Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 3684/17

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodnicząca: SSR Joanna Kończyk

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aneta Jaśkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2018 r. w S. sprawy

z powództwa (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko J. S., D. T.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 3684/17

UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu oznaczenia stron (k. 18) powód (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W., reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego wniósł pozew przeciwko pozwanym J. S. i D. T. domagając się pozbawienia w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 08 grudnia 2016 r. wydanego w sprawie I C 1764/15 na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 kpc oraz zasądzenia na rzez powoda od pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając żądanie pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż Sąd Rejonowy w Słupsku nadał klauzulę wykonalności wyrokowi wydanemu w sprawie I C 1764/15 mimo że nie zaszły przesłanki do nadania klauzuli wykonalności. W tej sprawie pozwany ubezpieczyciel złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z dnia 08.12.2016 r. wraz z uzasadnieniem. Pismem z dnia 10.01.2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku wezwał pozwanego ubezpieczyciela do przedłożenia pełnomocnictwa w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Sąd nie wskazał o jaki wniosek chodzi oraz o pełnomocnictwo dla jakiego pełnomocnika (w sprawie występowało bowiem dwóch pełnomocników) Pismem z dnia 07.02.2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku zarządzeniem zwrócił wniosek pozwanego o sporządzenie i uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 08.12.2016 r. Sąd nie odniósł się zatem merytorycznie do pisma pozwanego z dnia 06.02.2017 r. w którym pozwany informuje sąd o błędnym pouczeniu i z ostrożności przesyła odpis pełnomocnictwa dla r.pr. A. J..

W związku z powyższym nie upłynął termin do wniesienia zażalenia w przedmiocie oddalenia wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 08.12.2016 r., bowiem pozwany nie został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braku formalnego pisma. Wskazać należy, że w chwili obecnej w aktach sprawy I C 1764/15 znajdują się pełnomocnictwa dla obydwojga pełnomocników pozwanego, zatem żadną miarą nie zaszły podstawy do zwrotu wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia pełnomocnikowi pozwanego wyroku z uzasadnieniem w sprawie I C 1764/15. W związku z powyższym w ocenie pełnomocnika nie można uznać, by wyrok wydany w sprawie I C 1764/15 z dnia 08.12.2016 r. był prawomocny i by można nadać mu było klauzulę wykonalności. W ocenie pełnomocnika wyrok ten jest nadal nieprawomocny a Sąd Rejonowy w Słupsku pozostaje w zwłoce ze sporządzeniem uzasadnienia tego wyroku.

Pozwani D. T. i J. S. prawidłowo zawiadomieni o terminie rozprawy nie stawili się na niej, nie złożyli również odpowiedzi na pozew ani nie zajęli stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sprawa sygn. I C 1764/15 toczyła się w Sądzie Rejonowym w Słupsku z powództwa J. S. i D. T. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 22.486,93 zł z należnościami ubocznymi. Pozwany ubezpieczyciel złożył odpowiedź na pozew sporządzoną przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego B. Ś., który przy tej czynności wykazał swoje umocowanie.

bezsporne, a nadto pozew k. 2-6, odpowiedź na pozew z odpisem pełnomocnictwa 48-50, 52-54, 55,56 w aktach sygn.I C 1764/15

W dniu 8 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok w sprawie sygn.. I C 1764/15, którym zasądził od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. solidarnie na rzecz powodów J. S., D. T. kwotę 21.556,46 zł z odsetkami ustawowymi od 16.02.2012 r. do 31.12.2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 4195 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Słupsku kwotę 919,95 zł tytułem nieiuszczonych kosztów sądowych

dowód: wyrok k. 377 w aktach sygn.I C 1764/15

W dniu 21.12.2016 r. do Sądu Rejonowego w Słupsku wpłynął wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku z uzasadnieniem złożony w imieniu pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. przez radcę prawną A. J., która powołała się na pełnomocnictwo w aktach sprawy. Wniosek został nadany w placówce pocztowej w dniu 15.12.2016 r.

dowód: kserokopia wniosku k. 381, koperta k. 382

Przewodniczący sporządził uzasadnienie wyroku wydanego w dniu 08.12.2016 r. w sprawie I C 1764/15

dowód: uzasadnienie wyroku k. 383-386

Zarządzeniem z dnia 10.01.2017 r. Przewodniczący zobowiązał pełnomocnika pozwanego z wniosku o uzasadnienie wyroku o przesłanie pełnomocnictwa w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. W wykonaniu tego zarządzenia sekretarz sądowy zobowiązał radcę prawnego A. J. do przedłożenia pełnomocnictwa w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem zwrotu wniosku. Pismo to zostało doręczone radcy prawnemu A. J. w dniu 19.01.2017 r.

dowód: zarządzenie k. 387, pismo k. 388, wydruk epo k. 389 w aktach sygn.I C 1764/15

Zarządzeniem z dnia 07.02.2017 r. Przewodnicząca zwróciła wniosek powoda o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, wobec nieuzupełnienia braku formalnego-przedłożenia pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała wniosek. Odpis tego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi pozwanego r.pr. B. Ś. w dniu 07.03.2017 r.

dowód: zarządzenie k. 390, wydruk epo k. 394 w aktach sygn.I C 1764/15

W dniu 10.02.2017 r. radca prawna A. J. złożyła pismo procesowe w którym wniosła o dokładne wskazanie oraz sprecyzowanie wniosku, który w razie niezachowania terminu zostanie zwrócony, wskazując, że treść wezwania skierowanego do strony powinna dokładnie i w sposób dostępny, czytelny oraz zrozumiały wskazywać rodzaj i termin wymaganej od adresata wezwania czynności o także rygor w wypadku niezastosowania się do jego treści. Jednocześnie A. J. przedłożyła pełnomocnictwo procesowe ogólne udzielone jej przez (...) Towarzystwo (...) w W. do reprezentowania go przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł oraz w postępowaniach egzekucyjnych:

dowód: pismo k. 395, odpis pełnomocnictwa k. 396 w aktach sygn.I C 1764/15

Zarządzeniem z dnia 27.04 2017 r. Przewodnicząca stwierdziła, że wyrok wydany w sprawie sygn.. I C 1764/15 jest prawomocny z dniem 15.03.2017 r. oraz zarządziła fizyczny zwrot wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 15.12.2016 r. z informacją, że tego wniosku dotyczy zarządzenie o zwrocie z dnia 07.02.2017 r.

dowód: zarządzenie k. 401 w aktach sygn.I C 1764/15

W dniu 30.05.2017 r. wpłynął wniosek pełnomocnika powodów J. S. i D. T. o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 08.12.2016 r. co do pkt I i III, doręczenie tytułu wykonawczego i zasądzenie na rzecz powodów od pozwanego kosztów postępowania klauzulowego. Zarządzeniem z dni 05.06.2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku nadał klauzulę wykonalności wyrokowi z dnia 08.12.2016 r. zgodnie z wnioskiem pełnomocnika powodów i przyznał koszty postępowania klauzulowego w wysokości 126 zł.

dowód: wniosek k. 405, zarządzenie k . 406 w aktach sygn.I C 1764/15

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

W pierwszej kolejności Sąd w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach sygn. I C 1764/15 przeanalizował podejmowane w tym postępowaniu czynności procesowe stron oraz decyzje Przewodniczącego, czyniąc tę analizę podstawą ustaleń stanu faktycznego w sprawie. Wbrew twierdzeniu pełnomocnika powoda sędzia referent sporządził uzasadnienie wyroku wydanego w tej sprawie, zatem nieprawdziwe są twierdzenia pełnomocnika powoda jakoby Sąd pozostawał „ w zwłoce” ze sporządzeniem tego uzasadnienia. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie I C 1764/15 był pierwszym wnioskiem złożonym w tej sprawie przez radcę prawnego A. J., do tego momentu pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe było reprezentowane w tym postępowaniu przez radcę prawnego B. Ś. i jedynie pełnomocnictwo dla tego radcy prawnego zostało złożone do akt. Wobec tego zobowiązanie zaadresowane do radcy prawnego A. J. do przedłożenia pełnomocnictwa w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku nie mogło pozostawiać wątpliwości, że chodzi o pełnomocnictwo jej udzielone przez (...) Towarzystwo (...), a rygor zwrotu wniosku dotyczy wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia wyroku z uzasadnieniem bowiem do tej chwili jedynie ten wniosek został złożony przez tę radcę prawną. W konsekwencji nieuzupełnienia braków wniosku Przewodnicząca zarządziła zwrot wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, na co pełnomocnik towarzystwa ubezpieczeniowego nie zareagował w żaden sposób, w konsekwencji czego zarządzeniem z dnia 27.04.2017 r. stwierdzona została prawomocność wyroku z dniem 15.03.2017 r. Brak doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem nie zamykał pełnomocnikowi pozwanego w sprawie I C 1764/15 drogi do zaskarżenia wyroku apelacją, czego jednak fachowy pełnomocnik ubezpieczyciela nie uczynił.

Sąd rozpoznający niniejsze powództwo stoi na stanowisku, iż argumenty dotyczące uchybień procesowych, abstrahując od ich zasadności, powinny podlegać ocenie w postępowaniu zażaleniowym na nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi, nie mogą zaś stanowić podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego opartego na normie art. 840 § 1 pkt 2 kpc. W drodze powództwa przeciwegzekucyjnego nie można bowiem zmierzać do podważenia prawomocności wyroku, a w istocie do wzruszenia prawomocności wyroku wydanego w sprawie I C 1764/15 zmierzało to powództwo. Przepis art. 364 § 1 kpc orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Zgodnie przepisem art. 840 §1 pkt 2 dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne. Pojęcie zdarzenia użyte w tym przepisie ma charakter materialnoprawny. Rozróżnia się zdarzenia zależne od woli stron (np. spełnienie świadczenia, potrącenie) oraz niezależne od woli stron (m.in. przedawnienie roszczenia, niemożność świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada). W przypadku gdy tytułem wykonawczym jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo opozycyjne na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, lub na zarzucie spełnienia świadczenia, tylko jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne. Wskazywane przez pełnomocnika powoda czynności procesowe podjęte, w jego ocenie wadliwie, w sprawie sygn. I C 1764/15, nie mają charakteru materialnoprawnego. Oczywistym jest, że powództwo w niniejszym postępowaniu oparte zostało na zarzucie wadliwości nadania klauzuli wykonalności sądowemu tytułowi egzekucyjnemu, gdy tymczasem eliminowanie błędów i uchybień powstałych na etapie postępowania klauzulowego jest możliwe jedynie w oparciu o art. 795 k.p.c. tj. w drodze zażalenia na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności.

Wobec powyższych rozważań, powództwo w niniejszej sprawie, wywiedzione mimo braku zaistnienia podstawy z art. 840 § 1 pkt 2 kpc, podlegało oddaleniu, o czym orzeczono w sentencji wyroku.

Wyrok zgodnie z art. 339 kpc jest zaoczny.