Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 1056/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Iwona Łuka-Kliszcz (spr.)

Sędziowie:

SSA Marta Fidzińska - Juszczak

SSA Agata Pyjas - Luty

Protokolant:

st. prot. sądowy Anna Baran

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2012 r. w Krakowie

sprawy z wniosku L. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C.

o wysokość emerytury

na skutek apelacji wnioskodawczyni L. J.

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału VIII Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 3 marca 2010 r. sygn. akt VIII U 2674/09

o d d a l a apelację.

Sygn. akt III AUa 1056/10

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 3 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział VIII Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołanie L. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 18 września 2009 r. przyznającej jej emeryturę, której wysokość została obliczona na podstawie kwoty kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.

Sąd Okręgowy ustalił, że decyzja z dnia 14 listopada 2008 r. organ rentowy ustalił dla wnioskodawczyni L. J. kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. w wysokości 68.215,52 zł. Do ustalenia kapitału początkowego organ rentowy przyjął 8 lat, 10 miesięcy i 27 dni (tj. 106 miesięcy) okresów składkowych oraz 4 lata i 11 miesięcy (tj. 59 miesięcy) okresów nieskładkowych. Zaliczone zostały okresy składkowe od dnia 5 lipca 1969 r. do 9 października 1970 r., od dnia 1 sierpnia 1970 r. do 9 października 1973 r., od dnia 10 października 1973 r. do 30 listopada 1973 r., od dnia 11 grudnia 1979 r. do 12 stycznia 1979 r., od dnia 11 grudnia 1979 r. do 29 sierpnia 1980 r., od dnia 17 marca 1986 r. do 31 stycznia 1987 r. oraz od dnia 1 grudnia 1987 r. do 13 listopada 1989 r., a także okres nieskładkowy od dnia 1 grudnia 1973 r. do 30 października 1978 r.

W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy Sąd Okręgowy przytoczył treść z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.), zgodnie z którym, podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175, z zastrzeżeniem art. 185. Tymczasem wnioskodawczyni domagając się uwzględnienia w podstawie wymiaru emerytury dodatkowych okresów (zatrudnienia w (...) (...) w K. Oddział w O. w okresie od dnia 14 maja 1979 r. do 21 sierpnia 1979 r. oraz okresu niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem I. J. urodzonym w dniu (...)) w istocie żąda ustalenia innej wartości kapitału początkowego niż ten jaki został przyjęty w odrębnej decyzji organu rentowego z dnia 14 listopada 2008 r. Zaś decyzja ta jest prawomocna i wiążąca, a jej kwestionowanie w niniejszym postępowaniu jest niedopuszczalne. W konsekwencji uznał Sąd Okręgowe, że bezzasadne były zarzuty wnioskodawczyni i jej odwołanie oddalił jako bezzasadne.

Apelację od powyższego wyroku Sądu Okręgowego wywiodła wnioskodawczyni L. J.. Zaskarżając go w całości wniosła o jego zmianę i uwzględnienie odwołania poprzez ponowne wyliczenie jej emerytury.

Apelująca zarzuciła, że nie została pouczona o tym, że merytoryczne zarzuty co do ustalenia kapitału początkowego nie może podnosić w niniejszym postępowaniu, a także ponownie zakwestionowała nie uwzględnienie do podstawy wymiaru emerytury okresu zatrudnienia w (...) (...)w K. Oddział w O. w okresie od dnia 14 maja 1979 r. do 21 sierpnia 1979 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Formuła wymiaru emerytury określonej w art. 24 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.), jaka została ustalona w zaskarżonej decyzji dla wnioskodawczyni L. J. – sprowadza się do tego, że emerytura jest wypłacana w systemie zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość świadczenia została uzależniona od sumy zaewidencjonowanych składek na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego (art. 25 ust. 1 i art. 26 tej ustawy). Natomiast wartość kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 173 - 175 z zastrzeżeniem art. 185, czyli m.in. ustalając przebyte okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe. Przy czym ustalenie wartości kapitału początkowego następuje w odrębnej decyzji, co ma ten skutek, że ustalony na potrzeby kapitału początkowego staż pracy nie może być już później kwestionowany (za wyjątkiem zaskarżenia samej decyzji w przedmiocie ustalenia kapitału początkowego). Tak więc wysokość emerytury jest uzależniona od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowanych do dnia 1 stycznia 1999 r. na koncie ubezpieczonego, a suma tych kwot dzielona jest przez średnie dalsze trwanie życia, o którym mowa w art. 173 ust. 2 ustalone dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę osoby, dla której ustalana jest emerytura.

Tymczasem w niniejszej sprawie wnioskodawczyni w odwołaniu od decyzji z dnia 18 września 2009 r. przyznającej jej emeryturę, domaga się uwzględnienia dodatkowego okresu składkowego do jej stażu ubezpieczeniowego (zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w (...) (...) w K. Oddział w O. w okresie od dnia 14 maja 1979 r. do 21 sierpnia 1979 r.). Kwestionuje ona zatem ustalony kapitał początkowy i zaliczony na potrzeby jego obliczenia staż ubezpieczeniowy. Kwestia ta została rozstrzygnięta początkowo w decyzji organu rentowego z dnia 14 listopada 2008 r., a następnie – wobec nowego wniosku L. J. i przedłożonej przez nią dokumentacji – w decyzji z dnia 5 sierpnia 2010 r., w której organ rentowy ponownie ustalił dla niej wysokość kapitału początkowego (m.in. zaliczając jej dodatkowo okres niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem I. J. urodzonym w dniu (...)). Wobec nie uwzględnienia jej żądań w przedmiocie zaliczenia okresu wykonywania umowy agencyjnej w (...) (...) w K. Oddział w O. w okresie od dnia 14 maja 1979 r. do 21 sierpnia 1979 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie (do sygn. akt VIII U 1975/11), a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie toczyło się postępowanie (do sygn. akt III AUa 1401/12) zakończone prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2012 r., oddalającym odwołanie L. J. od decyzji ustalającej dla niej wartość kapitału początkowego.

W tych okolicznościach w ocenie Sądu Apelacyjnego trafne jest rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji, iż zaskarżona decyzja organu rentowego jest prawidłowa i nie było podstaw do jej zmiany. W decyzji tej organ rentowy przyznał bowiem wnioskodawczyni emeryturę, której wysokość obliczył w oparciu o wartość ustalonego kapitału początkowego. Przedmiotem odwołania od tej decyzji nie mogą być zaś zarzuty i żądania zaliczenia dodatkowych okresów składkowych lub nieskładkowych do stażu ubezpieczeniowego, do czego sprowadzają się zarzuty zawarte zarówno w odwołaniu jak i apelacji wnioskodawczyni. O tym bowiem rozstrzyga już decyzja w przedmiocie ustalenia kapitału początkowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, że zaskarżony wyrok oparty na niewadliwych ustaleniach faktycznych odpowiada prawu, dlatego tez apelacja jako pozbawiona usprawiedliwionych zarzutów podlega oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c., o czym orzeczono orzekł jak w sentencji.