Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 794/18

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SO Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa I. P. (1)

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w P.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt I C 19/16

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 794/18

UZASADNIENIE

Przewodniczący Sądu Rejonowego w Gliwicach w zarządzeniu z dnia
22 09 2016r. zwrócił pozew, uznając, że powódka nie uzupełniła w zakreślonym jej terminie wszystkich braków formalnych pozwu (nie określiła dokładnie żądania,
nie przytoczyła okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie i nie wskazała wartości przedmiotu sporu).

Orzeczenie zaskarżyła powódka I. P. (2) , która wnosiła o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zażalenia podnosiła, iż „postępowanie egzekucyjne, z którego wynika licytacja przedmiotowej nieruchomości przed licytacją została w całości spłacona”.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 187 § 1 k.p.c., pozew powinien czynić zadość wymogom pisma procesowego oraz dodatkowo zawierać: dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie.

Przedłożony przez skarżąca pozew nie spełniał tych wymogów, wobec czego posiadał on braki formalne, co obligowało Przewodniczącego Sądu Rejonowego

do podjęcia - w oparciu o regulację art. 130 k.p.c. – czynności w celu ich usunięcia.

W wykonaniu tego obowiązku Przewodniczący w zarządzeniu z dnia 7 01 2016r. polecił wezwać pełnomocnika powódki do sanowania braków formalnych pozwu.

W piśmie sporządzonym w wykonaniu tego zarządzenia nie określono jednak w sposób jednoznaczny pozwu, którego zobowiązanie dotyczyło, przez co było ono nieprecyzyjne i co za tym idzie wadliwe.

Z tej przyczyny nie mogło ono stanowić podstawy do wydania zaskarżonego zarządzenia, co czyni zażalenie uzasadnionym i prowadziło do uchylenia zaskarżonego zarządzenia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Reasumując zaskarżone zarządzenie jest wadliwe i dlatego zażalenie powódki jako uzasadnione uwzględniono orzekając jak sentencji w oparciu
o regulację art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 398 k.p.c.

Sądu Rejonowy rozpoznając sprawę prawidłowo wezwie powódkę

do usunięcia braków formalnych pozwu (w zobowiązaniu do ich usunięcia w sposób jednoznaczny określi jakiego pozwu zobowiązanie dotyczy przez podanie jego daty, stron procesu i przedmiotu, w tym oznaczenia akt sprawy egzekucyjnej, itp.),

a następnie ponownie oceni czy zostały usunięte wszystkie braki formalne pozwu.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk