Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ca 397/18

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Jarosław Pejta (spr.)

Sędziowie SO Małgorzata Michalska

SO Barbara Kamińska

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Bałdyga

po rozpoznaniu na rozprawie 18 lipca 2018 r. w P.

sprawy z powództwa Gminy i Miasta J.

przeciwko R. N. i I. N.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Mławie z 10 kwietnia 2018 r.

sygn. akt I C 26/15

postanawia:

1.  odrzucić apelację;

2.  zasądzić od Gminy i Miasta J. na rzecz R. N. i I. N. solidarnie kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego za II instancję.

IV Ca 397/18

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 10 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Mławie oddalił powództwo Gminy i Miasta J. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeciwko I. N. i R. N. o zapłatę (punkt I) oraz zasądził od powoda Gminy i Miasta J. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej solidarnie na rzecz pozwanych I. N. i R. N. kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (punkt II).

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji stwierdził, że po dacie 31 grudnia 2016 roku, Gmina i Miasto J. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie posiada legitymacji czynnej do dochodzenia roszczenia będącego przedmiotem pozwu, bowiem na podstawie uchwały nr 297/2016 Rady Miejskiej w J. z dnia 28 czerwca 2016 roku zlikwidowany został z dniem 31 grudnia 2016 roku zakład budżetowy działający pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w J., a w jego miejsce została utworzona spółka prawa handlowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS (...)). W toku procesu nie była dokonywana żadna zmiana podmiotowa po stronie powodowej. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 uchwały, „Należności i zobowiązania Zakładu (Zakładu budżetowego) przejmuje utworzona Spółka. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.”.

Mając powyższe na względzie, z uwagi na brak legitymacji czynnej po stronie powodowej, Sąd Rejonowy uznał, że powództwo zasługiwało na oddalenie.

Dodatkowo Sąd I instancji wskazał, iż nawet gdyby uznać, że powód posiadał legitymację czynną, to powództwo i tak nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Rejonowy stanął na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie powód nie udowodnił, iż w okresie od maja 2013 roku do stycznia 2014 roku pozwani bezumownie korzystali z lokalu mieszkalno-usługowego położonego przy ul. (...) w S., natomiast pozwani udowodnili fakt przeciwny.

O kosztach postępowania Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Od powyższego wyroku podmiot o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w J. wniósł apelację, zaskarżając go w całości zarzucając mu naruszenie artykułu:

1.  174 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie przez Sąd I instancji, iż z uwagi na brak legitymacji czynnej po stronie powodowej, powództwo zasługiwało na oddalenie, podczas gdy Sąd winien z urzędu zawiesić postępowanie w związku z utratą przez stronę zdolności sądowej do czasu wstąpienia następcy prawnego do niniejszego procesu,

2.  233 § 1 k.p.c. poprzez zaniechane dokonania wszechstronnej oceny i rozważenia materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że powód nie udowodnił, że w okresie od maja 2013 r. do stycznia 2014 r. pozwani bezumownie korzystali z lokalu mieszkalno – usługowego położonego przy ul. (...) w S. podczas gdy powyższa okoliczności została udowodniona oraz brak rozważenia w sposób bezstronny i wszechstronny pism procesowych powódki.

Na tej podstawie wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 10.262,91 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 3 marca 2014 r. do dnia zapłaty, zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelacje pozwany wniósł o jej odrzucenie w całości, ewentualnie o jej oddalenie i zasądzenie od Gminy i Miasta J., ewentualnie od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w (...) sp. z o.o. z siedzibą w J., kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg. norm przepisanych.

Pismem z 5 lipca 2018 r. powód wskazał, że w treści apelacji na skutek omyłki pisarskiej błędnie wskazano stronę powodową gdyż w miejsce Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. powinna być wpisana Gmina i Miasto J..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja podlegała odrzuceniu.

Z akt sprawy wynika, że stroną powodową w niniejszym postępowaniu była Gmina i Miasto J. i nie nastąpiła w trakcie toczącego się postępowania żadna zmiana podmiotowa po stronie pozwanej. W tym miejscu należy stwierdzić, że w uznaniu Sądu II instancji legitymację do wniesienia środka zaskarżenia (w danym wypadku legitymacja do wniesienia apelacji), jako legitymacja do dokonania kwalifikowanej czynności procesowej, zależy od konkretnej sytuacji procesowej podmiotu postępowania cywilnego, od jego stosunku do rozpoznawanej sprawy. Legitymacja do wniesienia apelacji od wyroku przysługuje tylko stronie, której dotyczy ten wyrok, przez co należy rozumieć, że wyrok zawiera rozstrzygnięcie (pozytywne lub negatywne) o żądaniu, z którym ta strona wystąpiła lub które przeciwko niej zostało skierowane (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2015 r. I ACa 1690/14). W przedmiotowej sprawie podmiot wnoszący apelację nie był stroną postępowania przed Sądem I instancji, tym samym nie był uprawiony do jej wniesienia, w związku z czym środek ten powinien zostać odrzucony na podstawie art. 370 k.p.c. przez Sąd Rejonowy jako niedopuszczalny.

Jednocześnie odnosząc się do twierdzeń podnoszonych przez stronę powodową w piśmie z dnia 5 lipca 2018 r. zauważyć należy, że błędne wskazanie w apelacji powoda w tej sprawie trudno uznać za zwykła omyłkę pisarską. W piśmie tym zostały przedstawione zarzuty odnoszące się bezpośrednio do art. 174 § 1 pkt 1 i § 2 k.p.c., odnośnie konieczności zawieszenia postępowania wskutek utraty przez dotychczasowego powoda zdolności sądowej, a w treści tego środka profesjonalny pełnomocnik reprezentujący zarówno powoda jak i podmiot wnoszący apelację wielokrotnie jako stronę skarżącą wskazuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w (...) spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Na uwagę zasługuje również fakt, że do apelacji zostało dołączone pełnomocnictwo udzielone przez ww. spółkę profesjonalnemu pełnomocnikowi (k. 328 akt sprawy). Z powyższych okoliczność jasno wynika, że zamiarem profesjonalnego pełnomocnika była reprezentacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialności, która jednak nie posiadała legitymacji czynnej, nie zaś powoda.

Tym samym uznać należy, że apelacja ta jako niedopuszczalna na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c. podlegała odrzuceniu.

Dodatkowo należy również wskazać, że nawet traktując pismo z 5 lipca 2018 r. jako apelację powoda, czyli podmiotu uprawnionego do jej wniesienia to i tak podlega odrzuceniu jako wniesiona po upływie przypisanego terminu. Profesjonalny pełnomocnik działając w imieniu strony powodowej złożył wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (k. 312 akt sprawy). Zostało ono mu doręczone 14 maja 2018 r. (k. 321 akt sprawy), w związku z czym dwutygodniowy termin przewidziany art. 369 § 1 k.p.c. do złożenia apelacji upłynął 28 maja 2018 r., zaś pismo to zostało nadane w placówce pocztowej 9 lipca 2018 r., czyli po upływie tego terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji. Rozstrzygniecie o kosztach Sąd II instancji oparł na treści art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Stronę powodową należy uznać za stronę przegrywającą ten etap procesu to skutkowało orzeczeniem na rzecz pozwanych solidarnie kwoty 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego za II instancję ustalone na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800- ze zm.).