Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2023/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodnicząca: Sędzia S O Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie: S O Bożena Rządzińska

S R Bartosz Lewandowski

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko M. J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 12 października 2017 roku

sygnatura akt VIII C 3325/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok poprzez nadanie mu treści następującej:

1.  zasądza od pozwanej M. J. na rzecz powoda J. G. kwotę 3.790 (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 17 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty za jednoczesnym zwrotem pozwanej przez J. G. samochodu C. (...) o numerze VIN (...);

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanej M. J. na rzecz powoda J. G. kwotę 1.081,08 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych i osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4.  przyznaje na rzecz radcy prawnego M. R. kwotę 1.476 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu i nakazuje wypłacić na rzecz radcy prawnego M. R. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 767,52 zł (siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);

5.  zasądza od J. G. na rzecz M. J. kwotę 708,48 zł (siedemset osiem złotych i czterdzieści osiem groszy) tytułem kosztu działania pełnomocnika z urzędu;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  przyznaje na rzecz radcy prawnego M. R. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym i nakazuje wypłacić na rzecz radcy prawnego M. R. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 383,76 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy);

IV.  zasądza od J. G. na rzecz M. J. kwotę 354,24 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) tytułem kosztu działania pełnomocnika z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

V.  zasądza od M. J. na rzecz J. G. kwotę 294,24 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) tytułem zwrotu części kosztów postępowania apelacyjnego.