Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Kp 625/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lutego 2014 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Jawor

Protokolant: Ewelina Zachilska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Emila Wojtyry

po rozpoznaniu w sprawie o czyny z art. 278 § 1 k.k.

na skutek zażalenia pokrzywdzonego J. L.na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie z dnia 02 grudnia 2013 roku sygn.(...) w przedmiocie umorzenia dochodzenia

na podstawie art. 465 § 2 k.p.k.

postanowił:

zażalenia pokrzywdzonego J. L. z dnia 17 grudnia 2013 roku na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie z dnia 02 grudnia 2013 sygn. akt (...) w przedmiocie umorzenia dochodzenia nie uwzględnić i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 02 grudnia 2013 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie umorzył dochodzenie w sprawie (...). (...)dotyczącej zaboru w celu przywłaszczenia porcelany w postaci talerzy głębokich i płytkich, talerzy deserowych, filiżanek, dzbanków, dzbaneczków, podstawek koloru białego z wzorami kwiatów, porcelany chińskiej w postaci talerzyków deserowych koloru niebieskiego ogólnej wartości 1000 zł na szkodę J. L.tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Na powyższe postanowienie w terminie ustawowym zażalenie wniósł pokrzywdzony J. L. domagając się uchylenia postanowienia i wszczęcia śledztwa w sprawie. W uzupełnieniu zażalenia pokrzywdzony wskazał, że zeznania świadków E. K. i J. K. są nieprawdziwe.

Analiza materiałów postępowania przez Sąd wykazała, że decyzja Prokuratora jest w pełni słuszna i zasadna. W toku postępowania przygotowawczego przeprowadzono szereg czynności, które nie pozwoliły na wykrycie sprawcy przestępstwa. J. K. nie przyznał się do zaboru przedmiotów wskazanych przez pokrzywdzonego w zawiadomieniu o przestępstwie. Pozostałe osoby przesłuchane w sprawie nie miały wiedzy na temat kradzieży rzeczy pokrzywdzonego. Ponadto dokonano zabezpieczenia z mieszkania J. K. kilku misek. Pokrzywdzony stwierdził jednak, że nie są one jego własnością. Dokonano także sprawdzenia targowiska miejskiego celem ustalenia czy ktoś nie sprzedaje tam przedmiotów należących do pokrzywdzonego. Wszystkie te czynności nie doprowadził jednak do wykrycia sprawcy i odzyskania skradzionej porcelany.

Mając na uwadze powyższe Sąd podzielił stanowisko Prokuratora w sprawie. W toku postępowania wykonano z należytą starannością i dokładnością czynności mające na celu ustalenie sprawy przestępstwa. Nie udało się jednak stwierdzić, kto ukradł mienie pokrzywdzonego. Przekonanie pokrzywdzonego, co do ewentualnych sprawców kradzieży nie znajduje oparcia w zebranym materiale dowodowym, wobec czego Sąd podzielił stanowisko Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, że w chwili obecnej brak jest podstaw do uzasadnionego podejrzenia, iż czyn popełniła określona osoba.

W związku z powyższymi ustaleniami orzeczono jak w konkluzji.