Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1884/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędzia SO Bożena Rządzińska

Sędzia SR Emilia Racięcka

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. M.

przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 11 października 2017 roku

sygn. akt I C 477/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od P. M. na rzecz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.