Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 638/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018r. w Rybniku

sprawy z odwołania J. G. (G.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania J. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 9 lutego 2016r. Znak (...)

- zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje organ rentowy do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury przy przyjęciu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru w wysokości 104,60%.

Sędzia

Sygn. akt IX U 638/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 lutego 2016r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przeliczył emeryturę przysługującą ubezpieczonemu J. G. (G.) z uwzględnieniem wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 38,11% ustalonego na podstawie minimalnych wynagrodzeń z lat 1956-1973 oraz zarobków z tytułu umów zlecenia na rzecz Lasów Państwowych w latach 1995 -1996.

W odwołaniu od powyższej decyzji ubezpieczony kwestionował prawidłowość wyliczeń wysokości emerytury, a w szczególności wysokości podstawy jej wymiaru, domagając się jej zmiany w części dotyczącej wynagrodzeń z okresu zatrudnienia w KWK (...) w okresie od 18.06.1956r. do 20.08.1973r.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie wskazując

w uzasadnieniu, iż wobec braku dokumentacji zarobkowej nie ma możliwości ustalenia korzystniejszego świadczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony J. G. urodził się w dniu (...)

W okresie od dnia 05.11.1952r. do dnia 31.12.1952r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w R., od 18.06.1956r. do 20.08.1973r. pracował w KWK (...), a następnie prowadził gospodarstwo rolne. W latach 1995-1996 pracował na podstawie umów zlecenia w (...) Nadleśnictwo R..

Od dnia (...). jest uprawniony do emerytury przyznanej decyzją z dnia 10.07.1995r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.1982r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczony od 20.08.1973r. nie podlegał zatrudnieniu i nie można było ustalić podstawy wymiaru emerytury, świadczenie zostało przyznane w kwocie minimalnej. Ubezpieczony nie wykazał wysokości swoich wynagrodzeń również za lata kiedy podlegał zatrudnieniu.

Ubezpieczony kilkakrotnie składał odwołania od decyzji odmawiających ponownego przeliczenia świadczenia, które zostały oddalone prawomocnymi wyrokami z dnia 07.02.2000r. sygn. XVIII U 1454/99, z dnia 21.08.2001r. sygn. IXU 3446/01, z dnia 20.02.2002r. sygn. IX U 6030/01 oraz z dnia 01.04.2015r. IXU 157/15.

W dniu (...). ubezpieczony ponownie wystąpił z wnioskiem o przeliczenie emerytury przedkładając zaświadczenie z którego wynikało, że w latach 1995-1996 świadczył pracę na podstawie umów zleceń w (...) Nadleśnictwo R..

Rozpoznając powyższy wniosek organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję opisaną na wstępie.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o dokumentację akt organu rentowego jako okoliczności bezsporne w sprawie.

W celu odtworzenia wynagrodzeń ubezpieczonego w wersji najbardziej prawdopodobnej za okres jego zatrudnienia w KWK (...) od 18.06.1956r. do 20.08.1973r. przy uwzględnieniu danych wynikających z akt osobowych oraz obowiązujących w tym czasie przepisów płacowych, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu emerytur i rent mgr S. K.. Biegła na podstawie powyższych dowodów odtworzyła wynagrodzenia za wskazany okres , a następnie obliczyła wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z 20 lat z całego okresu podlegania ubezpieczeniu tj. z lat 1956-1973, 1995-1996. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 104,60%.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o opinię biegłej sądowej z zakresu rent, emerytur, kapitału początkowego i rent wyrównawczych mgr S. K. z dnia 11.09.2017r. (k.29-50a.s.) oraz opinię uzupełniającą z dnia 02.12.2017r. (k.69-75 a.s.)

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.111 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015r. poz. 748 ze zm.) wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w myśl art.15, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub emerytalno – rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego:

1.  z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia

2.  z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty

3.  z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne przeliczenie

- a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od wcześniej ustalonego.

Ustalając wysokość wynagrodzenia za sporne lata zatrudnienia ubezpieczonego w KWK (...) Sąd w pełni podzielił wnioski wynikające z powołanej powyżej opinii biegłej sądowej.

W ocenie Sądu opinia ta jest rzetelna, wydana w oparciu o fachową wiedzę na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji emerytalnych oraz akt osobowych ubezpieczonego z uwzględnieniem obowiązujących w powyższych latach przepisów płacowych, a także logicznie i przekonywująco uzasadniona.

Z opinii tej jednoznacznie wynika, iż do obliczenia podstawy wymiaru emerytury zasadne jest przyjęcie wyższego wskaźnika podstawy wymiary z 20 lat kalendarzowych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, wynoszącego po odtworzeniu wynagrodzenia za lata 1956-1973 - 104,60 %.

Mając powyższe na uwadze Sąd z mocy art. 477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w sentencji.

Sędzia