Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIIU 2531/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14 listopada 2017 roku organ rentowy ZUS I Oddział w Ł. odmówił wnioskodawczyni W. Z. prawa do renty rodzinnej po zmarłej w dniu 8 sierpnia 2017 roku matce E. Z.. W uzasadnieniu decyzji wskazano ,że zmarła nie spełniała warunków do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy w dacie śmierci ani nie miała przyznanego z żadnych powyższych świadczeń. Na ostatnie 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy tj zgonem , w okresie od dnia 8 sierpnia 2007 roku do dnia 7 sierpnia 2017 roku zostało udowodnione 3 lata 5 miesięcy i 13 dni okresów składkowych oraz oraz 9 miesięcy i 12 dni okresów nieskładkowych oraz 1 miesiąc i 24 dni okresów uzupełniających. Łącznie udowodniono 4 lata 4 miesiące i 19 dni. Zmarła nie spełniała również warunku z art.58 ust 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bowiem na wymagane 25 lat okresów składkowych udowodniono 22 lata 8 miesięcy i 21 dni okresów składkowych.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał ponadto ,że do stażu pracy zmarłej nie zaliczono nieobecności niepłatnej od dnia 3-6 grudnia 2007 roku, okresów rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie po 14 listopada 1991 roku , bowiem okresy te nie są ani okresami składkowymi ani nieskładkowymi. / decyzja w aktach ZUS/.

W dniu 12 grudnia 2017 roku wnioskodawczyni W. Z. odwołała się od powyższej decyzji. W uzasadnieniu wskazała ,że pozostaje w wyjątkowej sytuacji materialnej i osobistej. Pomimo osiągnięcia pełnoletności kontynuuje naukę na studiach wyższych w trybie dziennym na Wydziale Prawa i Administracji (...) . Nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, jej ojciec jest zatrudniony na umowę zlecenia i osiąga bardzo niskie dochody, co uniemożliwia mu pomoc finansową. Ponadto wnioskodawczyni wskazała ,że zachodzą w stosunku do niej przesłanki przyznania jej świadczenia w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS. Wnioskodawczyni podniosła ponadto ,że barak spełnienia przez zmarłą matkę warunków do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy wnikał z tego ,że zmarła urodziła troje dzieci i pozostawała w związku z tym na urlopach macierzyńskich a ponadto była zarejestrowana jako bezrobotna./ odwołanie k- 2-5/.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Podniesiono argumentację jak w zaskarżonej decyzji / odpowiedź na odwołanie k- 34/.

Sad ustalił następujący stan faktyczny :

W. Z. urodziła się w dniu (...). Od 1 października 2017 roku wnioskodawczyni studiuje na Uniwersytecie (...) Wydziale Prawa i Administracji, na I roku studiów stacjonarnych 1-go stopnia na kierunku administracji. Planowany termin ukończenia studiów przypada na 31 października 2020 roku. Wnioskodawczyni jest córką E. Z./ zaświadczenia k- 21 , odpis aktu urodzenia w aktach ZUS, niesporne/.

Matka wnioskodawczyni E. Z. zmarła w dniu 8 sierpnia 2017 roku /niesporne akt zgonu w aktach ZUS/.

W dniu 26 września 2017 roku wnioskodawczyni złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej po zmarłej matce E. Z. / wniosek w aktach ZUS/.

Decyzją z dnia 14 listopada 2017 roku organ rentowy odmówił przyznania wnioskodawczyni renty rodzinnej/ decyzja w aktach ZUS/.

Okres ostatniego dziesięciolecia przed datą zgonu matki wnioskodawczyni obejmuje okres od dnia 8 sierpnia 2007 roku do dnia 7 sierpnia 2017 roku . / niesporne/.

W powyższym okresie czasu zmarła posiadała okres składkowy w wymiarze 3 lat 5 miesięcy i 13 dni okresów składkowych oraz okres nieskładkowy w wymiarze 9 miesięcy i 12 dni oraz okres 1 miesiąca i 24 dni okresów uzupełniających. Łącznie E. Z. posiada 22 lata 8 miesięcy i 21 dni okresów składkowych/ karty przebiegu zatrudnienia k- 88 i 89 akt ZUS, świadectwa pracy E. Z. w aktach ZUS, zaświadczenie o Prezydenta Miasta Ł. o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenia PUP /

E. Z. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresach od 8 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz 1 stycznia 2005 do 30 września 2007 roku . Za powyższe okresy zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne rolników / zaświadczenie z KRUS w aktach ZUS/.

W dniach od 3-6 grudnia 2007 roku E. Z. była nieobecna w miejscu pracy. Okres ten pracodawca potraktował jako nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia / zaświadczenie (...) Spółki z o.o. k- 91 akt ZUS /

E. Z. była zarejestrowana w PUP w Ł. w okresach od dnia 12.10.1993 do 19.03.1995 , od 1.12.2008 do 30.04.2012 roku , od 8.06.2012 do 23.03.2014 , od 11.09.2014 do 24 .11.2014, od 8.01.2015 do 30.04.2016 , zasiłek dla bezrobotnych pobierała w okresach od 13.10.1993 do 30.11.1993, od 1.01.1994 do 12.11.1994 , old 9.12.2008 do 10.06.2009 r, w tym stypendium w ramach szkolenia / zaświadczenie z PUP w aktach ZUS k-33, zaświadczenie k- 6, k- 11 /.

E. Z. uczestniczyła w szeregu szkoleń zawodowych podnoszących jej kwalifikacje zawodowe/ zaświadczenia i certyfikaty k- 23-33/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie opierając się na dokumentach załączonych do akt sprawy. Treść ich nie była kwestionowana przez strony. Wnioskodawczyni w postępowaniu sadowym nie przedłożyła żadnych nowych dowodów świadczących o dłuższym nie przyjął organ ubezpieczeniowy stażu ubezpieczeniowym. Twierdzenia wnioskodawczyni ograniczały się wyłącznie do prezentowania stanowiska ,że powinna ona otrzymać rentę rodzinną po zmarłej natomiast nie podniesiono żadnych konkretnych zarzutów co do zaskarżonej decyzji .

Sąd zważył , co następuje :

Odwołanie nie jest zasadne i podlega oddaleniu .

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U z 2016/887) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Do renty rodzinnej, stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 1, uprawniona są m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione spełniające warunki określone w art. 68.

Zmarła z uwagi na wiek nie spełniała warunków do nabycia prawa do emerytury.

Przesłanki nabycia uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy określa przepis art. 57 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który:

1) jest niezdolny do pracy,

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, oraz

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czy całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji (art. 12).

Przy ocenie uprawnień do renty rodzinnej, zgodnie z art. 65 ust. 2, przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Stosownie do art. 58 ust. 1 warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

1) 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

2) 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

3) 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

4) 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

5) 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Na mocy ust. 2 art. 58 okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy; do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

Zgodnie z art. 58 ust. 3 jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, i którym mowa w ust. 1 warunek posiadanego wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Zgodnie zaś ust. 4 art. 58 przepisu ust. 2 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Z kolei w oparciu o art. 57 ust. 2 określonego w art. 57 ust. 1 pkt. 3 warunku aby niezdolność do pracy powstała we wskazanych okresach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z zastrzeżeniem ust. 2-5, okresy składkowe, o których mowa w art. 6; oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7. Przy czym w myśl ust. 2 art. 5 przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy okresami składkowymi są m.in., okresy:

1) ubezpieczenia;

2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1-4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej;

3) czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby;

4) pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego

W oparciu o przepis art. 6.2 pkt 6 powyższej ustawy za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na skutek czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy okresami nieskładkowymi są m.in. okresy:

1) pobierania:

a) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

c) świadczenia rehabilitacyjnego,

d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;

2) udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia.

A ponadto zgodnie z treścią przepisu art.7 pkt 5 powyższej ustawy przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

a)  w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat.

a w oparciu o art.7 pkt 12 powyższej ustawy udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Przepis art. 10 ust. 1 pozwala uzupełnić okresy składkowe i nieskładkowe okresami pracy w gospodarstwie rolnym do rozmiaru najbliższego (kolejnego) stażu okresów składkowych i nieskładkowych w zakresie wymaganym i koniecznym do nabycia określonych uprawnień emerytalnych. Należy także podkreślić, że przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych okresy pracy rolniczej bierze się pod uwagę dopiero po uwzględnieniu wszystkich udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych.

Niedopuszczalna jest rozszerzająca interpretacja dyspozycji art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmierzająca do zaliczania w każdym wypadku okresów pracy w gospodarstwie rolnym zamiast wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych w ramach ubezpieczenia innego, niż ubezpieczenie rolnicze./tak SN w wyroku z dnia z dnia 14 marca 2006 r., I UK 166/05, LEX nr 375655, por. w tym zakresie także wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2016 r. ,I UK 136/15 ,LEX nr 2021926, zgodnie z którym niedopuszczalna jest rozszerzająca wykładnia art. 58 ust. 4 u.e.r.f.u.s. polegająca na zaliczeniu do okresów składkowych, o których mowa w art. 6, okresów ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki stosownie do treści art. 10 tej ustawy. Art. 10 ust. 2 u.e.r.f.u.s. zezwala na uwzględnianie okresów ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki na ubezpieczenie społeczne przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 są krótsze od okresu wymaganego do przyznania renty, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu wyłącznie w zakresie uregulowanym w art. 57 ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 2 ustawy.

Przepis art. 10 ust. 1 (stosowany odpowiednio także przy wyliczeniu stażu ubezpieczeniowego dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego) dopuszcza wyjątkowo możliwość traktowania okresów pracy w gospodarstwie rolnym tak jak okresów składkowych w ramach ubezpieczenia pracowniczego, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia okresów składkowych i nieskładkowych. Uzupełnienie okresów składkowych i nieskładkowych pracą w gospodarstwie rolniczym jest możliwe jedynie wtedy, gdy pozwoli to na uzyskanie określonego świadczenia. Wskazany przepis jednoznacznie określa kolejność uwzględniania wymienionych w nim okresów - do sumy okresów składkowych i nieskładkowych (z ograniczeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 tej ustawy) dolicza się okresy pracy w gospodarstwie rolnym w zakresie niezbędnym do uzupełnienia wymaganej ilości tych dwóch pierwszych okresów do przyznania świadczenia. Okres ten ustawodawca nakazał traktować jako okres składkowy - uzupełniający, a więc podlega zaliczeniu w pełnej wysokości, jeżeli zależy od tego uzyskanie uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego. Okres ten nie zastępuje okresów składkowych i nieskładkowych, które zaliczane są do stażu ubezpieczeniowego w pierwszej kolejności./ vide: SA w S. w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 r., III AUa 389/15, LEX nr 2004612/

Zgodnie zaś z art. 116 ust. 1 i 5 ustawy postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Z kolei w myśl ogólnych zasad postępowania cywilnego to na wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, a na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie odwołania. Z treści art. 232 k.p.c. wynika, że strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Powyższego nie zmienia możliwość prowadzenia przez Sąd postępowania dowodowego z urzędu.

Z ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie wynika, że matka wnioskodawczyni E. Z. zmarła w dniu 8 sierpnia 2017 roku. Zmarła w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy tj jej zgonem , w okresie od 8 sierpnia 2007 roku do 7 sierpnia 2017 roku wykazała 3 lata 5 miesięcy i 13 dni okresów składkowych oraz 9 miesięcy i 12 dni okresów nieskładkowych. Oraz 1 miesiąc i 24 dni okresów uzupełniających . Dało to łącznie 4 lata 4 miesiące i 19 dni okresów ubezpieczeniowych na wymagane 5 lat. Zmarła nie spełnia również wymogów wskazanych w art.58 ust 4 powyższej ustawy bowiem łącznie wykazała 22 lata 8 miesięcy i 21 dni okresów składkowych na wymagane 25 lat..

Reasumując, zmarła ubezpieczona nie spełniała wszystkich warunków wymaganych do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, które to warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji brak jest podstaw prawnych do przyznania prawa do renty rodzinnej jej córce. W tym miejscu podkreślić należy ,że organ rentowy , za wyjątkiem okresów podnoszenia w przez zmarłą kwalifikacji w ramach rozlicznych szkoleń i kursów wziął pod uwagę wszystkie okresy jakie wskazywała wnioskodawczyni. W postępowaniu sądowym nie przedłożono żadnych nowych dokumentów, w oparciu o które można by ustalić wobec zmarłej dłuższy staż ubezpieczeniowy. W ocenie Sądu organ rentowy prawidłowo wyliczył ilość okresów składkowych , nieskładkowych i uzupełniających E. Z..

Kwestie pobierania nauki w Technikum przez E. Z. organ rentowy zasadnie pominął bowiem okres nauki nie należy bowiem do okresów składkowych ani nieskładkowych w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Wskazać należy ,że do okresów składkowych i nieskładkowych nie zalicza się w ogóle okresu nauki w szkole średniej. Jeśli chodzi o przebieg kształcenia to ustawodawca przewidział uznanie za okres nieskładkowy okres nauki w szkole wyższej (art. 7 pkt 9 ustawy), lecz nie nauki w technikum , które jest szkołą średnią a nie wyższą . Również organ rentowy prawidłowo wskazał brak możliwości zaliczenia okresu rejestracji w PUP zmarłej bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych po 14.11.1991 roku do okresu ubezpieczeniowego.

Podnieść należy ,że wnioskodawczyni zarówno w swoim odwołaniu jak i podczas rozprawy wskazywała ,że ren ta rodzinna powinna być jej przyznana ponieważ znajduje się w bardzo trudnej sytuacji osobistej i materialnej. Bez pomocy finansowej z zewnątrz nie będzie mogła kontynuować studiów wyższych gdyż możliwości finansowej jej rodziny są bardzo ograniczone a studia dzienne stacjonarne uniemożliwiają podjęcie pracy w rozmiarze pozwalającym na zapewnienie sobie utrzymania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 83 ust 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. Podnieść należy ,że art. 83 ust. 1 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie odwołuje się do ogólnych stażów ubezpieczeniowych, ale odwołuje się do badania szczególnych okoliczności skutkujących niemożnością spełnia przez zainteresowanego warunków ustawowych do uzyskania świadczenia w trybie zwykłym, jako jednej z przesłanek do zastosowania tego przepisu./ vide : wyrok SA w Warszawie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie (...)/Wa (...) Lex nr 2469169 /. Pojęcie "w drodze wyjątku" nie dotyczy wyjątkowych potrzeb czy niedostatku, sytuacji życiowej starającego się o to świadczenie, ale zaistnienie w niniejszej sprawie szczególnych okoliczności usprawiedliwiających niemożność uzyskania danego świadczenia w trybie zwykłym / vide wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie (...) SA/Wa (...) Lex nr 2469267 /. Jednocześnie podkreślenia wymaga ,że decyzja wydawana w trybie przepisu art. 83 powyższej ustawy jest decyzją uznaniową, co oznacza, że nawet w przypadku spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek, wyłącznie do organu należy decyzja, czy przyzna świadczenie / vide wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie (...) SA/Wa (...) Lex 2476058 /.

Mając powyższe na uwadze Sąd przekazał wniosek o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku sformułowany przez wnioskodawczynię podczas rozprawy do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. celem wydania decyzji przez Prezesa ZUS

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy, na postawie art. 477 14 § 1 kpc, orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

Wyrok z uzasadnieniem i pouczeniem doręczyć wnioskodawczyni

13.06.2018