Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 64/18 W (...) SPROSTOWANIU

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący SSO Urszula Adamik

Ławnicy Zenon Chrząstek

Urszula Oleksiak

Protokolant st. Sekretarz Ewa Nowak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa - Południe Marka Błaszczyka

po rozpoznaniu w dniach: 22.05.2018 r., 21.06.2018 r., 10.07.2018 r.

sprawy

P. M. , syna A. i B. z domu D., ur.(...) w C.;

oskarżonego o to, że:

W dniu 26 stycznia 2018 roku w C. używając przemocy wobec M. U. polegającej na grożeniu mu pozbawieniem życia i uderzeniu nożem w tył głowy, spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej w okolicy potylicznej, co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni, usiłując dokonać w ten sposób zaboru w celu przywłaszczenia mienia pokrzywdzonego w postaci pieniędzy, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obronę i ucieczkę pokrzywdzonego

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego P. M. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przyjmując, że pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej głowy w okolicy potylicznej i za to przestępstwo na mocy art. 14 § 1 k.k. w zw z art. 280 § 2 k.k w zw z art. 11 § 3 k.k. skazuje go na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 62 k.k. kieruje oskarżonego P. M. do odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym zapewniającym leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu;

3.  na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu P. M. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od (...)

4.  na mocy art. 44 § 2 k.k orzeka przepadek dowodu w postaci noża opisanego pod poz. 1 w wykazie dowodów rzeczowych nr I/210/18/P na k 109;

5.  na mocy art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje wydać P. M. dowód w postaci bluzy opisany pod poz 2 w wykazie dowodów rzeczowych nr(...)

6.  na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego P. M. od kosztów procesu i obciąża nimi Skarb Państwa;

7.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. kwotę (...) (...)) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu wraz z sumą należnego podatku VAT.

Urszula Oleksiak SSO Urszula Adamik Zenon Chrząstek