Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1187/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Sędzia SR Mikołaj Pawłowski

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. T.

przeciwko M. S.

o zapłatę

oraz z powództwa wzajemnego M. S.

przeciwko M. T.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki i pozwanej z powództwa wzajemnego - M. T.

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

sygn. akt I C 266/14

1. prostuje zaskarżony wyrok w punkcie I. podpunkt 4. litera b) w ten sposób, że datę: „4 kwietnia 2016r.” zastępuje datą: „4 kwietnia 2017r.”;

2. oddala apelację;

3. zasądza od M. T. na rzecz M. S. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.