Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 457 / 16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca – SSR Anna Zajączkowska

Protokolant – Klaudia Lewandowska

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu w dniu 30 września 2016 r.

sprawy A. K. (1)

córki A. i B. zd. G.

urodz. (...)

w P.

oskarżonej o to, że:

w dniu 27 czerwca 2015 roku w miejscowości S., gm. Z., woj. (...), wbrew przepisom ustawy, posiadała środki odurzające w postaci fenterminy w ilości 40 tabletek koloru żółtego w blistrze z napisem (...)

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

o r z e k a

I. uznaje oskarżonego A. K. (2) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oskarżoną skazuje, a na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 58 § 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wymierza jej karę grzywny w wysokości 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednaj stawki na 10 (dziesięć) złotych;

II. na podstawie art. 63 § 1 k.k. w wz. z art. 4 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonej kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 27.06.2015 r. do 28.06.2015 r., uznając jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny i uznając grzywnę za wykonaną do wysokości 4 (czterech) stawek dziennych;

III. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych w całości obciążając nimi Skarb Państwa.