Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 645/18

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Marcin Rak

SR del. Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku J. M.

z udziałem P. G.

o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej

na skutek zażalenia uczestnika P. G.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 20 listopada 2017 r., sygn. akt II Ns 629/17

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek wnioskodawczyni o udzielenie zabezpieczenia.

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Marcin Rak

Sygn. akt III Cz 645/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rybniku w postanowieniu z dnia 20 11 2017r. uwzględnił wniosek wnioskodawczyni J. M. i udzielił jej zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem drogi biegnącym wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości uczestnika postępowania P. G. tj. na całej długości działki nr (...) począwszy od szerokości
3 m od zachodniej granicy działki, o szerokości od 2,60 m do 0,4 m,
o powierzchni łącznej około 25,33 m 2 opisanej w Kw Nr (...), poprzez wpisanie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu w dziale III Kw Nr (...) - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W uzasadnieniu orzeczenia uznał, że wobec uprawdopodobnienia roszczenia
i interesu prawnego w jego udzieleniu, zostały zrealizowane przesłanki udzielenia zabezpieczenia.

Orzeczenie zaskarżył uczestnik postępowania P. G. ,

który wnosił o jego zmianę przez oddalenie wniosku.

Zarzucał, że nieuprawdopodobniono ani zasadności żądania ani zasadności wniosku o zabezpieczenie. Twierdził, iż obawa zbycia nieruchomości jest bezpodstawna bowiem roszczenia wnioskodawczyni przejdą na potencjalnych nabywców.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Przy rozpoznaniu wniosku wnioskodawczyni o udzieleniu jej zabezpie-czenia umknęło uwadze Sądu Rejonowego, że zgodnie z regulacją art. 7 pkt ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2017.1007 tj.), rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko „prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy”, w tym także nie działa ona przeciwko nabytym w drodze zasiedzenia służebnością gruntowym.

Dlatego dla wykonania w przyszłości ewentualnego postanowienia uwzględniającego wniosek wnioskodawczyni o stwierdzenie nabycia w dro-dze zasiedzenia wskazanej w nim służebności gruntowej nie ma żadnego znaczenia czy w księdze wieczystej nieruchomości uczestnika postępowania zostanie zamieszczony, czy też nie zostanie zamieszczony wpis ostrzeżenia

o postępowaniu toczącym się w niniejszej sprawie.

Z też przyczyny wnioskodawczyni nie posiada interesu prawnego

w udzieleniu jej żądanego zabezpieczenia - w rozumieniu regulacji art. 730 1 § 1 k.p.c. – co wniosek czyni bezzasadnym.

Nie znalazło to prawidłowego odzwierciedlenia w zaskarżonym postano-wieniu, wobec czego zażalenie jest uzasadnione i prowadziło do zmiany zaskarżonego postanowienia przez oddalenie wniosku.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest wadliwe i dlatego zażalenie uczestnika postępowania jako uzasadnione uwzględniono, orzekając
jak w sentencji w oparciu o przepis art. 386 § 1 k.p.c. w związku
z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Marcin Rak