Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1900/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Jagura

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Tomasz Kalsztein

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko M. P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 27 września 2017 r. wydanego w sprawie VIII C 829/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od J. M. na rzecz M. P. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

3.  przyznaje na rzecz adw. R. P. kwotę 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu odwoławczym, w tym kwotę 138,00 zł (sto trzydzieści osiem złotych) jako należny podatek od towarów i usług, i nakazuje wypłacić tę sumę ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.