Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 353/15

POSTANOWIENIE

Dnia 20 maja 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

J. L.

przeciwko

K. D.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia pozwanego K. D. na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie o sygn. I C 321/14 - w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa

postanawia:

1/ zmienić zaskarżone postanowienie i oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa;

2/ zasądzić od powódki na rzecz pozwanego kwotę 630 zł (sześćset trzydzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt II Cz 353/15

UZASADNIENIE

Powódka J. L. w pozwie przeciwko K. D. domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie o sygn. IC 592/09, opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną postanowieniem tego Sadu z dnia 8 października 2013r.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Świeciu udzielił powódce zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świeciu P. P. z wniosku K. D. (Km 353/14) w całości.

Powódka wskazywała, że jej interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia jest oczywisty, albowiem brak zabezpieczenia może prowadzić do wyegzekwowania od powódki nienależnej pozwanemu kwoty. Dokonała bowiem powódka potrącenia przysługującej jej od pozwanego wierzytelności, czego nie kwestionował pozwany.

Sąd Rejonowy przywołując treść art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. wskazał, że składając obecnie wniosek o udzielenie zabezpieczenia powódka należycie wykazała umocowanie dla pełnomocnika do złożenia oświadczenia o potrąceniu, co ten uczynił. Sąd wskazał, że poza sporem pozostawała okoliczność, że pozwany korzystał z pomieszczeń na nieruchomości powódki, a zatem powódka - na obecnym etapie postępowania - uprawdopodobniła roszczenie, choć ostateczna ocena zasadności roszczenia powódki nastąpi w toku postępowania. Powódka, zdaniem Sądu uprawdopodobniła także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż brak zabezpieczenia mógłby uniemożliwić osiągnięcie celu postępowania w sprawie, którym jest uniemożliwienie wyegzekwowania nienależnych kwot. Przyjęty w sprawie sposób zabezpieczenia jest uzasadniony w świetle art. 755 § 1 pkt 3.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany K. D.. Zaskarżył postanowienie w całości i co prawda wprost wskazał, że domaga się jego uchylenia, to jednak po powiązaniu wniosku z argumentami przywołanymi w uzasadnieniu zażalenia przyjąć należy, że domagał się jego zmiany poprzez oddalenie wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia powództwa. Wniósł także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Skarżący zarzucił Sądowi Rejonowemu:

- naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. poprzez ich zastosowanie, a w konsekwencji udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, pomimo że powódka nie uprawdopodobniła istnienia roszczenia.

Powódka, w odpowiedzi na zażalenie, wniosła o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się zasadne, co skutkowało zmianą zaskarżonego postanowienia.

Na wstępie należy podkreślić, że z treści art. 730 1 § 1 k.p.c. wynika, iż udzielenie zabezpieczenia uwarunkowane jest wykazaniem prawdopodobieństwa istnienia roszczenia i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Sąd Okręgowy nie podziela stanowiska Sądu Rejonowego, że powódka wykazała istnienie przesłanek przewidzianych w art. 730 ( 1) § 1 i 2 k.p.c., warunkujących możliwość udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Wierzytelność pozwanego K. D. względem powódki J. L. w kwocie 26 328 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22października 2009r. oraz kosztami postępowania wynikała z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie IC 592/09. Skoro w przedmiotowej sprawie powódkaJ. L. domaga się pozbawienia wykonalności tego orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności (zatem tytułu wykonawczego w ujęciu art.776 kpc), to co do zasady – dla potrzeb uzyskania zabezpieczenia jej powództwa – powinna uprawdopodobnić, że świadczenie nałożone na nią wyrokiem spełniła (zapłaciła) lub że z innych przyczyn obowiązek jego spełnienia wygasł. Powódka wywodziła w pozwie i w uzasadnieniu kolejnego wniosku o udzielenie zabezpieczenia, że przysługiwała jej wierzytelność względem pozwanego z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego i że dokonała jej potrącenia z wierzytelnością pozwanego wynikającą z w/w wyroku. Zatem uprawdopodobnienia wymagał nie tylko fakt dokonania potrącenia (i umocowania pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia ze skutkiem materialnoprawnym, bo tak to rzekomo miało być dokonane), ale przede wszystkim fakt, że taka wierzytelność z tytułu bezumownego korzystania przez pozwanego z lokalu użytkowego powódce przysługiwała i w takiej, a nie innej (prawdopodobnie) wysokości. Już w odpowiedzi na pozew pozwany K. D. temu zaprzeczył, a to już oznacza, że przy braku innych okoliczności, bo tych powódka nie przedstawiła, jej roszczenie – na tym etapie sprawy – nie zostało uprawdopodobnione w takim stopniu, jak tego wymaga art.730 ( 1 )§ 1 kpc.

Uprawdopodobnienie roszczenia nie oznacza oczywiście jego udowodnienia, niemniej jednak podkreślić trzeba, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie zachodzi znaczna szansa na jego istnienie, co nie wyklucza tego, iż w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego wniosek o zabezpieczenie może okazać się bezzasadny, a w konsekwencji powództwo może zostać oddalone. Istotą postępowania zabezpieczającego, jako postępowania incydentalnego, nie jest uznanie dochodzonego roszczenia za udowodnione, ale jedynie za uprawdopodobnione, czemu służy dokonywana przez sąd jedynie pobieżna analiza dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego. Sąd Okręgowy po takiej właśnie analizie materiału dowodowego uznał, że o ile obecnie powódka uprawdopodobniła, że pełnomocnik składający w jej imieniu oświadczenie o potrąceniu był do tego umocowany (k.159), to nie uprawdopodobniła jeszcze, że posiadała jakąś wierzytelność wobec pozwanego, którą mogła potrącić. Poza tym nie może umknąć uwadze fakt, że z treści oświadczenia o potrąceniu wynika, iż powódka dokonała potrącenia co najwyżej kwoty 17 800 zł (k.27) i że: „w wyniku powyższego potrącenia Pani J. L. pozostaje do zapłaty kwota należności głównej 8528 zł” (k. 27). Podobnej kwoty pozwany dochodzi od powódki w postępowaniu egzekucyjnym.

Skoro z przywołanego oświadczenia wynika, że powódka ma świadomość obowiązku zapłaty na rzecz K. D. kwoty 8528, której ten dochodzi na drodze egzekucji, to powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w tym, a tym bardziej w szerszym zakresie, budzi uzasadnione wątpliwości tj. nie jest jeszcze uprawdopodobnione.

Skoro nie pozostaje spełniona jedna z przesłanek udzielenia zabezpieczenia, które muszą być spełnione łącznie, nie jest celowe (potrzebne) rozważanie istnienia drugiej niezbędnej przesłanki do udzielenia zabezpieczenia w postaci interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (art.730 1 § 2 kpc).

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia oddalił ( na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.). Dodatkowo wskazać należy, że to rozstrzygnięcie nie zamyka powódce drogi do ponowienia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, jeżeli, okaże się że po dodatkowych ustaleniach poczynionych w sprawie, zaistnieją ku temu uzasadnione podstawy (art.7301 § 1 i 2 k.p.c.).

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. Zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 630 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, obejmujących w istocie równowartość opłaty sądowej od zażalenia (30 zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika (600 zł) ustalone zgodnie z § 6 pkt 5 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie …(j.t. Dz.U. 2013. 461 ).