Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 522/17

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 14 czerwca 2017 roku powodowie Z. M. i B. M. , reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli o pozbawienie pozwanego M. J. (1) prawa reprezentowania i prawa prowadzenia spraw spółki (...) Spółki Jawnej z siedzibą w Ł..

Nadto, powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powodowie wskazali, że w dniu 4 listopada 2015 roku wspólnie z pozwanym zawarli umowę spółki jawnej pod firmą (...) Spółka jawna z siedzibą w Ł.. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez wspólników spółki przed zawiązaniem spółki, spółka miała zajmować się przede wszystkim produkcją maszyn i urządzeń do krojowni dla firm odzieżowych i meblowych oraz wprowadzaniem ich do obrotu. Wyprodukowane przez spółkę maszyny i urządzenia miały być wprowadzane do obrotu za pośrednictwem powoda – Z. M. w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej pod nazwą PHU (...) Z. M..

Od początku istnienia spółki wszyscy wspólnicy posiadali wiedzę o prowadzonych przez każdego z nich indywidulanych działalnościach gospodarczych i wyrażali zgodę na dalsze ich prowadzenie w dotychczasowym zakresie, brak było natomiast zgody na poszerzanie zakresu prowadzonej działalności lub podejmowanie zatrudnienia, które stanowiłoby działalność konkurencyjną w stosunku do spółki. W momencie założenia spółki, zarówno indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez pozwanego jak i wykonywana przez niego praca w spółce (...) nie stanowiły działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, którą miała prowadzić spółka (...).

Jak wywodziła dalej strona powodowa, pod koniec 2016 r. powodowie powzięli informację o prowadzeniu przez pozwanego działalności konkurencyjnej i podejmowaniu czynności sprzecznych z interesami spółki, polegających w szczególności na produkcji i sprzedaży konkurencyjnych maszyn i urządzeń produkowanych przez spółkę (...) Sp. j. Produkowane i sprzedawane przez pozwanego maszyny i urządzenia nie tylko stanowiły maszyny konkurencyjne w stosunku do maszyn i urządzeń produkowanych przez spółkę (...) Sp. j., ale dodatkowo były zaprojektowane i zbudowane w oparciu o objęte tajemnicą handlową elementy konstrukcyjne i rozwiązania techniczne stosowane przez spółkę (...) Sp. j. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez powodów, pozwany sprzedał co najmniej 1 taką maszynę (tj. stół z taśmą podającą) M. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...).

Ponadto, powodowie odkryli, że dnia 3 grudnia 2015 r., tj. niedługo po założeniu spółki i jej wpisaniu do rejestru, pozwany, bez wiedzy i zgody pozostałych wspólników spółki, rozszerzył zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod firmą (...) J. M. o pełen przedmiot działalności wykonywanej przez spółkę (...) za wyjątkiem działalności polegającej na wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych i furgonetek (tj. za wyjątkiem przedmiotu działalności o nr 77.11.Z).

Dalej wywodząc, zgodnie z informacjami uzyskanymi przez powodów, pozwany zmienił stanowisko zajmowane w spółce (...) Sp. z o.o. Sp. k., w której pozwany jest zatrudniony i zajmuje się obecnie także czynnościami stanowiącymi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności spółki. Spółka (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Ł. działa na tym samym rynku (...) spółka (...) Sp. j., ma zbieżny przedmiot działalności i jest dla niej spółką konkurencyjną.

Co więcej strona powodowa wskazała, że syn pozwanego – A. J. (1) pod koniec 2016 r., założył działalność gospodarczą pod tym samym adresem, pod jakim działalność gospodarczą prowadzi pozwany oraz o przedmiocie działalności tożsamym z przedmiotem działalności spółki (...) Sp. j.

Wobec powyższych argumentów powodowie wskazali, że pozwany podejmuje działania sprzeczne z interesem spółki, nie dba należycie o jej interesy, postępuje nieuczciwie i nielojalnie wobec spółki, zajmuje się interesami konkurencyjnymi, a także uczestniczy w działaniach i podmiotach konkurencyjnych. Według strony powodowej, wszystkie te okoliczności, stanowią ważne powody uzasadniające pozbawienie pozwanego zarówno prawa reprezentowania spółki jak i prawa prowadzenia jej spraw (pozew k. 3-12).

W odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 25 lipca 2017 roku pozwany, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwany co do zasady zaprzeczył wszystkim podniesionym przez powodów okolicznościom. Odmówił racji powodom, aby zakres działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (...) J. M. był odmienny od przedmiotu działalności utworzonej spółki i nie był z nim zbieżny w jakiejkolwiek części”, pozwany wywodził, że w chwili zakładania (...) Sp. j. pozwany prowadził działalność gospodarczą o zakresie zbieżnym jak ww. spółka. Prowadził przede wszystkim działalność sklasyfikowaną jako (...) 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn, podczas gdy powodowie twierdzą, iż zakres ten został przez pozwanego dodany dopiero po zawarciu umowy spółki.

Pozwany podniósł, że powodowie mieli świadomość gdzie jest zatrudniony pozwany i na jakim stanowisku – m.in. jako konstruktor maszyn, na stanowisku kierownik działu technicznego. Natomiast zatrudnienie pozwanego w firmie (...) nastąpiło dużo wcześniej przed założeniem spółki (...) Sp. j.

Pozwany wskazał, że nieprawdą jest, aby powodowie posługiwali się autorskimi rozwiązaniami technicznymi firmy (...) sp. j. Wszystkie rozwiązania techniczne i konstrukcyjne wykorzystywane przez spółkę (...) zostały stworzone i opracowane wyłącznie przez pozwanego i to jemu służą prawa autorskie i własności przemysłowej do tych rozwiązań, a nie spółce, gdyż to pozwany jest projektantem maszyn. Natomiast, spółce (...) nie przysługują jakiekolwiek prawa do projektów i rozwiązań technicznych.

Strona pozwana zakwestionowała, także fakt sprzedaży przez niego maszyn konkurencyjnych. Pozwany wskazał, że nigdy nie uczynił sobie źródła dochodu ze sprzedaży maszyn, bowiem projektował je i tworzył rozwiązania techniczne dla maszyn sprzedawanych przez spółkę (...). Wyjątkiem jest maszyna typu odwijacz dla firmy (...), którą pozwany skonstruował samodzielnie w porozumieniu za zgodą Z. M..

Konkludując pozwany wskazał, że pozostali wspólnicy doskonale wiedzieli o zakresie prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej, zakresie obowiązków pracowniczych, natomiast dalsze praktyki przedsiębiorcze i zawodowe pozwanego nie naruszyły lojalności wobec spółki, ani nie wykroczyły poza zakres znany wspólnikom i objęty ich zgodą (odpowiedź na pozew k. 109-114).

Strony w toku procesu podjęły negocjacje ugodowe, jednakże nie doszły do porozumienia w przedmiocie ugodowego zakończenia sporu. Przed wyrokowaniem podtrzymały stanowiska w sprawie (pismo powodów z dnia 18.10.2017r. k. 360a, korespondencja mailowa z dnia 13.10.2017r. i z dnia 17.10.2017r. k. 363-364).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód Z. M. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) Z. M. z siedzibą w Ł., wpisaną do Centralnej Ewidencji i (...) o Działalności Gospodarczej pod numerem (...). Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 30 marca 1998 rok. Przeważająca działalność gospodarcza, to sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich ( (...) 46.64.Z) (bezsporne – wydruk z (...) powoda, k. 25-29).

Powódka B. M. od 18 listopada 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) B. M. z siedzibą w Ł., wpisaną do Centralnej Ewidencji i (...) o Działalności Gospodarczej pod numerem (...). Działalność głównie nakierowana jest na doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( (...) 70.22.Z) (bezsporne – wydruk z (...) powoda, k. 30-36).

Pozwany M. J. (1) od 15 lutego 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) M. J. (2) z siedzibą w B., wpisaną do Centralnej Ewidencji i (...) o Działalności Gospodarczej pod numerem (...). Przeważająca działalność gospodarcza to produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych ( (...) 26.20.Z). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozwany od 23 listopada 2012 roku zajmuje się, również naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych ( (...) 33.14.Z) (wydruk z (...) pozwanego, k. 37-46; wydruk historii zmian z (...), k. 93-94).

Dodatkowo pozwany M. J. (1) od 1 października 2007 roku zatrudniony jest jako kierownik działu technicznego w firmie (...).K. w Ł., która zajmuje się sprzedażą maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego. Do zakresu jego obowiązków należy serwis maszyn, nadzór pracowników serwisu, budowa maszyn dla przemysłu motoryzacyjnego (maszyny do szycia poduszek powietrznych) (bezsporne - umowa o pracę wraz załącznikami, k.201-206; przesłuchanie pozwanego M. J. (1), czas nagrania: 00:35:55, e-protokół rozprawy z dnia 25.10.2017r. k. 370-371 ).

PROMESA - firma powoda Z. M. współpracuje z firmą (...) od 1997 roku, która od powoda zakupuje maszyny lagujące – maszyny warstwujące. Współpraca między firmami zapoczątkowana została poprzez znajomość powoda Z. M. z obecnym współwłaścicielem firmy (...). W firmie (...) powód w latach 1996-1997 był zatrudniony na stanowisku handlowca. Firma (...) jest w Polsce przedstawicielem hiszpańskiej firmy (...), która zajmuje się budową automatycznych warstwowarek (zeznania świadka B. B., czas nagrania: 00:06:38-00:09:31, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.307; zeznania świadka A. J. (1), czas nagrania 01:04:24, e-protokół z dnia 10.08.2017r., k. 167-168).

W dniu 4 listopada 2015 roku powodowie oraz pozwany zawarli umowę spółki jawnej pod firmą (...) Spółka jawna z siedzibą w Ł.. Dnia 17 listopada 2017 r. zawiązana spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Stosowanie do § 5 umowy spółki przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

a)  46.64.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

b)  28.94.Z – Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,

c)  33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,

d)  46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

e)  46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

f)  70.22.Ż – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

g)  74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

h)  77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

i)  85.59.Z – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W § 14 umowy strony zastrzegły, że wspólnicy spółki nie są uprawnieni, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników spółki, do zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę (bezsporne – umowa spółki jawnej, k. 17-21, KRS spółki (...) Spółka Jawna, k.22-25).

Zawierając umowę spółki wszyscy wspólnicy posiadali wiedzę o prowadzonych przez nich indywidualnych działalnościach gospodarczych i wyrażali zgodę na dalsze ich prowadzenie w dotychczasowym zakresie (bezsporne).

W spółce (...) pozwany zajmował się tworzeniem projektów i rysunków maszyn, tworzył elektronikę i oprogramowanie, które następnie podłączał. Etapem konstrukcyjnym i mechanicznym zajmował się powód Z. M. (zeznania świadka A. J. (1), czas nagrania 01:04:24, e-protokół z dnia 10.08.2017r., k. 167).

Wyprodukowane przez spółkę maszyny i urządzenia były wprowadzane do obrotu za pośrednictwem działalności gospodarczej prowadzonej przez powoda – Z. M., tj. miały być sprzedawane powodowi, a dalszy nimi obrót i ich wprowadzanie na rynek miały być dokonywane bezpośrednio przez (...) spółki – (...) w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą PHU (...) Z. M. (zeznania świadka A. J. (2), czas nagrania: 02:01:23, e-protokół z dnia 10.08.2017r.k. 171; przesłuchanie powoda Z. M. czas nagrania 01:25:58 i 01:48:08 e- protokół z rozprawy z dnia 05.10.2017r., k.353-354; przesłuchanie pozwanego M. J. (1), czas nagrania: 00:25:30, e-protokół z rozprawy z dnia 25.10.2017r., k.370).

Niedługo po założeniu spółki, pozwany w dniu 3 grudnia 2015 roku, rozszerzył zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod firmą (...) J. M. o następujące przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

a)  46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

b)  28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,

c)  85.59.Z – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

d)  46.64.Z - sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

e)  46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

f)  70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

g)  74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana ( wydruk z CEIDG pozwanego, k. 37-46; wydruk historii zmian z

CEIDG, k. 96-97).

Firma (...) jest dilerem dla firmy (...) (przesłuchanie powoda Z. M., czas nagrania 01:29:30, e-protokół z rozprawy z dnia 05.10.2017r., k.253).

Firma (...) współpracuje, także z firmą pozwanego JAKOM, która zajmuje się serwisowaniem komputerów i oprogramowania księgowego w spółce (...) (zeznania świadka B. B., czas nagrania: 00:16:41-00:22:45, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.308).

W dniu (...) syn pozwanego A. J. (1) – student robotyki i automatyki na Politechnice (...) założył działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. J. (1) pod tym samym adresem, pod jakim działalność gospodarczą prowadzi pozwany oraz o przedmiocie działalności tożsamym (poza (...) o nr 46.19.Z i 77.11.Z) z przedmiotem działalności spółki (...) Sp. j. Natomiast żona pozwanego A. J. (2) figuruje w (...) jako pełnomocnik A. J. (1) (bezsporne - wydruk z (...) A. J. (1), k. 47-48;zeznania świadka A. J. (1), czas nagrania 00:20:37, e-protokół z dnia 10.08.2017r., k. 165; ).

Przedmiotem działalności gospodarczej syna pozwanego jest budowa maszyn do przemysłu włókienniczego. A. J. (1) produkuje maszyny tego samego rodzaju i tego samego przeznaczenia (...) spółka (...), natomiast nie stanowią one kopii maszyn wyprodukowanych przez tą spółkę. Syn pozwanego projektuje maszyny, zleca podwykonawcom przygotowanie poszczególnych elementów, bądź kupuje gotowe części. W fazie konstrukcyjnej maszyny, zajmuje się tworzeniem elektroniki i odpowiedniego oprogramowania do niej (zeznania świadka A. J. (1), czas nagrania 01:04:24, e-protokół z dnia 10.08.2017r., k. 167).

A. J. (1) kilkukrotnie uczestniczył w różnych projektach budowy maszyn w spółce (...) oraz w firmie (...), do jego zadań należało okablowywanie maszyn, podłączanie skrzynek elektrycznych, serwis automatycznych krojowni. Powód Z. M. korzystał z pracy syna pozwanego. A. J. (1) współpracę z firmą (...) zakończył w grudniu 2016 roku (zeznania świadka A. J. (1), czas nagrania 00:20:37, e-protokół z dnia 10.08.2017r., k. 165; przesłuchanie powoda Z. M., czas nagrania: 01:08:47, e-protokół z rozprawy z dnia 05.10.2017r., k. 352-353; przesłuchanie pozwanego M. J. (1), czas nagrania: 00:49:47, e-protokół z rozprawy z dnia 25.10.2017r., k. 371-372).

Spółka (...) zleciła M. J. (1) wyprodukowanie stołu podającego (konwejer). Po zleceniu pozwanemu wykonania maszyny, ofertę na zakup takiego urządzenia złożył syn pozwanego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a spółka (...) podjęła decyzję o zakupie w/w urządzenia od syna pozwanego. Przy zakupie maszyny pośredniczył pozwany M. J. (1) ( zeznania świadka B. B., czas nagrania: 00:27:40; 01:06:40; 01:09:23, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.308-310).

W dniach 3 marca 2017 roku i 21 lipca 2017 roku A. J. (1) sprzedał firmie (...) dwie sztuki systemu do etykietowania S. (...) oraz jeden podajnik taśmowy ze stołem (...). (pismo z firmy (...), k. 209, faktura VAT (...), k.211, faktura VAT (...), k.210; zeznania świadka B. B., czas nagrania: 00:27:40, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.308).

(...) w ramach swojej działalności gospodarczej współpracował z firmą (...), nabywając maszyny i urządzenia służące do wykroju elementów wykorzystywanych przy szyciu pokrowców. Pierwszą maszynę M. W. zakupił w 2012 roku, ostatnią zaś w 2015 roku. M. W. otrzymał, również ofertę od firmy (...) na zakup maszyny, która miała odwijać tkaninę –typu rozwijarka. Producent mebli po kalkulacji kosztów związanych z zakupem tej maszyny, zdecydował że jego pracownicy sami zaprojektują konstrukcję maszyny. Po wykonaniu projektu, M. W. zwrócił się do pozwanego z zapytaniem, czy ten podejmie się instalacji elektryki i oprogramowania w tej maszynie. Pozwany wyraził aprobatę, wobec czego założył elektrykę, przygotował oprogramowanie do przygotowanej konstrukcji. Pozwany wystawił w dniu 20 lipca 2016 roku dokument WZ nr (...) na rzecz P.P.H.U. (...), z którego wynika specyfikacja wykonanych usług na maszynie odwijacz JA-T. (...): wykonanie dokumentacji i instalacji elektrycznej, uruchomienie podajnika materiału, przeszkolenie pracowników.

Od początku maszyna nie funkcjonowała prawidłowo, pojawiły się problemy z odwijaniem tkaniny, przerwami w pracy maszyny. Pozwany nie potrafił do końca wyeliminować błędy maszyny, wobec powyższego w montażu elektryki pomógł mu jego syn A. J. (1). Za całość prac fakturę wystawiła firma (...). Na maszynie została umieszczona tabliczka znamionowa wskazująca firmę (...) jako producenta.

Pozwany serwisował maszyny w firmie (...) w ramach firmy (...), w której był zatrudniony. Pozwany nie zwracał się z ofertą na zakup maszyn do firmy (...), nie proponował również współpracy z jego synem (zeznania świadka M. W., czas nagrania: 00:04:48; 00:14:25; 00:17:32; 00:20:22: 00:22:45 e –protokół z rozprawy z dnia 05.10.2017r.,k.348-349; zdjęcie maszyny wraz z tabliczką znamionową, k.61; przesłuchanie pozwanego M. J. (1) czas nagrania 00:12:58;00:19:23, e-protokół z rozprawy z dnia 25.10.2017r., k. 369-370; zeznania świadka A. J. (1), czas nagrania 00:43:29, e-protokół z dnia 10.08.2017r., k. 167; dokument WZ nr (...) z dnia 20.07.2016r., k. 325 ).

Spółka (...) miała w swojej ofercie sprzedaży maszynę typu odwijacz, w okresie wyprodukowania i zamontowania tego urządzenia przez pozwanego w firmie (...) (e-mail z dnia 24.07.2016r., k. 329; zeznania świadka B. B., czas nagrania: 00:41:34; 00:51:08, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.309 ).

Pod koniec 2016 roku A. J. (1) sprzedał firmie 4 (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. maszynę tupu podajnik 1-warstawy (odwijacz) (zeznania świadka A. J. (2), czas nagrania 01:22:42, e-protokół z dnia 10.08.2017r., k. 169; fotografie maszyny, k.223-224).

PROMESA firma powoda współpracuje od czterech lat z firmą (...), której powód pomógł m.in. zakupić maszynę w N., była to lagowarka automatyczna. Firmy pozostają nadal w stałej współpracy (zeznania świadka R. C., czas nagrania: 01:22:06, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.311).

Powód polecił firmie (...) doradztwo w osobie pozwanego M. J. (1) jako fachowca przy zakupie specjalistycznej maszyny - kater. Wobec powyższego, pozwany M. J. (1) za zgodą powoda pomógł firmie (...) dokonać zakupu maszyny kater przeznaczonej do cięcia tkanin. Pozwany zorganizował transport łącznie z montażem tej maszyny w firmie (...) (zeznania świadka R. C., czas nagrania: 01:15:51; 01:27:23, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.311).

Firma (...) nie kupiła od pozwanego żadnego urządzenia, natomiast kupuje części do maszyny typu kater od syna pozwanego A. J. (1) (zeznania świadka R. C., czas nagrania: 01:19:25, e-protokół z dnia 11.09.2017r., k.311).

Pismem z dnia 21 grudnia 2016 roku powodowie wezwali pozwanego do zaprzestania naruszeń, naprawienia szkody i wydania korzyści w związku z powzięciem informacji, iż spółka (...) Sp. z o.o. sp.k., w której pozwany jest zatrudniony, rozpoczęła prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku co działalności prowadzonej przez spółkę (...) spółka jawna, a polegającej na oferowaniu przez spółkę (...) Sp. z o.o. sp. k. produktu, którego rozwiązanie techniczne jest zbliżone do produktu opracowanego i oferowanego przez spółkę (...) spółka jawna, z podejrzeniem wykorzystania przez pozwanego informacji i dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa spółki (...) (pismo powodów z dnia 21.12.2016r., z potwierdzeniem nadania, k. 53-55).

Powodowie w związku z powzięciem informacji, iż w dniu 3 grudnia 2015 r. pozwany rozszerzył przedmiot prowadzonej indywidualnie przez niego działalności gospodarczej ponownie pismem z dnia 7 marca 2017 roku wezwali pozwanego do zaprzestania prowadzenia działalności konkurencji w ramach prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej, do natychmiastowego zaprzestania wprowadzania do obrotu produktów znajdujących się w ofercie spółki (...) Sp.j., oraz zapłaty kwoty 32 329,50 zł tytułem wydania spółce (...) Sp. j., korzyści jakie zostały przez pozwanego uzyskane w związku z określonym powyżej naruszeniem zakazu konkurencji (pismo powodów z dnia 7.03.2017r., z potwierdzeniem nadania, k. 56-58).

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 marca 2017 roku powód poinformował, że w dniu 13 marca 2017 roku dokonał zmian we wpisie (...) i usunął z zakresu swojej działalności numery (...), które pokrywały się z rodzajem prowadzonej przez spółkę działalności, zaś w pozostałym zakresie nie uznał tak sformułowanych żądań i odmówił ich spełnienia (pismo pozwanego z dnia 20.03.2017r., k. 59; wydruk historii zmian z (...), k. 97 ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy należy podnieść, że stosownie do treści art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie. która z faktu tego faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 232 k.p.c. stanowi natomiast, iż strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. W konsekwencji, jeśli strona nie przedstawia wiarygodnych dowodów, to uznać należy, iż dany fakt nie został wykazany (udowodniony). Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.). Skoro zatem strona powodowa twierdziła, iż pozwany naruszył zakaz konkurencji określony w umowie spółki jawnej, to powinna powyższe okoliczności udowodnić. Strona powodowa podołała temu obowiązkowi, chociaż spór ten, w ocenie Sądu, stracił na znaczeniu w obliczu zeznań samego pozwanego, który przyznał, że dwie maszyny – jedna dla pracodawcy, a druga dla firmy (...) stanowią faktycznie konkurencyjne urządzenia do tych, które w swojej ofercie ma spółka jawna, w której jest wspólnikiem. O ile Sąd podziela w pełni ocenę dowodów zaprezentowaną przez stronę powodową w głosie do protokołu rozprawy, co zresztą wynika z poczynionych ustaleń faktycznych, to nie podziela oceny prawnej ustalonego stanu faktycznego, co zostanie wyartykułowane w rozważaniach. Ubocznie jedynie można wskazać, co zresztą sam powód podniósł w zeznaniach, ze spór ma charakter bardziej ambicjonalny, niż znajdowałby uzasadnienie merytoryczne i racjonalne.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się bezzasadne.

Zasadą wyrażoną w art. 29 § 1 k.s.h. jest uprawnienie każdego wspólnika do reprezentowania spółki jawnej w sposób samodzielny.

Do reprezentowania spółki jawnej uprawniony jest każdy wspólnik, a zakres jego reprezentacji obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe (art. 29 § 1 i 2 k.s.h.). Jest on przedstawicielem spółki w rozumieniu art. 96 k.c.. Uprawnienie do reprezentacji spółki jawnej przez wspólników dotyczy zewnętrznych stosunków spółki, przysługuje z mocy prawa i może podlegać modyfikacjom w umowie spółki lub w orzeczeniu sądowym (art. 30 z uwzględnieniem art. 29 § 3 k.s.h.). Oznacza to, że stosunki zewnętrzne należą do obszaru czynności prawnych, które określane są jako reprezentacja. Sposób reprezentacji spółki podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Reprezentacja w szerokim znaczeniu oznacza dokonywanie w imieniu spółki i z bezpośrednim dla niej skutkiem wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, zarówno o charakterze materialnoprawnym, jak i procesowym z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy, czy finansowego. Każda czynność podjęta w imieniu spółki wiąże spółkę bez względu na naruszenie zasad prowadzenia spraw spółki. Wszelkie wewnętrzne ograniczenia są dopuszczalne, ale wywołują skutek jedynie wewnątrz spółki, co nie wyklucza roszczeń między wspólnikami. Prowadzenie spraw spółki związane jest z zarządzaniem oraz kierowaniem i dotyczy wewnętrznych stosunków spółki. Polega ono na wydawaniu decyzji oraz opinii, podejmowaniu uchwał, organizowaniu działalności spółki w sposób zgodny z przedmiotem działania, nakierowanym na zrealizowanie celów spółki. Stanowi ono majątkowe uprawnienie organizacyjne wspólników związane ze sferą wewnętrznego funkcjonowania spółki, a podejmowane przez nich decyzje nie wywołują skutków w obrębie stosunków z osobami trzecimi. Do podejmowania oraz prowadzenia spraw spółki jest uprawniony i zobowiązany każdy wspólnik (art. 39 § 1 k.s.h.). Samodzielne prowadzenie tych spraw dotyczy zwykłych czynności, a w razie zgłoszenia sprzeciwu przed podjęciem czynności, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników (art. 39 § 2 k.s.h.). Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności wymagają zgody wszystkich wspólników, która może być wyrażona w podjętej uchwale (art. 43 k.h.s.). Oparty na zasadzie wyrażenia zgody art. 43 k.s.h. nie określa skutków podjęcia czynności mimo braku zgody, które zresztą nie mogłyby prowadzić do ograniczenia reprezentacji (art. 29 § 3 k.s.h.). Nie oznacza to jednak braku konsekwencji takiego działania w odniesieniu do wspólnika, który podjął czynność. Na ogólnych zasadach może on ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, jak też powinien się liczyć z następstwami wynikającymi ze stosunku spółki. Założenie dążenia wspólników do osiągnięcia wspólnego celu (art. 3 k.s.h.) wskazuje na obowiązek podejmowania przez nich czynności tak w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych w interesie spółki, odnosi się to także do sprzeciwiania się podejmowaniu zamierzonych czynności (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie - I Wydział Cywilny z dnia 15 listopada 2012 r. I ACa 522/12, Legalis Numer 704768).

Wspólnik może jednak zostać pozbawiony prawa reprezentowania spółki. Ustawodawca przewidział dwa sposoby pozbawienia wspólnika spółki jawnej prawa reprezentacji. Pierwszym jest pozbawienie prawa reprezentacji w umowie spółki (art. 30 § 1 k.s.h.), przy czym na podstawie postanowień umowy spółki można także ograniczyć prawo wspólnika do samodzielnej reprezentacji, wprowadzając zasadę reprezentacji łącznej, uprawniającą wspólnika do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Drugim zaś sposobem prawomocne orzeczenie sądu (art. 30 § 2 k.s.h.).

Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki na mocy prawomocnego orzeczenia sądu ( art. 30 § 2 k.s.h.) następuje wbrew woli wspólnika. Jednakże powierzenie kompetencji do pozbawienia wspólnika prawa reprezentacji wbrew jego woli sądowi ma zapewnić obiektywizm i chronić wspólnika przed jakimikolwiek nadużyciami w tym zakresie.

Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki na mocy prawomocnego orzeczenia sądu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Kodeks spółek handlowych nie definiuje pojęcia ważnych powodów. W literaturze przyjmuje się, iż ważne powody mogą stanowić okoliczności zawinione przez wspólnika, jak również niezawinione, w szczególności takie jak długotrwała choroba ( A. Kidyba, Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2009, art. 30). Ważność przyczyn podlega ocenie sądu. W doktrynie jako ważne powody mogące stanowić podstawę pozbawienia wspólnika prawa reprezentowania spółki wskazano chorobę psychiczną wspólnika, jego nieudolność, brak należytej dbałości o interesy spółki, nieuczciwość względem kontrahentów, narażającą na szwank reputację spółki (por. np. A. , Komentarz KH, 1935, s. 169), nielojalność wspólnika wobec spółki i zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, oczywisty brak kompetencji, grożący spółce poważną szkodą, lekkomyślność przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu spółki, choroba umysłowa, popadnięcie w skrajne uzależnienie od alkoholu albo środków odurzających ( R. , Komentarz KSH, 2013, s. 82), malwersacje, których dopuścił się wspólnik ( K. Kruczalak, w: Kruczalak, Komentarz KSH, 2001, s. 74). Jednakże w każdym przypadku ocena tego, czy okoliczności stanowiące podstawę złożenia powództwa o wyłącznie wspólnika od prawa reprezentacji stanowią ważny powód w rozumieniu art. 30 § 2 k.s.h. należy do sądu.

Zgodnie z art. 39 § 1 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki ( art. 39 § 2 k.s.h.). Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 2, choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. ( art. 39 § 2 k.s.h.).

Prowadzenie spraw spółki należy do stosunków wewnętrznych spółki jawnej i przejawia się w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących funkcjonowania spółki, niezastrzeżonych do kompetencji sądu (np. art. 47 k.s.h.) ani do materii umownej, tj. wymagającej uregulowania w umowie spółki (tak Z. Fenichel, w: Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz KH, 1999, s. 100, za: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, 2001, s. 139; inaczej S. Sołtysiński, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 1, 2012, Nb 3, który wśród czynności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki tytułem przykładu wskazuje także sprawy należące do materii umownej, tj. zmiana firmy, zwolnienie wspólnika od prowadzenia spraw spółki). Regulacja k.s.h. dotycząca prowadzenia spraw spółki jawnej, na mocy art. 37 § 2 k.s.h., ma charakter dyspozytywny. Oznacza to, że wspólnicy w umowie spółki mogą zmodyfikować jej treść lub całkowicie wyłączyć zaproponowaną przez ustawodawcę regulację i wprowadzić inne, dogodne dla siebie, zasady prowadzenia spraw spółki.

Zgodnie z przepisem art. 39 § 1 k.s.h. co do zasady każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Prawo prowadzenia spraw spółki jawnej jest prawem osobistym i nie może być przedmiotem rozporządzenia. Zgodnie ze wzorcem regulacji kodeksowej, prowadzenie spraw spółki jawnej jest nie tylko prawem każdego wspólnika, ale także jego obowiązkiem, który powinien wykonywać w sposób należyty, zgodny z zasadami wskazanymi w art. 355 § 2 k.c.. Przy prowadzeniu spraw spółki wspólnicy powinni również kierować się dyrektywą dążenia do osiągnięcia wspólnego celu (art. 3 k.s.h.) oraz lojalności wobec spółki (art. 56 § 1 k.s.h.). Jeżeli ustawa (art. 57 k.s.h.) lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnik mający obowiązek prowadzenia spraw spółki zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej spółce w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swojego zobowiązania (art. 2 k.s.h. w zw. z art. 471 k.c.). Ponadto, nienależyte wykonywanie przez wspólnika obowiązku prowadzenia spraw spółki może uprawniać pozostałych wspólników do żądania rozwiązania spółki przez sąd lub stanowić przyczynę orzeczenia o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki (art. 63 k.s.h.).

W literaturze wskazano, że wspólnicy mogą oddzielić prawo prowadzenia spraw spółki od obowiązku prowadzenia tych spraw, postanawiając, że niektórzy wspólnicy będą i uprawnieni, i zobowiązani do prowadzenia spraw spółki, a inni tylko uprawnieni, lecz niezobowiązani do prowadzenia tych spraw ( R. , Komentarz KSH, 2013, s. 96).

Decydując się na zwolnienie określonych wspólników z obowiązku prowadzenia spraw spółki, wspólnicy powinni mieć jednak na uwadze, że dany wspólnik będzie jedynie uprawniony do prowadzenia spraw spółki i zależnie od swej woli będzie z tego prawa korzystać lub nie. Jeżeli w spółce zostanie przyjęta zasada jednomyślności w podejmowaniu decyzji lub stosownej większości, bierność wspólnika mającego jedynie prawo do prowadzenia spraw spółki może uniemożliwić spółce prawidłowe funkcjonowanie. Podkreślić przy tym należy, że wspólnikowi niekorzystającemu ze swego prawa nie można postawić zarzutu braku działania i z tej przyczyny np. żądać wyłączenia go ze spółki na podstawie przepisu art. 63 k.s.h.. W związku z powyższym, zwalniając wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki, należy pamiętać, by przyjąć w umowie spółki odpowiednie zasady podejmowania decyzji.

Należy zaznaczyć, że w toku działalności spółki często trudno odróżnić czynności z zakresu prowadzenia spraw spółki i czynności z zakresu reprezentacji spółki, gdyż są one ze sobą ściśle związane, w szczególności gdy ten sam wspólnik jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji i równocześnie uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Jednakże przepisy k.s.h. wyraźnie odróżniają czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki oraz czynności z zakresu reprezentacji spółki, i odrębnie regulują obie instytucje. Jak zatem wskazuje sama systematyka uregulowania obu instytucji, prowadzenie spraw spółki należy do stosunków wewnętrznych spółki, natomiast reprezentacja jest aktem zewnętrznym spółki i należy do kategorii stosunków spółki z osobami trzecimi.

Prowadzenie spraw spółki obejmuje wszelkie czynności wewnętrzne spółki związane z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej. Prowadzenie spraw spółki dotyczy zatem wszelkich czynności związanych z zarządzaniem spółką i jej majątkiem. Co do zasady, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (art. 39 § 1 w zw. z art. 37 § 1 .s.h.). Niedopuszczalne jest jednak powierzenie prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wszystkich wspólników (art. 38 § 1 w zw. z art. 37 § 2 k.s.h.). Dopuszczalny jest natomiast wewnętrzny podział pomiędzy wspólnikami zadań z zakresu prowadzenia spraw spółki. Reprezentacja spółki obejmuje natomiast prawo do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w stosunkach zewnętrznych w imieniu i interesie spółki. Co do zasady, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy wspólnik spółki jawnej uprawniony jest do reprezentacji spółki (art. 29 § 1 k.s.h.), a prawo do reprezentacji obejmuje prawo do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych spółki (art. 29 § 2 k.s.h.). Wspólnik posiadający prawo reprezentacji spółki może więc nabywać w imieniu spółki prawa i zaciągać zobowiązania, a także działać w imieniu spółki w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Podstawą umocowania wspólników spółki jawnej do reprezentacji spółki są przepisy ustawy, w związku z czym wspólnik jest przedstawicielem ustawowym spółki.

Zgodnie z art. 47 k.s.h. prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Jak już wspomniano, zasadą wyrażoną w przepisie art. 39 § 1 k.s.h. jest uprawnienie i zobowiązanie każdego wspólnika do prowadzenia spraw spółki jawnej. Zasada ta podkreśla znaczenie prawa do prowadzenia spraw spółki jako prawa najistotniejszego w spółce jawnej, zapewniającego wspólnikom osobiste zaangażowanie w realizację wspólnego celu. Wspólnik może jednak zostać wyłączony od prowadzenia spraw spółki. Ustawodawca przewidział dwa sposoby pozbawienia wspólnika spółki jawnej prawa prowadzenia spraw spółki. Pierwszym jest pozbawienie prawa prowadzenia spraw spółki w umowie spółki bądź na podstawie późniejszej uchwały (art. 40 § 1 k.s.h.), drugim zaś prawomocne orzeczenie sądu (art. 47 k.s.h.).

Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki na mocy prawomocnego orzeczenia sądu może nastąpić z ważnych powodów, które powinny dotyczyć osoby tego wspólnika (zarzuty subiektywne). Kodeks spółek handlowych nie definiuje pojęcia ważnych powodów. W literaturze przyjmuje się, iż ważne powody mogą stanowić okoliczności zawinione przez wspólnika, jak również niezawinione, w szczególności takie jak długotrwała choroba. Ważność przyczyn podlega ocenie sądu. W doktrynie jako ważne powody mogące stanowić podstawę pozbawienia wspólnika prawa reprezentowania spółki wskazano chorobę psychiczną wspólnika, chorobę nieuleczalną, dłuższą nieobecność w kraju ( Z. Fenichel, w: Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz KH, 1994, s. 111; K. Kruczalak, w: Kruczalak, Komentarz KSH, 2001, s. 91), jego nieudolność, nierzetelność, nielojalność wspólnika wobec spółki i zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, oczywisty brak kompetencji, grożący spółce poważną szkodą, choroba umysłowa ( S. Sołtysiński, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 1, 2012, Nb 3; A. Kidyba, Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2009, art. 47). Jednakże w każdym przypadku ocena tego, czy okoliczności stanowiące podstawę złożenia powództwa o wyłącznie wspólnika od prowadzenia spraw spółki stanowią ważny powód w rozumieniu art. 47 k.s.h., należy do sądu.

Zauważyć należy, że przedstawiciele piśmiennictwa przedstawiają różne stanowiska w sprawie legitymacji procesowej w zależności od tego, czy powództwo dotyczy pozbawienia prawa reprezentowania spółki, czy też prawa prowadzenia spraw spółki. Nadto, o ile w przypadku powództwa o pozbawienie prawa reprezentowania spółki dominuje pogląd, iż legitymacja procesowa w tym zakresie przysługuje każdemu wspólnikowi niezależnie od zasad reprezentacji spółki, o tyle w przypadku powództwa o pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki poglądy doktrynalne są bardziej zróżnicowanie – jako podmiot legitymowany wskazuje się każdego wspólnika, wszystkich wspólników działających łącznie, niektórych wspólników albo też samą spółkę.

Należy podkreślić, że przepis art. 39 § 1 k.s.h. nie tylko uprawnia każdego wspólnika spółki jawnej do prowadzenia spraw spółki, ale również statuuje obowiązek każdego wspólnika prowadzenia tych spraw. (...) spółki jawnej może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia spraw spółki na mocy postanowień umowy spółki. Jeżeli jednak w umowie spółki wspólnik nie został zwolniony z rzeczonego obowiązku, a zachodzi ku temu ważny powód, na podstawie przepisu art. 47 k.s.h. wspólnik spółki jawnej może zostać zwolniony z tego obowiązku przez sąd. Zwolnienie, o którym mowa w tym przepisie, nie oznacza przymusowego odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki przez sąd, a jedynie zwolnienie z obowiązku prowadzenia tych spraw.

Przepis art. 47 k.s.h., tak jak w przypadku pozbawienia wspólnika prowadzenia spraw spółki, nie wskazuje również legitymowanego czynnie w zakresie powództwa o zwolnienie wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki. W odróżnieniu od pozbawienia wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki, powództwo o zwolnienie wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki może wytoczyć wspólnik, który ma być zwolniony z przedmiotowego obowiązku ( S. Sołtysiński, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 1, 2012, Nb 7; K. Kruczalak, w: Kruczalak, Komentarz KSH, 2001, s. 92).

Za podmiot legitymowany biernie (pozwanego) w sprawie zwolnienia wspólnika od prowadzenia spraw spółki należy uznać spółkę jawną (tak T. S., R. P. , w: P., S. , Komentarz KSH, 2001, s. 156; ciż, w: P., S. , Komentarz KSH, t. 1, 2010, s. 342, Nb 4; odmiennie K. K. , w: K. , Komentarz KSH, 2001, s. 92, zdaniem którego "w takim przypadku pozwanymi byliby wszyscy pozostali wspólnicy, chyba że niektórzy z nich dołączyliby się do powództwa wspólnika o zwolnienie go od obowiązku prowadzenia spraw spółki"; odmiennie również R. , Komentarz KSH, 2013, s. 103 i S. S. , w: S., S., S., S. , Komentarz KSH, t. 1, 2012, Nb 7, którzy uważają, że należy pozwać nie tylko spółkę, ale również i pozostałych wspólników).

Analizując podstawy prawne powództwa w niniejszej sprawie oraz zasadność powództwa wytoczonego przez powodów należy wskazać jeszcze dodatkowo na przepis art. 56 k.s.h. formułujący zakaz konkurencji. Zgodnie z § 1 tego artykułu wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. Natomiast z § 2 art. 56 k.s.h. wynika, że wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Przepis art. 57 § 1 k.s.h. przewiduje, że każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody.

Odnosząc wskazane przepisy do przedmiotowej sprawy należy podnieść, że stan faktyczny ustalony w sprawie nie daje podstaw, w ocenie Sądu, do zastosowania tak radyklanych sankcji jak pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa prowadzenia spraw spółki oraz prawa reprezentowania spółki przy pozostawieniu mu obowiązku prowadzenia spraw spółki, subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, której oczywiście wyłączyć nie można. Trzeba zaznaczyć, że żądanie pozwu zupełnie pomija zwolnienie pozwanego z obowiązku prowadzenia spraw spółki, a tylko żądanie obejmujące reprezentację, prowadzenie spraw spółki, obowiązek prowadzenia spraw spółki byłoby racjonalnie uzasadnione, o ile oczywiście byłyby ku temu merytoryczne podstawy. Przy takiej konstrukcji żądania pozwu jego uwzględnienie byłoby wręcz sprzeczne z art. 5 k.c. (zasady współżycia społecznego) i stanowiłoby o nadużyciu prawa podmiotowego przez powodów. Pozostawiono by pozwanemu obowiązek prowadzenia spraw spółki, zasadniczo bez jakiejkolwiek decyzyjności i wpływu na losy spółki.

W ocenie Sądu, pozwany incydentalnie naruszył zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej. Raz w przypadku, gdy na zlecenie pracodawcy skonstruował stój z podajnikiem, a drugi raz, gdy faktycznie w fazie końcowej włączył się do budowy i zainstalowania maszyny (urządzenia) w firmie (...). Pozwany nie zaczął jakiejkolwiek produkcji w większym rozmiarze, nie prowadził działalności w formie innej spółki jawnej, cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niezwłocznie po wezwaniu powodów dokonał zmiany w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wpisie do CEiDG. Brak jest jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że pozwany wspólnie z synem prowadzi działalność gospodarczą, a to że dzięki pozwanemu, jego syn nawiązuje kontakty handlowe, biznesowe w ramach zwykłego polecenia, czy informowania o innym podmiocie, jest poza zakazem konkurencji. Ubocznie jedynie można wskazać, że to sami powodowie korzystali z pracy syna pozwanego, wiedzieli o zakresie jego umiejętności zawodowych i trudno przypuszczać, że nie zdawali sobie sprawy, że w przyszłości zajmie się on podobną działalnością. Brak jest też w sprawie jakichkolwiek dowodów, by pozwany naruszył jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do projektów maszyn, czy urządzeń przysługujące spółce jawnej.

Poza sporem jest także, że toczy się proces z powództwa spółki jawnej przeciwko pozwanemu o wydanie korzyści uzyskanych jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody. W ocenie Sądu, jest to wystarczająca sankcja dla pozwanego w ustalonym stanie faktycznym i przy podnoszonych zarzutach. Natomiast uwzględnienie niniejszego powództwa w ustalonym stanie faktycznym, a nadto przy konstrukcji żądania (nie do końca przekonywującej) byłoby dodatkową, niewspółmierną sankcją do w istocie rzeczy incydentalnego naruszenia zakazu konkurencji, a dodatkowo byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Jak wynika z zeznań pozwanego, spółka jawna ma coraz większe problemy finansowe, nie realizuje zamówień, a zatem pozwany pozbawiony wpływu na losy spółki, musiałby jednak odpowiadać za jej długi. Niniejsze powództwo, również nie rozwiązuje sytuacji konfliktowej między wspólnikami, a dodatkowo ją pogarsza, na co Sąd zwracał uwagę w toku procesu, szukając sposobu nawiązania mediacji między stronami. Mimo propozycji pozwanego, by wspólnicy odkupili jego udziały za kwotę około 20.000 zł, strona powodowa na to nie przystała.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., obciążając nimi powodów jako stronę przegrywającą spór. Na koszty procesu należnie stronie powodowej złożyły się opłata od pełnomocnictwa 17zł, oraz wynagrodzenie pełnomocnika za I instancję 1080zł ( tak przy wyłączeniu wspólnika ze spółki- rozporządzenie MS z dnia 22 października 2015r. – wersja od 27 października 2016r. par. 8 ust. 1 pkt 23 ) oraz 540zł za postępowanie zażaleniowe przed Sądem II instancji.

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron,

2.  Uzasadnienie sporządzone przez asystenta i sędziego (po ½).