Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz 240/18

POSTANOWIENIE

K., dnia 28 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Henryk Haak

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko M. K. i R. K.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

na skutek zażalenia powódki

od postanowienia Sądu Rejonowego w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn.. akt III RC 219/17

postanawia:

oddalić zażalenie

Wojciech Vogt Janusz Roszewski Henryk Haak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Krotoszynie oddalił wniosek pełnomocnika powódki z dnia 22 listopada 2017 r. w przedmiocie zabezpieczenia powództwa i wskazał, że powódka w żaden sposób nie uprawdopodobniła interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyła powódka zarzucając naruszenie przepisów postępowania – art. 730, 730 1 i 736 k.p.c. Wniosła o zmianę orzeczenia przez uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia i rozważania Sądu I instancji i uznaje je za własne. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że rację ma Sąd Rejonowy wskazując, że powódka nie podjęła nawet próby uprawdopodobnienia chęci bądź prób wyzbycia się objętego pozwem składnika majątkowego przez pozwanych. W tej sytuacji twierdzenie, że powódka uprawdopodobniła, że ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia jest nieporozumieniem. Nawet najgorsza sytuacja finansowa dłużnika nie umożliwia osiągnięcia celów postępowania, dopóki dłużnik jest właścicielem wartościowych nieruchomości, których nie zamierza się wyzbyć.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Wojciech Vogt Janusz Roszewski Henryk Haak