Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 1838/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska-Wróblewska

SR Tomasz Milski

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S. i F. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 5 września 2017 roku, sygnatura akt II C 1039/15,

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz A. S. i F. S. kwoty po 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.