Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1968/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Tomasz Kotkowski

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 października 2017 r. wydanego w sprawie II C 590/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1 i 2 na następujący:

„1. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. K. tytułem zadośćuczynienia kwotę 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych):

a)  z ustawowymi odsetkami od kwoty 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej samej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

b)  z ustawowymi odsetkami od kwoty 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej samej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. K. tytułem odszkodowania kwotę 15.242,54 zł (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze):

a) z ustawowymi odsetkami od kwoty 600,00 zł (sześćset złotych) od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej samej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

b) z ustawowymi odsetkami od kwoty 3.518,00 zł (trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych) od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej samej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

c) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 11.124,54 zł (jedenaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 12 września 2017 r. do dnia zapłaty;”;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od M. K. na rzecz Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.328,40 zł (tysiąc trzysta dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  nakazuje ściągnąć od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 77,29 zł (siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem częściowego zwrotu nieuiszczonej opłaty od apelacji;

V.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z roszczenia zasądzonego na rzecz M. K. w punkcie 1 i 2 zaskarżonego wyroku kwotę 512,71 zł (pięćset dwanaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu pozostałej części nieuiszczonej opłaty od apelacji.