Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 48/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

przewodniczący : Sędzia S.O. Jarosław Pawlak,

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 roku, w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko K. G.

o zapłatę,

na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 23 października 2017 roku, sygnatura akt V GC 1881/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...)Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. na rzecz K. G. kwotę 450,00 zł [czterysta pięćdziesiąt złotych] tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Jarosław Pawlak