Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 255/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

sekr. sądowy Monika Świątek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2018 r. w S.

odwołania S. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 3 marca 2017 r. Nr (...) i

z dnia 18 kwietnia 2017 r. Nr (...)

w sprawie S. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość kapitału początkowego i o wysokość emerytury

I.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 18 kwietnia 2017 roku i ustala ubezpieczonemu S. G. wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku w kwocie 92.212,89 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwanaście złotych i 89/100), przy przyjęciu 19 lat i 28 dni okresów składkowych oraz 2 miesięcy i 25 dni okresów nieskładkowych;

II.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 3 marca 2017 roku i ustala ubezpieczonemu S. G. wysokość emerytury w kwocie 1638,30 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści osiem złotych i 30/100) od dnia 1 marca 2017 roku oraz 1687,21 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i 21/100) od dnia 1 marca 2018 roku.

Sygn. akt IV U 255/17

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 03.03.2017r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał S. G. prawo do emerytury od dnia 01.02.2017r. wyliczając jej wysokość w kwocie 1497,47 zł. a po waloryzacji 01.03.2017r. – 1507,49 zł. Do uprawnień emerytalnych nie zaliczono okresu od dnia 16.11.1978r. do dnia 06.08.1980r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kosowie L..

Zaskarżoną decyzją z dnia 18.04.2017r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił S. G. ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r., ponieważ nie uznał okresu zatrudnienia w Zakładzie (...) nr.5 w S. w okresie od 01.10.1973r. do 20 04.1974r.

Od obu decyzji odwołania złożył ubezpieczony S. G. wnosząc o wyliczenie wysokości emerytury z uwzględnieniem okresu zatrudnienia od dnia 16.11.1978r. do dnia 06.08.1980r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w K. (...)oraz o wyliczenie wysokości kapitału początkowego z uwzględnieniem okresu zatrudnienia w Zakładzie (...) nr.5 w S. od 01.10.1973r. do 20 04.1974r.

Na rozprawie w dniu 15.06.2018r. ubezpieczony wnosił o wyliczenie wysokości emerytury i wysokości kapitału początkowego z uwzględnieniem obu zakwestionowanych przez ZUS okresów.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że w odniesieniu do okresu zatrudnienia w (...) w K. (...)dokumentacja płacowa złożona przez S. G. jest niekompletna, nie zawiera informacji o ilości dni przepracowanych w każdym miesiącu czy roku. Okres zatrudnienia w Zakładzie (...) nr.5 w S. od 01.10.1973r. do 20 04.1974r. ubezpieczony dowodził zeznaniami świadków. Organ rentowy zeznaniom tym nie dał wiary.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się podstawę wymiaru składek za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty może stanowić ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Sąd Okręgowy dał wiarę zeznaniom ubezpieczonego (k.66-66v) i świadków: S. M. (k.56v) i H. S. (k.56v), że S. G. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie (...) nr.5 w S. od 01.10.1973r. do 20 04.1974r. Pracę świadczył w placówce w K. (...)jako spedytor. Głównie zajmował się odbiorem wagonów z węglem i z mieszankami dla zwierząt. Nie zachowała się dokumentacja pracownicza z tego okresu. Z pisma (...) Spółdzielni (...) w S. wynika, że dokumentacja została zalana na skutek awarii C.O. (k.62). Zeznania ubezpieczonego i świadków są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Za ich wiarygodnością przemawia również fakt, że decyzją Prezesa Zarządu (...) w K. (...)sporny okres został zaliczony ubezpieczonemu do celów ustalenia wysokości dodatku za staż pracy (k.10 a.r.). Decyzja nosi datę 05.08.1983r. a więc przed zniszczeniem akt osobowych. Sąd okres ten uwzględnił również do wyliczenia wysokości emerytury. Sąd Okręgowy uznał również za wiarygodne zeznania S. G. (k. 23v) oraz świadka B. S. (k.23-23v), że ubezpieczony od dnia 16.11.1978r. do dnia 06.08.1980r. świadczył pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w K. (...)jako członek tej Spółdzielni. Zgodnie z dekretem z dnia 04.03.1976r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1983r. Nr 27, poz. 135) Przy ustalaniu okresu pracy w spółdzielni wymaganego do uzyskania świadczeń:

1) za dzień pracy uważa się 8 godzin pracy, a przed dniem 1 lipca 1962 r. dzień, który stanowił podstawę do obliczenia dniówki obrachunkowej; do dni pracy zalicza się również dni urlopu wypoczynkowego oraz dni pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego,

2) za miesiąc pracy uważa się 20 dni pracy dla mężczyzny oraz 13 dni pracy dla kobiety, a jeżeli ubezpieczony użytkuje działkę przyzagrodową lub dostarcza spółdzielni produkty rolne wytworzone w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym - 18 dni pracy dla mężczyzny oraz 11 dni pracy dla kobiety,

3) za rok pracy uważa się rok obrachunkowy, w którym mężczyzna przepracował w spółdzielni co najmniej 240 dni pracy, kobieta 150 dni pracy, a jeżeli użytkuje działkę przyzagrodową lub dostarcza spółdzielni produkty rolne wytworzone w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym - to co najmniej: mężczyzna 220 dni pracy, a kobieta 130 dni pracy.

W ocenie Sądu ubezpieczony spełniał te wymogi. Pracował jako kierowca. Jego dniówka robocza znacznie przekraczała 8 godzin. Pracował ponad 20 dni w miesiącu, a co za tym idzie ponad 240 dni w roku. Zeznania ubezpieczonego i świadka są w pełni wiarygodne. Są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Ponadto są zgodne z doświadczeniem życiowym. Praca kierowców na ogół nie ogranicza się od 8 godzin na dobę, a trwa dłużej. Zwłaszcza w okresie natężonych prac polowych, kiedy intensywnie pracują wszyscy spółdzielcy w tym pracownicy transportu.

Sąd, zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego, oba sporne okresy zaliczył zarówno do wyliczenia wysokości kapitału początkowego, jak i do wysokości emerytury S. G.. Wysokość kapitału początkowego Sąd Okręgowy ustalił w oparciu w oparciu o projekt sporządzony przez ZUS (k.78-80). W oparciu o tak wyliczony kapitał początkowy organ rentowy sporządził projekt decyzji (k.76) z którego wynika, że wysokość emerytury S. G. wynosi 1638,30 zł. a po waloryzacji 1 marca 2018r. 1687,21 zł. Emerytura wyliczona została w oparciu o przepisy art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.). Sąd uznał to wyliczenie za wiarygodne.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 par. 2 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.