Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt : I ACz 655/17

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek

Sędziowie: SA Grzegorz Krężołek [spr], SA Paweł Czepiel

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. S.

przeciwko D. M. (1), J. C. i W. F.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

na skutek zażalenia adwokata M. S.

od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 lutego 2017r,

sygn. akt: I C 1410/15

P o s t a n a w i a

Oddalić zażalenie.

SSA Grzegorz Krężołek SSA Wojciech Kościołek SSA Paweł Czepiel

Sygn.akt : I ACz 655/17

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krakowie, na skutek wniosku adwokata M. S. o uzupełnienie wyroku z dnia 26 stycznia 2017r, oddalił jej wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu, pozwanej D. M. (1).

W uzasadnieniu wskazał, że Sąd nie wyznacza personalnie pełnomocnika z urzędu a jedynie rozstrzyga , że danej osobie przysługuje taka pomoc prawna.

Dla kwestii przyznania wynagrodzenia takiemu pełnomocnikowi pozbawionym znaczenia jest to , że jak w tym przypadku , doszło do zmiany personalnej po stronie procesowego reprezentanta D. M. (2).

Była by to okoliczność doniosła dla rozpoznawanej kwestii wówczas , gdyby to Sąd zwolnił jednego , ustanawiając kolejnego pełnomocnika z urzędu dla dotąd reprezentowanej w ten sposób strony. Taka sytuacja jednak nie miała miejsca.

Sąd wskazał przy tym , że w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie orzekł o przyznaniu takiego wynagrodzenia pełnomocnikowi z urzędu , który reprezentował D. M. (1) w dacie wydania wyroku.

Postanowienie to zaskarżył w całości były pełnomocnik pozwanej , wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia i uzupełnienie wyroku Sądu Okręgowego poprzez przyznanie jej wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oraz zwrot poniesionych wydatków. Jako wniosek ewentualny , sformułowała żądanie uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonemu postanowieniu adwokat M. S. zarzuciła:

- naruszenie przepisów postępowania art. 351 § 1 k.p.c. poprzez odmowę uzupełnienia wyroku o rozstrzygnięcie dotyczące przyznania wynagrodzenia za udzieloną przez nią pomoc prawną z urzędu i zwrotu poniesionych wydatków, choć wyrok nie zawierał wyrzeczenia w tej materii,

- naruszenie przepisów prawa materialnego art. 29 ust.1 ustawy prawo o adwokaturze poprzez jego niezastosowanie i nie przyznanie jej wynagrodzenia.

W motywach swojego stanowiska wskazała, że w okresie od wydania zarządzenia Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznaczeniu jej osoby pełnomocnikiem z urzędu dla pozwanej D. M. (1) do dnia w którym dowiedziała się o zarządzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej o zmianie wyznaczonego pełnomocnika wykonała czynności na rzecz pozwanej i wniosła w dniu 15 lipca 2016r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o przyznanie jej wynagrodzenia i zwrot poniesionych wydatków albowiem wynagrodzenie to nie zostało uiszczone przez reprezentowaną.

Rozpoznając zażalenie , Sąd Apelacyjny rozważył:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Podniesione w zażaleniu zarzuty są bezzasadne.

W pierwszej kolejności zauważyć należy , iż Sąd I instancji poprawnie zinterpretował żądanie adwokata , uznając , że nie stanowi ono w istocie postulatu uzupełnienia wyroku , z dnia 26 stycznia 2016r , które skarżącemu byłemu pełnomocnikowi pozwanej nie przysługiwało z przyczyn , które wynikają wprost z brzmienia art. 351§ 1 kpc ale wniosek o przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu.

Wbrew stanowisku autorki zażalenia , oddalenie tego żądania także było prawnie uzasadnione .

Zawracając na marginesie uwagę , że w aktach brak jest pisma z dnia 15 lipca 2016r na które skarżąca powołuje się jako mające zawierać , wadliwie nie uwzględniony jej zdaniem, wniosek o to wynagrodzenie , wskazać należy , że zmiana osoby pełnomocnika z urzędu dla D. M. (1) odbyła się , jak wynika z dokumentów na k. 387 i 390 akt , obejmujących kolejne decyzje dziekana ORA w K. w przedmiocie wyznaczenia osób adwokatów , którzy mieli w sprawie reprezentować z urzędu tę pozwaną , zmiana ta nastąpiła decyzją z 17 czerwca 2016r , podjętą z inicjatywy samej reprezentowanej , nie natomiast Sądu Okręgowego , dokonaną w trybie art. 118 §3 kpc .

Norma ta uprawnia Sąd do zwolnienia osoby pełnomocnika z urzędu z obowiązków zastępowania strony w postępowaniu wyłącznie na jego wniosek i to tylko z ważnych, wykazanych przezeń, powodów.

Jedynie w takiej sytuacji Sąd, uznając żądanie za zasadne , jest uprawniony do dokonania takiego zwolnienia, a podjęcie takiej decyzji obliguje go równocześnie, aby z urzędu wystąpił do właściwej ORA lub OIRP o wyznaczenie innego adwokata lub radcy prawnego.

Kolejnym obowiązkiem Sądu wówczas jest , w warunkach złożenia przez zwolnionego pełnomocnika skutecznego wniosku , przyznanie na jego rzecz, ze środków budżetowych Skarbu Państwa , wynagrodzenia za dotychczas świadczoną stronie pomoc prawną z urzędu.

Pełnomocnikowi , który przestał pełnić swoje obowiązki zastępstwa strony z urzędu, na innej aniżeli orzeczenie Sądu, wydane w oparciu o art. 118 §3 kpc, podstawie, w sytuacji gdy nowo wyznaczonemu pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie to zostało przyznane , uprawnienie do uzyskania takiego wynagrodzenia nie przysługuje .

Wówczas, wobec obowiązywania reguły jednego wynagrodzenia przyznawanego przez Sąd pełnomocnikowi z urzędu , wzajemne rozliczenia finansowe z tego tytułu, są rzeczą obu pełnomocników zastępujących tę samą stronę procesu.

Z podanych przyczyn , w uznaniu zażalenia za niezasadne , Sąd Apelacyjny orzekł o jego oddaleniu , na podstawie art. 385 kpc w zw z art. 397 §2 kpc.

SSA Grzegorz Krężołek SSA Wojciech Kościołek SSA Paweł Czepiel