Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1881/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR (del.) Emilia Racięcka

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. B. i B. B.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w O.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 12 grudnia 2016 roku, sygn. akt I C 2169/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w O. na rzecz K. B. i B. B. kwoty po 450

(czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.