Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I 1 C 1517/17 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) (...) (...): (...) z siedzibą w W.

przeciwko A. P.

o zapłatę

I oddala powództwo w całości;

II kosztami postępowania w kwocie 317,00 złotych, w tym 270,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód , (...) (...) z siedzibą w W. , domagał się zasądzenia od pozwanego , A. P., kwoty 1360,53 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu.

(pozew – k. 2-5)

Powód wskazał, że na podstawie umowy nr (...) z dnia 14.4.2015r powód dochodzi wierzytelności od pozwanego z tytułu tej umowy, w części stanowiącej brak spłaty. Pozwany nie dokonał wpłaty kwot wynikających z faktur wystawionych przez (...) SA, choć termin wymagalności upłynął w dniach wskazanych w poszczególnych fakturach. Nadto powód wyjaśnił, że dochodzi od pozwanego zapłaty kwoty 1360,53 zł na którą składają się

- 232,47 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,85 zł,

- 232,47 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 30,38 zł,

- 207,87 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,58 zł,

- 183,27 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 27,65 zł,

- 195,57 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,22 zł,

- 165,20 zł – należność główna- rekompensata za odzyskiwanie należności.

(pozew - k.3-6.)

Postanowieniem z dnia 27.7.2017r Sąd Rejonowy w Lublinie Lublin -Zachód , do którego skierowano w/w pozew, przekazał sprawę wg właściwości do Sądu Rejonowego w Gdyni

( postanowienie, k. 6v w sprawie I 1 Nc-e (...) )

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni powód, (...) (...) z siedzibą w W. ,usunął braki formalne pozwu i wniósł o zasądzenie od pozwanego A. P., kwoty 1360,53 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Powód wskazał, że na podstawie umowy nr (...) z dnia 14.4.2015r powód dochodzi wierzytelności od pozwanego z tytułu tej umowy, w części stanowiącej brak spłaty. Pozwany nie dokonał wpłaty kwot wynikających z faktur wystawionych przez (...) SA, choć termin wymagalności upłynął w dniach wskazanych w poszczególnych fakturach. Nadto powód wyjaśnił, że dochodzi od pozwanego zapłaty kwoty 1360,53 zł na którą składają się

- 232,47 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,85 zł,

- 232,47 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 30,38 zł,

- 207,87 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,58 zł,

- 183,27 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 27,65 zł,

- 195,57 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,22 zł,

- 165,20 zł – należność główna- rekompensata za odzyskiwanie należności.

Pozwany nie zajął stanowiska w sprawie, nie wdał się w spór.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14.4.2015r r. pomiędzy (...) SA z siedzibą w W., a A. P. doszło do zawarcia umowy ramowej o świadczenie usług poprzez ewidencjonowanie do celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ramach abonamentu (...) 10 , tj. prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej; (...) SA z siedzibą w W. wystawił faktury:

- 232,47 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,85 zł,

- 232,47 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 30,38 zł,

- 207,87 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,58 zł,

- 183,27 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 27,65 zł,

- 195,57 zł – należność główna z faktury nr (...)- wymagalna i niespłacona, oraz odsetki ustawowe w wysokości 28,22 zł, których A. P. nie zapłacił.

powód dochodzi wierzytelności od pozwanego z tytułu tej umowy, w części stanowiącej brak spłaty. Nadto powód wyjaśnił, że dochodzi od pozwanej zapłaty kwoty 826,19 zł na która składają się : 732,14 zł – należność główna- wymagalne i niespłacone raty, 15,00 zł – koszty czynności windykacyjnych , 79,61 zł – odsetki skapitalizowane maksymalne za opóźnienie.

okoliczność bezsporna, nadto : umowa ramowa, k. 16-22, oświadczenie, k. 23,25, zlecenie, k. 24,warunki ubezpieczenia /WU/, k. 26-30, faktury , k. 31-35

(...) SA z siedzibą w W., a (...) 144 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. doszło do zawarcia umowy cesji wierzytelności z dnia 13.4.2017r .

bezsporne, a nadto umowa cesji, k. 37-42, 55-57

Brak dokumentu/ załącznik nieczytelny/,że łącząca ich umowa cesji obejmuje sprzedaż wierzytelności dotyczącej A. P. i w jakiej kwocie.

załącznik, k. 58

W dniu 4.5.2017r wystawiono wezwanie o zapłatę kwoty 1346, 82 zł , a w dniu 5.5.2017r zawiadomienie o w/w cesji wierzytelności do A. P.

bezsporne, a nadto zawiadomienie ,k. 63, wezwanie, k. 64

Sąd zważył, co następuje:

Pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, nie złożył odpowiedzi na pozew, ani w inny sposób nie zajął stanowiska w sprawie. Zaszły więc warunki z art. 339 § 1 k.p.c. do wydania wyroku zaocznego w stosunku do pozwanego. Jednocześnie § 2 tego przepisu wskazuje, iż w takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości. Niezależnie od ustalenia podstawy faktycznej sąd zawsze jest zobowiązany rozważyć, czy żądanie pozwu jest zasadne w świetle norm prawa materialnego. Negatywny wynik takiej analizy powoduje wydanie wyroku zaocznego oddalającego powództwo (por. m.in. wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CRN 30/72, LEX nr 70940.

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa/ por. art. 6 kc :”Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.”/.

W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty wskazanej w pozwie kwoty powinien był wykazać zasadność obciążenia pozwaną żądaną kwotą, charakter umowy jaka łączyła strony oraz jakie świadczenia w ramach tej umowy powinien pozwany ponosić na rzecz poprzednika prawnego powoda. Zdaniem Sądu to powód jako profesjonalista, od którego wymaga się staranności w wyższym stopniu, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód. Nawet brak zajęcia stanowiska przez pozwanego nie zwalnia powoda od wykazania sądowi, iż żądanie sformułowane w pozwie istnieje.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód domagając się zasądzenia od pozwanego kwoty wskazanej w pozwie powoływał się na umowę z dnia 14.4.2015r, z której wywodził swoje roszczenie objęte pozwem, wskazując jednocześnie, że wierzytelność dochodzoną pozwem nabył na podstawie umowy przelewu wierzytelności (art. 509 k.c.). Pomiędzy stronami ma zatem zastosowanie przepis art. 513 § 1 k.c., z którego wynika, że dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

Należy wskazać, iż strona powodowa poza sformułowaniem żądania nie załączyła do pozwu wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić jej żądanie.

Należy wskazać, że umowa cesji nie stanowi dowodu, iż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu rzeczywiście istnieje. Stosownie bowiem do treści art. 516 zd. 1 k.c. „zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje”. Umowa cesji nie stanowi więc sui generis dowodu, iż wierzytelność nią objęta istnieje, może jedynie skutkować odpowiedzialnością zbywcy w sytuacji, gdy wierzytelność ta mu nie przysługuje. W tej sprawie, umowa cesji nie zawiera postanowień, z których wynika, że wierzytelność (...) SA, wynikająca z przedstawionej umowy oraz faktur została nabyta przez powoda, a więc , powód nie wykazał istnienia po jego stronie legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa w tej sprawie. Załącznik, z którego, wg powoda , ma wynikać , że umowa cesji obejmuje też tę wierzytelność, a także w jakiej wysokości , nie jest czytelny, więc nie można stwierdzić , co zawiera.

Powód nie przedstawił tym samym dokumentów wskazujących na istnienie stosunku zobowiązaniowego z pozwanym i zasadności żądania wskazanych kwot i sposobu dokonania wyliczeń.

Wobec powyższego, powództwo podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach procesu w pkt II wyroku Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c i . Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie był powód i tylko on poniósł koszty procesu, Sąd obciążył go tymi kosztami, uznając je za uiszczone w całości. Na koszt niniejszej sprawy składają się: kwota 30 zł – oplata od pozwu, 17 zł – opłata od pełnomocnictwa, 270zł – opłata wyliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r w sprawie opłat za czynności adwokatów w sprawach cywilnych .