Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1842/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Sędzia SR Tomasz Milski

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 18 września 2017 roku

sygn. akt III C 1079/16

oddala apelację.