisanych

II.  nadanie klauzuli przeliczeniowej co do kwoty 50 000 USD wskazanej w pkt I ust 4.

Powyższy wniosek uzasadnił tym, że Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 29.05.2017 r. oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu polubownego. W oddalonym wówczas wniosku wnioskodawca Bank (...) w T. zawarł dokładnie te same wnioski, co przedstawione powyżej, treść wniosku była zatem tożsama z treścią wniosku będącego przedmiotem niniejszej sprawy, wniesionego w dniu 12.07.2017r.

Wierzyciel uzasadnił swój wniosek tym, że Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w P. wyrokiem z dnia 26 marca 2015r. sygn. akt (...) zasądził od pozwanej Gminy W. na rzecz powoda S. B. kwoty: 2.310.430,17 zł tytułem podatku VAT z faktur wystawionych na podstawie wyroku (...) z dnia 21 maja 2012 r. z faktury VAT (...) i faktury VAT (...), 1.086.715,01 zł tytułem odsetek od płatności kwoty łącznej netto zasądzonej wyrokiem (...) z dnia 21 maja 2012 r. obejmującej kwoty netto z faktury VAT (...) i faktury VAT (...) oraz kwotę zasądzonych kosztów za okres od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty, tj. 27 marca 2013; 360.427,11 zł tytułem odsetek od zasądzonego podatku VAT z faktur wystawionych na podstawie wyroku (...) z dnia 21 maja 2012 r. z faktury VAT (...) i faktury VAT (...) za okres od 1 czerwca 2012 r. do 12 sierpnia 2013 roku wraz z odsetkami ustawowymi od łącznej kwoty 3.757.572,29 zł zasądzonych roszczeń od dnia 13 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty; 50.000 USD tytułem zwrotu połowy zaliczki na koszty arbitrażu; 5.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wierzyciel wskazał, że w czasie postępowania arbitrażowego uprawnienia powoda S. B. wobec pozwanej Gminy W. przeszły na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 29 listopada 2013 r. z podpisem urzędowo poświadczonym na rzecz Banku (...) w T.. Podpisujący umowę Wiceprezes Zarządu I. G. i p.o. Prezesa Zarządu R. L. byli upoważnieni do zawarcia umowy przelewu w imieniu wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami reprezentacji. Zgodnie z treścią umowy przelewu wierzytelności z dnia 29 listopada 2013r. jej przedmiotem były wierzytelności przyszłe i wierzytelności warunkowe przysługujące Cedentowi w stosunku do Gminy W. z tytułu prowadzonej sprawy arbitrażowej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym (...) w P. - sprawy (...) (...). Zatem zdaniem wnioskodawcy na Bank (...) w T. przeszły uprawnienia powoda S. B. wynikające w wymienionego wyroku, co w pełni uzasadnia nadanie na rzecz wnioskodawcy klauzuli wykonalności i wydanie mu tytułu wykonawczego.

Zawarta umowa przelewu wierzytelności była umową na zabezpieczenie umów faktoringowych, zgodnie z poręczeniem udzielonym przez pana S. B. z dnia 16 marca 2012 r. Do dnia złożenia wniosku środki wypłacone na podstawie umów faktoringu na rzecz S. B. nie zostały spłacone (poręczenie oraz umowa przelewu wierzytelności z podpisem urzędowo poświadczonym).

Wierzyciel uzasadniał, że pomiędzy stronami dokonano przelewu wierzytelności przyszłych, dostatecznie oznaczonych w oparciu o art. 510 §1, §2 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. akt V CKN 345/01, OSNC 2004. nr 4. poz. 65, i z dnia 26 września 2003 r., sygn. akt IV CKN 513/01). Zatem w ocenie Banku (...) w T., wierzytelność została skutecznie przeniesiona na jego rzecz. Zgodnie z treścią umowy przelewu wierzytelności z dnia 29 listopada 2013 r jej przedmiotem były wierzytelności przyszłe i wierzytelności warunkowe przysługujące Cedentowi w stosunku do Gminy W. z tytułu prowadzonej sprawy arbitrażowej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym (...) w P. - sprawy (...) (...).

W końcowej części uzasadnienia wniosku, wierzyciel zaznaczył, że przyczyną oddalenia poprzedniego wniosku było nie przedłożenie umowy pożyczki, z której wynikała wierzytelność zabezpieczona cesją na jego rzecz oraz nie przedłożenie zapisu na sąd polubowny. Powyższe dokumenty przedłożone przywołał do wniosku.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie wniosku i o zasądzenie od wierzyciela kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Powyższe uzasadnił tym, że w jego ocenie wniosek nie jest zasadny, ponieważ Bank (...) w T. nie dołączył dokumentów wymaganych do wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, zgodnie art. 1213 § 1 kpc, to jest oryginału tego wyroku lub poświadczonego przez sąd polubowny jego odpisu oraz oryginału zapisu na sąd polubowny, a ponadto nie wykazał zgodnie z art. 788 k.p.c przejścia na niego wierzytelności będącej przedmiotem umowy przelewu wierzytelności z dn. 29.11.2013 r., gdyż nie przedłożył dokumentów urzędowych lub prywatnych urzędowo poświadczonych, które poświadczają przejście uprawień na jego rzecz. Uczestnik postępowania wskazał również, na to, że wnioskodawca wniósł o rozpatrzenie jego wniosku w oparciu o dokumenty zgromadzone w poprzednim postępowaniu. W świetle treści przywołanego przepisu art. 1213 § 1 k.p.c. wymagającego dołączenia do wniosku oryginału lub poświadczonego odpisu wyroku sądu polubownego oraz w świetle art. 128 § 1 k.p.c. wymagającego dołączenia odpisów załączników dla drugiej strony nie jest możliwe, aby poprzez taki wniosek spełnione zostały wymagania określone w tych przepisach.

Uzasadniając swoje stanowisko, uczestnik postępowania zaznaczył, że wnioskodawca do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dołączył umowę przelewu wierzytelności z dn. 29.11.2013 r. z podpisem S. B. notarialnie poświadczonym, ale bez notarialnego poświadczenia podpisów przedstawicieli banku, a także bez pełnomocnictwa dla p.o. Prezesa Zarządu R. L. do podpisania umowy przelewu wierzytelności, a także pełnomocnictwa dla I. W. do podpisania umowy poręczenia z dn. 16.03.2012. Ponadto, podpisy na samej umowie poręczenia oraz umowach faktoringu nr (...), nr (...), nr (...), z których wynikała wierzytelność zabezpieczona cesją oraz akt umowy „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Z." II nie zostały urzędowo poświadczone.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w postanowieniu z dn. 27.05.2017r., sygn. I ACo 34/17 przelew wierzytelności wynikający z umowy z dn. 29.11.2013r. miał dotyczyć jedynie wierzytelności wynikających z umowy poręczenia z dn. 16.03.2012., która wymieniała dołączone do wniosku umowy faktoringowe. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny dokumentami urzędowymi lub prywatnymi z podpisami urzędowo poświadczonymi muszą być wykazane wszystkie elementy, które zostały dołączone do wniosku celem wykazania przejścia uprawnień, czyli wszystkie wymienione wyżej umowy, a ponadto powinny być przedłożone i poświadczone pełnomocnictwa do zawarcia tych umów. Zdaniem uczestnika postępowania, tego warunku nie spełnia umowa przelewu wierzytelności, gdyż nie poświadcza ona podpisów obu stron umowy przelewu wierzytelności, a także pozostałe dokumenty, które w ogóle nie posiadają urzędowego poświadczenia podpisów

W dalszej części uzasadnienia, na wypadek gdyby Sąd dla uzasadnienia oddalenia wniosku nie uznał za wystarczające argumenty podniesione powyżej, dłużnik wskazał, że wierzytelności zasądzone wyrokiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w P. w sprawie (...) (...) zostały już wyegzekwowane. Dłużnik złożył do sądu powszechnego skargę o uchylenie przedmiotowego wyroku sądu polubownego wskazując jako przeciwnika skargi S. B., który podniósł, że nie jest legitymowany biernie, gdyż zbył przedmiotową wierzytelność na rzecz (...) sp. z o.o. S. B. nie wskazał natomiast, że zawarł umowę przelewu wierzytelności na Bank (...) w T.. Ponadto, w toku postępowania ujawniona została inna umowa przelewu tej samej wierzytelności dokonana na R. Ł.. W tym stanie Gmina W. wystąpiła do Sądu o wezwanie do udziału w sprawie obu nabywców wierzytelności. Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustalił, że S. B. zbył zasądzoną wierzytelność w całości umową z dn. 27 lutego 2014r. na rzecz R. Ł. oraz ponownie umową z dn. 6 marca 2015r. na rzecz (...) sp. z o.o.

Sąd Okręgowy postanowił o dopuszczeniu do postępowania w charakterze przeciwnika skargi na podstawie art. 194 kpc zarówno R. Ł. jak i (...) sp. z o.o. uznając ich legitymację bierną w sprawie. Ostatecznie Sąd Okręgowy oddalił skargę. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił poniesionego w apelacji zarzutu, że Sąd Okręgowy niesłusznie dopuścił na podstawie art. 194 k.p.c. do udziału w sprawie zarówno R. Ł. jak i (...) sp. z o.o., chociaż Sąd Apelacyjny przyznał, że (...) sp. z o.o. nie posiadała legitymacji biernej w procesie, gdyż nie nastąpił na jej rzecz przelew wierzytelności. Ostatecznie Sąd Apelacyjny oddalił apelację. Skutkiem jednak rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego oraz wcześniejszych postanowień Sądu Okręgowego nadających klauzule wykonalności na rzecz zarówno R. Ł. jak i (...) sp. z o.o. było dwukrotne wszczęcie egzekucji do tej samej wierzytelności. R. Ł. skutecznie wyegzekwował należność z wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w P. w sprawie (...) (...), natomiast wobec egzekucji z wniosku (...) sp. z o.o. dłużnik wniósł powództwo przeciwegzekucyjne, a (...) uznała powództwo przyznając, że wierzytelność z wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w P. w sprawie (...) (...) została zajęta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Urząd Skarbowy w Ż..

Dłużnik podkreślił, że spłacił swój dług i jego zobowiązanie wygasło. Ujawnienie przez Bank (...) w T. we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, że S. B. zbył na jego rzecz wierzytelność wynikającą z wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w P. w sprawie (...) (...), oprócz podniesionych wyżej zarzutów uzasadniających oddalenie wniosku, w ocenie dłużnika nie może skutkować tym, że po raz trzeci będzie on musiał spełniać świadczenie z przedmiotowego wyroku. W toku postępowania ostatecznie zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. I ACa 161/16 S. B. nie wskazał, aby zbył wierzytelność na rzecz Banku (...) w T. na podstawie umowy z dn. 29.11.2013r., a z wyroku wynika, że uprawnionym do otrzymania zasądzonej wyrokiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w P. w sprawie (...) (...) kwoty jest R. Ł. i na jego rzecz dłużnik spełnił świadczenie.

W dalszej części uzasadnienia dłużnik zarzucił, że stwierdzenie wykonalności wyroku przez nadanie mu wykonalności na rzecz S. B. lub jego następcy prawnego naruszałoby podstawowe zasady porządku prawnego RP (art. 1214 § 3 pk 2 k.p.c.), w szczególności zasadę zaufania do Państwa, nie jest bowiem zasadne aby dłużnik, który spełnił świadczenie na podstawie wyroku z klauzulą wykonalności był obarczony ryzykiem, że temu samemu wyrokowi, przedłożonemu w kolejnym odpisie, nadana zostanie następnie klauzula wykonalności na rzecz innego podmiotu, a w konsekwencji dłużnik będzie zobowiązany do ponownego spełnienia świadczenia.

Ostatecznie uczestnik postępowania wskazał, na okoliczność, że wierzytelności przysługujące S. B. zostały zajęte przez Urząd Skarbowy w Ż. kolejnymi zajęciami dokonywanymi od roku 2012 na podstawie art. 89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zajęcia wierzytelności były dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o zajęciu, a w związku z tym, że odnosiły się do wierzytelności z tytułu robót i usług, dotyczyły również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstały po dokonaniu zajęcia. Ponadto, Urząd Skarbowy zawiadomił S. B., że nie wolno mu zajętymi kwotami rozporządzać. Zgodnie z art. la pkt 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez zajęcie egzekucyjne rozumie się czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W konsekwencji S. B. nie mógł zbyć przedmiotowej wierzytelności, a umowa przelewu wierzytelności na rzecz Banku (...) w T. zawarta już po dokonaniu zajęcia jest z mocy art. 58 kc nieważna.

Sąd Apelacyjny ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem końcowym Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie handlowej w P. w sprawie I CC 19659/ (...) z dnia 26 marca 2015 r. zasądzono od Gminy W. na rzecz S. B. 2.310.430,17 zł z podatkiem VAT z faktur wystawionych na podstawie wyroku (...) z dnia 21 maja 2012 r„ faktur VAT (...) i faktury VAT (...); 1.086.715,01 zł tytułem odsetek od płatności faktur wystawionych na podstawie wyroku (...) z dnia 21 maja 2012 r. obejmujących kwoty netto z faktury VAT (...) i faktury VAT (...) oraz kwotę zasadzonych kosztów za okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 27 marca 2013 r.; 360.427,11 zł tytułem odsetek od zasądzonego podatku VAT z faktury wystawionej na podstawie wyroku (...) z dnia 21 maja 2012 r„ faktury VAT (...) i faktury VAT (...) za okres od 1 czerwca 2012 r. do dnia 12 sierpnia 2013 r. wraz z odsetkami ustawowymi od łącznej kwoty 3.757.572,29 zł zasądzonych od dnia 13 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty; 50.000 USD tytułem zwrotu połowy zaliczki na koszty arbitrażu; 5.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

(- wyrok końcowy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie handlowej w P. w sprawie (...)/ (...) z dnia 26 marca 2015 r.)

29 listopada 2013 r. Bank (...) w T. zawarł ze S. B. umowę przelewu wierzytelności, której przedmiotem były wierzytelności lub wierzytelności przyszłe lub warunkowe przysługujące S. B. wobec Gminy W. z tytułu prowadzonej sprawy arbitrażowej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w P. o sygnaturze (...) (...). Umowa ta miała zabezpieczać wierzytelność Banku wobec S. B. i M. B. z tytułu umowy poręczenia z dnia 16 marca 2012 r.;

(- umowa przelewu z dnia 29 marca 2013 r., k.3-4)

S. B. zbył wierzytelność stwierdzoną wyrokiem końcowym Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego na rzecz R. Ł. w dniu 27 lutego 2014 r.;

(- umowa przelewu w aktach sprawy X Gco 51/15 Sądu Okręgowego we Wrocławiu)

S. B. zbył wierzytelność stwierdzoną wyrokiem końcowym Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z dnia na rzecz (...) spółka z o.o. w dniu 6 marca 2915 r.;

(- umowa przelewu z dnia 6 marca 2015 r. akta sprawy I Co 209/15 Sądu Okręgowego we Wrocławiu)

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu nadał klauzulę wykonalności wyrokowi końcowemu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie (...) (...) na rzecz R. Ł.;

(- akta sprawy X GCO 51/15 Sądu Okręgowego we Wrocławiu)

Postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu nadał klauzulę wykonalności wyrokowi Końcowemu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby handlowej z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie (...) na rzecz (...) kapitałowe spółka z o.o. we W.;

(- akta sprawy I Co 209/15 Sądu Okręgowego we Wrocławiu)

Gmina W. wytoczyła powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko (...) kapitałowe spółka z o.o. we W., a w odpowiedzi na pozew pozwany uznał powództwo;

(- pozew oraz odpowiedź na pozew k. 164-172)

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie I ACa 161/16 oddalono apelację od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie ze skargi Gminy W. o uchylenie wyroku Sądu polubownego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie (...).

Postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017r. w sprawie IACo 34/17 z wniosku Banku (...) w T. przy udziale Gminy W. oddalono wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie (...);

(- akta sprawy I ACo 34/17 Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny.

Wnioskodawca swym wnioskiem domaga się nadania klauzuli wykonalności wyrokowi końcowemu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w sprawie (...) (...) z dnia 26 marca 2015 z powództwa S. B. przeciwko Gminie W. o zapłatę. Wyrok ten uwzględniał powództwo. W niniejszej sprawie podstawą do orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności jest art. 788 k.p.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inna osobę, sąd nadaje klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowo lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Nie ma wątpliwości, że przejście wierzytelności stwierdzonej tytułem egzekucyjnym może być podstawą wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy. Podstawą takiego wniosku może być także przelew wierzytelności dokonany przed wydaniem wyroku w sprawie, o czym świadczy sformułowanie: „w toku sprawy przed wydaniem tytułu”. W niniejszej sprawie umowa przelewu wierzytelności miała miejsce w dniu 29 listopada 2013r., a wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w P. (wyrok końcowy w sprawie (...) (...)) zapadł w dniu 26 marca 2015r. Przyjęło się w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego, że w postępowaniu tym zakres kognicji sądu jest ograniczony jedynie do badania, czy pod względem formalnym dokument wykazujący przejście praw i obowiązków jest prawidłowy (tak, uchw. SN z 5 maja 1951r., C 689/50, PiP 1952, z, 2). Stąd też nie można badać merytorycznie przejścia praw i obowiązków i czy faktycznie zgodnie przepisami prawa materialnego do takiego przejścia doszło. Dłużnik może kwestionować zatem jedynie skuteczność przelewu, jak w tej sprawie, wyłącznie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego. Tożsame stanowisko wyraził m.in. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r., I ACa 103/13,: „Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c. okoliczności określone w hipotezie tego przepisu i warunkujące możliwość nadania klauzuli wykonalności w tym trybie, mogą być wykazane w postępowaniu klauzulowym jedynie za pomocą dowodu z dokumentu urzędowego lub dowodu z dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Wymienione ograniczenia dowodowe wynikają właśnie z faktu, że zasadniczą funkcją tego postępowania nie jest badanie kwestii materialnoprawnych. Dlatego też w postępowaniu klauzulowym nie bada się, czy czynność stwierdzona dokumentem, z którego wynika przejście uprawnienia lub obowiązku, była np. ważna. Tym samym rozpoznanie takiego zarzutu jest możliwe jedynie w ramach powództwa opozycyjnego.” czy też Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 19 listopada 2012 r., I ACz 1705/12: „Należy zauważyć, iż postępowanie o nadaniu klauzuli wykonalności ma na celu stwierdzenie jedynie, czy orzeczenie jest prawomocne i podlega wykonaniu. W jego rezultacie po spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów odnośnie przedłożenia odpowiedniego tytułu egzekucyjnego, czy też dokumentu wskazującego na przejście uprawnień, zgodnie z art. 788 k.p.c., Sąd nadaje klauzulę wykonalności."

Sąd Apelacyjny zauważył, że z treści złożonego wniosku wynika, iż celem wnioskodawcy w niniejszej sprawie było nadanie klauzuli wykonalności w wyniku przeprowadzenia postępowania klauzulowego na podstawie art. 788 k.p., nie zaś stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego. W ocenie Sądu, nie sposób zakwalifikować złożonego wniosku jako wniosku o stwierdzenie wykonalności i rozpoznać go na podstawie przepisów dotyczących stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego do czego wielokrotnie w uzasadnieniu zmierza uczestnik postępowania. Należy bowiem zaznaczyć, że wykonalność wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie (...) (...) była już przedmiotem orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. spr. X GCO 51/15. W w/w sprawie z wniosku R. Ł. przeciwko Gminie W. Sąd Okręgowy stwierdził wykonalność wyroku przez nadanie klauzuli w oparciu o art. 1212 i nast., zatem Sąd Apelacyjny nie może ponownie badać przesłanek dotyczących stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, a jedynie obecnie czy nastąpiło przejście uprawnień lub obowiązków stwierdzonych tym wyrokiem na rzecz kolejnego podmiotu.

Uczestnik postępowania nie może zatem w tym postępowaniu opierać zarzutu na wadliwości przelewu wierzytelności, ponieważ brak jest instrumentów prawnych, aby w postępowaniu klauzulowym kwestie te mogły być merytorycznie zbadane. Podobnie rzecz się ma z zarzutem uczestnika postępowania, że powód S. B. dokonał zbycia tej samej wierzytelności na rzecz dwóch kolejnych podmiotów, czyli: 27 lutego 2014r. na rzecz R. Ł., oraz w dniu 6 marca 2015r. na rzecz (...) spółka z o.o. W sprawie z wniosku R. Ł. przeciwko Gminie W. Sąd Okręgowy stwierdził wykonalność przez nadanie klauzuli, a komornik sądowy wyegzekwował należność wynikającą z wyroku końcowego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w P. w sprawie (...) (...) w całości. Natomiast postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz (...) Spółka z o.o. zakończyło się cofnięciem wniosku, wobec powództwa przeciwegzekucyjnego Gminy W.. Okoliczności czy wierzytelność będąca przedmiotem przelewu mogła być przedmiotem umowy cesji jak również to, czy wierzytelność ta została spełniona przez dłużnika, będą mogły być rozpoznane w postępowaniu przeciwegzekucyjnym.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że w niniejszej sprawie wnioskodawca spełnił niezbędne do uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przesłanki wynikające z art. 788 § 1, czyli przedłożył wymagane do wykazania przejścia na niego tytułu egzekucyjnego dokumenty, a to: umowę przelewu wierzytelności z dnia 29 listopada 2013 r., umowę pożyczki, z której wynikała wierzytelność zabezpieczona cesją na jego rzecz oraz zapis na sąd polubowny. Z umowy przelewu wierzytelności wynika, że S. B. w celu zabezpieczenia wierzytelności banku istniejących w dniu zawarcia umowy przelewu wierzytelności lub mogących powstać w przyszłości, a wynikających z umowy określonej w ar. 1 cedent w oparciu o art. 306 § 2 k.c. dokonuje przelewu wierzytelności przyszłych i wierzytelności warunkowych przysługujących mu w stosunku do Gminy W. z tytułu prowadzonej sprawy arbitrażowej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym (...) w P. – sprawa (...) (...). Z § 1 umowy cesji wynika nadto, że S. B. i M. B. na podstawie umowy poręczenia z dnia 16 marca 2012r. są dłużnikami banku (...) w T.. Stąd przelew wierzytelności miał dotyczyć jedynie zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z umowy poręczenia z 2012 r. W doktrynie wyrażany jest pogląd, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisami urzędowo poświadczonymi muszą być wykazane wszystkie elementy, od których - w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów - prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku. Dokumenty bowiem urzędowe lub dokumenty prywatne z podpisami urzędowo poświadczonymi są jedynymi dokumentami, które sąd w postępowaniu klauzulowym z art. 788 k.p.c. może badać. Nie ma bowiem możliwości prowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie, np. przesłuchania stron. Zatem jedynie te dokumenty powinny ilustrować przejście praw lub obowiązków. W niniejszej sprawie wnioskodawca przedłożył zarówno dokument prywatny w postaci umowy cesji z 29 listopada 2013r. z podpisami urzędowo poświadczonymi, jak również umowę pożyczki, z której wynikała wierzytelność zabezpieczona cesją na rzecz wnioskodawcy oraz zapis na sąd polubowny,
z którego wynika kompetencja sądu arbitrażowego do rozpoznania sprawy,
w związku z czym Sąd uznał, że doszło do wykazania dokumentami urzędowymi
lub prywatnymi z podpisami urzędowo poświadczonymi, że doszło do skutku materialnoprawnego w postaci przejścia uprawnień na rzecz wnioskodawcy
w sprawie.

W związku z powyższym wniosek wierzyciela w ocenie Sądu Apelacyjnego zasługiwał na uwzględnienie. Orzeczenie o kosztach postępowania oparto na przepisie art. 98 k.p.c.