Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1109/17

POSTANOWIENIE

Dnia 26 stycznia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Małgorzata Sosińska-Halbina

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. F. i D. F.

z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

na skutek apelacji wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 29 marca 2017 roku, sygn. I Ns 46/17

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.