Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1258/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSO Marek Kruszewski

Protokolant: Sebastian Dziki

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2018 roku, w Ł.

sprawy z powództwa K. C. i M. C.

przeciwko (...) Bank S.A. w W.

o ustalenie i zapłatę

1/ oddala powództwo;

2/ zasądza od K. C. i M. C. solidarnie na rzecz (...) Bank S.A. w W.10’817,00 zł (dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.