Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 49/09

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lutego 2010 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Sędzia S.O. Marta Witoszyńska

Sędzia S.O. Wojciech Borten

Sędzia S.O. Ryszard Badio

Protokolant: apl. sąd. Aleksandra Błażejewska

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2010 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w P.

z udziałem E. Ł., R. Ł. i F. Ł.

o sporządzenie spisu inwentarza

na skutek apelacji E. Ł. i F. Ł.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 20 października 2009 roku, sygn. akt I Ns 814/09

postanawia:

oddalić apelację.