Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 137/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Budzyńska

Sędziowie:SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

SR del. Jarosław Łazarski (spr.)

Protokolant:st. sekr. sądowy Monika Forysiak

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. D.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 21 listopada 2017 roku, sygnatura akt V GC 606/17

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 615 zł (sześćset piętnaście złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak SSO Anna Budzyńska SSR del. Jarosław Łazarski