Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 1175/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2018r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018r. w Rybniku

sprawy z odwołania M. D. (D.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o ponowne ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania M. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 22 kwietnia 2016r. Znak (...) (...)

oddala odwołanie.

Sędzia

Sygn. akt IX U 1175/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 22 kwietnia 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ponownie ustalił ubezpieczonemu M. D. (D.) wartość kapitału początkowego wobec nabycia prawa do emerytury.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji wniósł o jej zmianę poprzez przeliczenie wartości kapitału początkowego z uwzględnieniem rzeczywiście osiąganych dochodów z tytułu zatrudnienia w KWK (...) w latach 1975-1979, po ich wcześniejszym odtworzeniu przez biegłego sądowego.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony M. D. urodził się w dniu (...)

Od dnia 20.02.2016r. jest uprawniony do emerytury.

Organ rentowy decyzją z dnia 22.04.2016r. ustalił ubezpieczonemu wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjął podstawę wymiaru składek z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. z okresu od 01.01.1985r. do 31.12.1994r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 195,61%.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego organ rentowy ustalił w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 195,61% przez kwotę 1220,89 zł tj. kwotę bazową.

Kapitał początkowy ustalony na dzień 01.01.1999r. wyniósł 244.709,74 zł.

Ubezpieczony domagał się ponownego przeliczenia kapitału początkowego z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń jakie uzyskiwał w latach 1975-1979 z tytułu zatrudnienia w KWK (...). Ubezpieczony podjął tam pracę w dniu 10.01.1975r. i do kwietnia 1976r. był zatrudniony jako ładowacz pod ziemią. Następnie odbywał zasadniczą służbę wojskową, po zakończeniu której powrócił do pracy na kopalni, ale już na powierzchni w Elektrociepłowni (...).

W celu odtworzenia wynagrodzenia ubezpieczonego za okresy od 10.01.1975r. do 27.4.1976 oraz od 10.05.1978r. do 31.12.1979r. na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych – w tym kart zasiłkowych - Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu wynagrodzeń i płac mgr W. S..

W opinii uzupełniającej sporządzonej w dniu 15.12.2017r. biegły stwierdził, iż można przyjąć za udowodnione za sporne lata wynagrodzenia w następujących wysokościach:

1975r. – 51.256 zł

1976r. – 19.294zł

1978r. – 35.145 zł

1979r. – 54.776 zł

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego z 20 lat kalendarzowych z uwzględnieniem powyższych wynagrodzeń wynosi 181,28% . Wyliczenie to jest dla ubezpieczonego mniej korzystne, aniżeli ustalenie wwpw jak dotychczas z 10 lat kalendarzowych tj. od 01.01.1985 do 31.12.1994r.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego, dokumentację znajdującą się w aktach osobowych, opinię biegłego z zakresu wynagrodzeń i płac mgr W. S. z dnia 4.04.2017r wraz z opiniami uzupełniającymi z dnia 19.07.2017r. i 15.12.2017r. oraz wyliczenie organu rentowego (k.104).

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.174 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2015r., poz.748 ze zm.) kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art.53 z uwzględnieniem ust. 2-12.

Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

- okresy składkowe, o których mowa w art.6,

- okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt.5

- okresy nieskładkowe, o których mowa w art.7 pkt.1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art.5 ust.2.

Jak stanowi art. 174 ust .3 powołanej ustawy podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art.15,16,17 ust.1 i 3 oraz w art.18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie z art.15 ust.6 na wniosek ubezpieczonego podstawa wymiaru może być ustalona w oparciu o przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne lub rentowe w okresie wybranych 20 lat kalendarzowych.

Bezsporny między stronami pozostawał fakt zatrudnienia ubezpieczonego w latach 1975-1979 w KWK (...), spór natomiast sprowadzał się do ustalenia wysokości wynagrodzenia, jakie ubezpieczony osiągał z tytułu tego zatrudnienia oraz przeliczenia wartości kapitału początkowego z jego uwzględnieniem.

Sąd na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów – w szczególności dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych oraz opinii biegłego Sąd ustalił wartości wynagrodzeń za sporne lata. W ocenie Sądu opinia biegłego jest rzetelna, wydana w oparciu o fachową wiedzę na podstawie szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji oraz obowiązujących w tych okresach przepisów. Biegły w opinii uwzględnił wynagrodzenie zasadnicze w wysokości wynikającej z dokumentacji oraz inne składniki, które niewątpliwie ubezpieczonemu przysługiwały. Brak natomiast było podstaw do wliczenia do wynagrodzenia nagrody barbórkowej i 3-tej pensji, gdyż nie były one oskładkowane.

Nie mniej jednak odtworzenie wynagrodzenia za sporne lata nie spowodowało podniesienia wartości kapitału początkowego, bowiem dla ubezpieczonego nadal korzystniejsze jest obliczenie wskaźnika wysokości podstawy jego wymiaru jak dotychczas z 10 lat kalendarzowych od 01/1985 do 12/1994.

Zajmując takie stanowisko Sąd z mocy art.477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

Sędzia