Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Pa 31/13

POSTANOWIENIE

Dnia 19 listopada 2013r.

Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S.

na rozprawie w składzie:

Przewodniczący SSO Katarzyna Antoniak

Sędziowie - SO Jerzy Zalasiński (spr.)

SO Jacek Witkowski

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2013r. w Siedlcach

sprawy z powództwa G. Z.

przeciwko Szkole Podstawowej im. (...) w B.

o odszkodowanie

na skutek apelacji powódki G. Z.

od wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 08 marca 2013r. sygn. akt IV P 430/12

p o s t a n a w i a :

odrzucić apelację

Sygn. akt IV Pa 31/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 2 sierpnia 2012 r. powódka G. Z. wnosiła o zasądzenie od pozwanej Szkoły Podstawowej im. (...) w B. kwoty 20.072,55 zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził od pozwanej szkoły na rzecz powódki kwotę 1.198 zł. i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Z ustaleń Sądu Rejonowego wynika, że G. Z. pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. (...) w B. począwszy od 1 września 2007 r. W dniu 3 lipca 2012 r. Burmistrz Miasta H. odwołał powódkę G. Z. ze stanowiska dyrektora w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.). W ocenie Sądu Rejonowego nie zachodziły przesłanki do odwołania powódki z funkcji dyrektora w tym trybie. Zasadne jest więc roszczenie o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania Sąd ustalił na kwotę odpowiadającą 1-miesięcznmu dodatkowi funkcyjnemu, bowiem tylko w takim wymiarze powódka została pozbawiona dodatku na skutek odwołania jej ze stanowiska.

Od wyroku tego apelację wywiodła powódka zarzucając naruszenie prawa procesowego to jest art. 328 kpc poprzez brak wskazania w uzasadnieniu podstawy prawnej wyroku oraz naruszenie prawa materialnego to jest art. 38 ust.2 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 56 par.1 kp i art. 58 kp poprzez ich niezastosowanie. Wskazując na te zarzuty wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasadzenie na jej rzecz od strony pozwanej nieuwzględnionej części powództwa w kwocie 18.875 zł.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Apelacja podlega odrzuceniu, gdyż jest niedopuszczalna. Sąd Rejonowy w Siedlcach zasądzając na rzecz powódki odszkodowanie w kwocie 1.198 zł nie odniósł się do roszczenia w pozostałym zakresie. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21.09.2011r. w sprawie II PK 34/11 jeżeli strona wniosła środek odwoławczy dotyczący przedmiotu nieobjętego rozstrzygnięciem w sentencji orzeczenia, to środek ten podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny z powodu braku substratu zaskarżenia. Sąd Okręgowy w Siedlcach wykładnię tę podziela w całej rozciągłości.

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 373 kpc w zw. z art. 370 kpc należało orzec jak w postanowieniu.