Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1497/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik

Protokolant: st. sekr. sąd. Dagmara Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko W. W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

1.  zasądza od W. W. rzecz A. P. kwotę 5000 (pięć tysięcy) zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi od dnia 22 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  nie obciąża stron kosztami sądowymi;

4.  oddala wniosek W. W. o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego;

5.  przyznaje adwokat M. W., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy pl. (...), kwotę 4428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) zł, w tym podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za udzieloną z urzędu powódce pomoc prawną, którą to kwotę nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Łodzi.