Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 91/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Chrostek

Sędziowie: Sędzia SO Monika Pawłowska- Radzimierska (spr.)

Sędzia SO Agnieszka Domańska- Jakubowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2018 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko (...) Inc. Spółce Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w Ł.

o odprawę pieniężną

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie sygn. akt X P 171/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. B. na rzecz (...) Inc. Spółce Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w Ł. kwotę 1.350 ( jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

SSO Monika Pawłowska- Radzimierska SSO Jacek Chrostek SSO Agnieszka Domańska- Jakubowska