Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 724/17

POSTANOWIENIE

Dnia 1 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie: SO Ireneusz Płowaś

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...) Spółki z o.o. w Ś.

z udziałem dłużnika (...) Spółki z o.o. w Ś.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 2 czerwca 2017 roku, sygn. akt II Co 236/16

postanawia:

oddalić zażalenie

SSO Janusz Kasnowski SSO Ireneusz Płowaś SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 724/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tucholi w sprawie z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o. w Ł. z udziałem dłużnika (...) Sp. z o.o. w Ś. o egzekucję świadczenia pieniężnego odrzucił skargę dłużnika z dnia 20.04.2016 r. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tucholi M. W. z dnia 05.01.2016 r. w sprawie Km 1882/14, tj. na opis i oszacowanie nieruchomości objętej księgą wieczystą (...).

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Rejonowy podał, że zgodnie z art. 950 k.p.c. termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Sąd I instancji stwierdził, że z akt egzekucyjnych Km 1882/14 wynika, że opis i oszacowanie zakończono w terminie, tj. 5.01.2016 r., zatem ostatnim dniem na złożenie skargi na tę czynność był 19.01.2016 r. Tym samym skargę złożoną przez dłużnika w dniu 20.04.2016 r. (data pocztowego nadania) należało odrzucić. Ponadto zaznaczono, iż w aktach egzekucyjnych znajduje się pismo dłużnika z zapytaniem, czy zostały ukończone czynności opisu i oszacowania. Z kolei pismo to wpłynęło do kancelarii komorniczej w dniu 11.02.2016r., a więc również po upływie ustawowego terminu do zaskarżenia opisu i oszacowania.

Zażalenie na postanowienie wniósł dłużnik zaskarżając je w całości
i domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu skarżący podał, że rozstrzygnięcie Sądu jest przedwczesne, ponieważ w pierwszej kolejności należało rozpatrzyć skargę na czynności Komornika sądowego związane z postanowieniem z dnia 4.01.2016 r., bowiem prawomocne orzeczenie jeszcze nie zapadło, a sprawa jest w toku, gdyż wróciła do sądu pierwszej instancji, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, sygn. akt II Cz 1103/16. W ocenie dłużnika najpierw należy rozpoznać sprawy proceduralne związane z opisem i oszacowaniem, bo tylko wtedy będzie wiadomo, czy rzeczywiście opis taki został w ogóle zakończony i od jakiego terminu należy liczyć jego termin zakończenia. Tymczasem Sąd nie sprawdził prawidłowości wydania postanowienia przez komornika z dnia 4.01.2016 r.

W odpowiedzi na złożone zażalenie, wierzyciel wniósł o jego oddalenie w całości i zasądzenie od dłużnika na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione. Dłużnik w istocie nie kwestionuje w nim dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny terminu wniesionej skargi, którą należy uznać za prawidłową.

Z akt egzekucyjnych Km 1882/14 wynika, że komornik stosownie do art. 945 § 1 k.p.c. doręczył dłużnikowi obwieszczenie i zawiadomienie o terminie ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości (k. 244, 245 i 245v) wyznaczonym na dzień 5 stycznia 2016 r. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości istotnie został sporządzony w dniu wskazanym w zawiadomieniu (k. 291-291). Nie zaktualizowała się zatem potrzeba dodatkowego zawiadomienia uczestników postępowania o ukończeniu opisu i oszacowania art. 945 § 4 k.p.c. Sporządzenie i podpisanie protokołu opisu i oszacowania stanowi bowiem o ukończeniu tych czynności, a zatem o rozpoczęciu biegu dwutygodniowego terminu do zaskarżenia, wskazanego w art. 950 k.p.c. Termin do zaskarżenia opisu oszacowania przez dłużnika rozpoczął zatem bieg z dniem 5 stycznia 2016 r. i upłynął w dniu 19 stycznia 2016 r., co prawidłowo przyjął Sąd pierwszej instancji. Skarga dłużnika wniesiona 20 kwietnia 2016 r. zasadnie została uznana za spóźnioną, a w konsekwencji odrzucona stosownie do art. 767 3 k.p.c.

W tych okolicznościach zażalenie dłużnika jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Janusz Kasnowski SSO Ireneusz Płowaś SSO Aurelia Pietrzak