Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 317/18

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Roman Troll (spr.)

Sędziowie: SO Andrzej Dyrda

SR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska

Protokolant Monika Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy

z powództwa Z. P. i J. P.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt I C 1195/14

postanawia:

1.  odrzucić apelację;

2.  oddalić wniosek pozwanej o zasądzenie od powodów kosztów postępowania odwoławczego.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Ca 317/18

UZASADNIENIE

Powodowie J. P. i Z. P. 4 września 2014 r. wnieśli powództwo przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny nr 505/03 z 25 kwietnia 2003 r., zaopatrzony przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach postanowieniem
z 28 czerwca 2008 r. w klauzulę wykonalności w części dotyczącej roszczenia o zapłatę odsetek w wysokości 69511,38 zł oraz obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów kosztów procesu. Wskazała, że w jej ocenie przedawnieniu uległy jedynie 4 raty, a to z terminami płatności na 31 marca 2011 r., 30 kwietnia 2011 r., 31 maja 2011 r. i 30 czerwca 2011 r., dlatego ograniczyła egzekucję do 63511,38 zł.

Wyrokiem z 25 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny nr 505/03 (...) Banku (...) S.A. z 25 kwietnia 2003 r., zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z 28 czerwca 2003 r. w sprawie sygn. akt I Co 1065/03, ponad 63511,38 zł /pkt 1/; zasądził od powodów solidarnie na rzecz pozwanej 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu /pkt 2/ oraz nakazał pobrać od powodów solidarnie na rzecz Skarbu Państwa 681,30 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych/pkt 3/.

Od powyższego wyroku apelację wnieśli powodowie, zaskarżając go w całości.

W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o jej oddalenie jako bezzasadnej oraz zasądzenia od powodów na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Złożony przez pozwaną wniosek o odroczenie rozprawy został oddalony, na podstawie art. 214 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., z uwagi na to, że istniała możliwość ustanowienia zastępstwa jej pełnomocnika, gdyż o terminie rozprawy wyznaczonym na
4 lipca 2018 r. zawiadomiono 18 czerwca 2018 r., zaś odpowiedź na apelację został złożona. Nie było zaś konieczności obecności konkretnego pełnomocnika na rozprawie odwoławczej. Dlatego Sąd Okręgowy uznał, że nieobecność strony nie jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem (por. wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2008 r., sygn. akt II CSK 216/08, Lex 577165).

W orzecznictwie wskazuje się, że przesłanką dopuszczalności apelacji jest pokrzywdzenie orzeczeniem (por. uchwałę Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r., sygn. akt III CZP 88/13, OSNC 2014/11/108). To pokrzywdzenie orzeczeniem ujmuje się jako niekorzystną dla strony różnicę pomiędzy zgłoszonym żądaniem a sentencją orzeczenia, wynikającą z porównania zakresu żądania i treści rozstrzygnięcia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 14 listopada 2016 r., sygn. akt I PZ 19/16, Lex 2186567).

W rozpoznawanej sprawie Sąd Rejonowy pozbawił tytuł wykonawczy wykonalności w oznaczonym, w pkt. 1. sentencji tego orzeczenia, zakresie. Natomiast nie orzekł o oddaleniu żądania powodów w pozostałej części. Pozbawił więc tytuł wykonawczy wykonalności, nie orzekł zaś o całości żądania. Dlatego powodom przysługiwał wniosek o uzupełnienie tego orzeczenia (art. 351 § 1 k.p.c.), ale takowego nie złożyli. Nie jest zaś wystarczające stwierdzenie w uzasadnieniu wyroku, że w pozostałej części powództwo nie było uzasadnione;
w tym zakresie (co do pozostałego żądania powodów) Sąd Rejonowy nie orzekł. Nie ma więc substratu zaskarżenia i dlatego powodowie nie mogą czuć się pokrzywdzeni zaskarżonym orzeczeniem, które uwzględnia ich żądanie, ale w części. Inaczej sytuacja wyglądałaby wówczas, gdyby Sąd Rejonowy orzekł o oddaleniu ich powództwa w pozostałej części, od takiego rozstrzygnięcia przysługiwałby im środek zaskarżenia, bo byłoby ono dla nich niekorzystne.

Jeżeli powodowie skarżą apelacją orzeczenie, które pozbawia tytuł wykonawczy wykonalności (rozstrzygający częściowo ich żądanie), to taka apelacja musi być uznana za niedopuszczalną, gdyż brak jest pokrzywdzenia tym orzeczeniem strony powodowej (apelującej). Ostatecznie bowiem tytuł wykonawczy w oznaczonym zakresie pozbawiono wykonalności, a powodowie nie wnosili o uzupełnienie zaskarżonego wyroku.

W tych warunkach Sąd Okręgowy uznał, że wydane orzeczenie nie jest krzywdzące dla powodów, a co za tym idzie, na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z. 373 k.p.c., ich apelację jako niedopuszczalną odrzucono.

Orzeczenie o kosztach postępowania odwoławczego zapadło na podstawie art. 98
§ 1 k.p.c.
, gdyż poniesionych przez pozwaną kosztów nie można uznać za należących do celowej obrony, ponieważ nie wskazywała na podstawy do odrzucenia apelacji (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt II CSK 77/14, OSNC 2015/7-8/91). Sąd zaś z urzędu ocenia czy apelacja jest dopuszczalna (por. art. 370 k.p.c. w związku z art. 373 k.p.c.). Nawet więc brak złożenia odpowiedzi na apelację musiał doprowadzić do jej odrzucenia jako niedopuszczalnej.

SSR (del.) Maryla Majewska-Lewandowska SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda