Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 628/18

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Marcin Rak

SR del. Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa L. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 5 stycznia 2018 r., sygn. akt I C 3123/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Marcin Rak

Sygn. akt III Cz 628/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w postanowieniu z dnia 5 01 2018r. stwierdził, że jest niewłaściwy funkcjonalnie i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Rybniku –Wydziałowi Gospodarczemu, uznając, że rozpoznawana sprawa jest sprawą gospodarczą.

Orzeczenie zaskarżył powód L. W., który wnosił jego zmianę poprzez uchylenie.

Zarzucił błędne przyjęcie przez Sąd, że powód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się skupem wierzytelności, podczas gdy powód prowadzi działalności w zakresie naprawy samochodów. Ponadto zarzucił, że przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia naruszono regulacje art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że przepisy tej ustawy mają zastosowanie w niniejszej sprawie, pomimo iż dochodzone roszczenie nie wynika ze stosunku cywilnego
w zakresie prowadzonej przez powoda działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu między innymi podnosił, że powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów i nie zajmuje się skupem wierzytelności.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Regulacja art. 2 ust. 1 ustawy z 24 maja 1989 roku o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 127 ze zm.) przewiduje, że sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Powód L. W. prowadzi działalność gospodarczą w ramach której oferuje naprawy powypadkowe samochodów oraz możliwość korzystania z pojazdu zastępczego na czas trwania naprawy.

W pozwie twierdzi, że w ramach tej działalności dokonał naprawy samochodu stanowiącego własność J. K. oraz że w drodze cesji z dnia 14 04 2016r. nabył

od niego przynależne mu roszczenie odszkodowawcze.

Tym samym źródłem dochodzonych roszczeń nie jest – jak w istocie twierdzi skarżący – sama umowa cesji, lecz zawarta przez niego z J. K. - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - umowa naprawy samochodu (dokonana zgodnie z twierdzeniami pozwu cesja jest funkcjonalnie związana z umową naprawy samochodu zawartą przez powoda w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

reguluje ona w jaki sposób powód ma uzyskać należne mu od J. K. wynagrodzenie za wykonaną naprawę samochodu).

Sprawa toczy się zatem pomiędzy dwoma przedsiębiorcami oraz pozostaje

w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (w rozumieniu przywołanej na wstępie regulacji prawnej).

Dlatego też właściwym do jej rozpoznania– jest Sąd Rejonowy w Rybniku (Wydział Gospodarczy), co stosownie do regulacji art. 200 § 1 k.p.c. obligowało Sąd Rejonowy do jej przekazania.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym rozstrzygnięciu
i zażalenie jest bezzasadne.

Reasumując zaskarżone rozstrzygnięcie jest prawidłowe i dlatego zażalenie powoda jako bezzasadne oddalono w na mocy art. 385 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Marcin Rak