Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1485/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR Dorota Znyk

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. M.

przeciwko Miastu Ł.

o ochronę własności i zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 25 lipca 2017 roku, sygn. I C 477/16

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla punkt 2. i w tym zakresie oddala powództwo;

2. oddala apelację w pozostałym zakresie;

3. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.