Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 666/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. C. i E. C.

przeciwko A. A. z siedzibą w S. działający przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz powoda Z. C. kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 10 sierpnia 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od powoda Z. C. na rzecz pozwanego kwotę 3.746,47 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  zasądza od powódki E. C. na rzecz pozwanego kwotę 370,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Bartosz Smoliński