Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 286/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant :st. sekr. sądowy Ewelina Rabuczewska

w obecności prokuratora Prok. Rej. Ewy Nowickiej

po rozpoznaniu w dniach 16.01.2018r., 13.02.2018r., 22.03.2018r., 19.04.2018r., 18.05.2018r., 15.06.2018r.. sprawy

1.  M. S. (1) syna M. i H. z domu K.,

ur. (...) w E.,

oskarżonego o to, że:

I.W dniu 03 sierpnia 2016 roku w M., województwo (...), wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), A. P. (1) i S. P., wbrew przepisom ustawy uczestniczył w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 988,32 gram netto oraz środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 2,66 gram, w ten sposób, że substancje te nabył od A. P. (1), a następnie przekazał je K. K. (1) i S. P., celem przewiezienia ich na teren województwa (...) i dalszego rozprowadzenia, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016.224., j.t.) w zw. z art. 64 § 1 k.k.

2.  K. K. (1) syna J. i A. z domu N.,ur. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

I.Od końca października 2014 roku do 03 sierpnia 2016 roku w M., B., w M. i innych nieustalonych miejscach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), A. P. (1), S. P., J. K., M. T. oraz innymi osobami, wbrew przepisom ustawy uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci co najmniej 518 sztuk tabletek Ekstazy, amfetaminy w ilości co najmniej 6.019,32 gram oraz środków odurzających w postaci marihuany w ilości co najmniej 740 gram oraz haszyszu w ilości co najmniej 234 gram, w ten sposób, że zakupione narkotyki przechowywał u J. K. i D. K. (1), porcjował je, ważył, odbierał do dalszej sprzedaży, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, w tym:

- w dniu 03 sierpnia 2016 roku w M., województwo (...), wspólnie i w porozumieniu z S. P., A. P. (1) i M. S. (1), wbrew przepisom ustawy uczestniczył w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 988,32 gram netto oraz środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 2,66 gram,

- w okresie od końca października 2014 roku do stycznia 2016 roku sprzedał M. T. łącznie co najmniej 5 kilogramów substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz w postaci tabletek ekstazy w ilości co najmniej 50 sztuk oraz co najmniej 80 gram środka odurzającego w postaci haszyszu, a nadto nabył 500 gram środka odurzającego w postaci marihuany,

- w okresie od wiosny 2015 roku do lipca 2016 roku sprzedał S. G. co najmniej 100 gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, co najmniej 150 gram środka odurzającego w postaci marihuany oraz nieustalonego narkotyku za kwitę 900 złotych,

- w październiku 2015 roku nabył od J. N. co najmniej 500 sztuk substancji psychotropowej w postaci tabletek ekstazy,

- w okresie od końca października 2014 roku do 03 sierpnia 2016 roku sprzedał K. B. co najmniej 20 gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz co najmniej 20 gram środka odurzającego w postaci haszyszu i co najmniej 20 gram środka odurzającego w postaci marihuany,

przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016.224., j.t.) w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

3.  B. M. (1) syna R. i B. z domu I.,

ur. (...) w B.,

oskarżonego o to, że:

I.Od końca 2013 roku do końca grudnia 2015 roku w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. T., wbrew przepisom ustawy uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości około pięciu kilogramów oraz środka odurzającego w postaci marihuany w ilości dwóch i pół kilograma, celem dalszej odsprzedaży, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016.224., j.t.) w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

O R Z E K A :

I. Oskarżonego M. S. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazuje go, opierając wymiar kary o przepis art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w rozmiarze 100 ( stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 25 (dwadzieścia pięć) złotych;

II. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. S. (1) kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 3 sierpnia 2016r. godz. 17.30 do dnia 22 września 2017r. godz. 12.55, przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

III. Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 11 ( jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w rozmiarze 150 ( stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 100 (sto) złotych;

IV. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego K. K. (1) kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie 3 sierpnia 2016r. godz. 17.30 do dnia 13 lutego 2018r. godz. 13.00 przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V. Oskarżonego B. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. skazuje go, opierając wymiar kary o przepis art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 kk przy zastosowaniu art. 37 b k.k. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności i wymierza mu grzywnę w rozmiarze 100 ( sto) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych;

VI. Na podstawie art. 34 § 1 a pkt 1 k.k., art. 35 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego B. M. (1) do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

VII. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego B. M. (1) kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie 3 stycznia 2017 r. .godz. 14.30 do dnia 5 stycznia 2017r. godz. 13.10 przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

VIII. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. R. N. kwotę 924 złote i 212,54 podatku VAT tyłem wynagrodzenia za obronę z urzędu wykonywana wobec oskarżonego K. K. (1);

IX. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 924 złote i 212,54 podatku VAT oraz kwotę 300 zł i i 69 złotych podatku VAT za postępowanie przygotowawcze, tyłem wynagrodzenia za obronę z urzędu wykonywana wobec oskarżonego M. S. (1);

X. Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 44§2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych wymienionych w wykazie dowód rzeczowych pod pozycjami 1-6, 10-18 na k.1285-1286 akt sprawy, zarządzając ich zniszczenie, zaś na podstawie art. 230§2 kpk dowody rzeczowe wymienione pod pozycjami 7,8,9 na k. 1285 nakazuje wydać oskarżonemu K. K. (1);

XI. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia wszystkich oskarżonych od kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

w trybie art. 423 § 1 a k.p.k.

sporządzone wobec M. S. i K. K.

Sąd ustalił, co następuje:

K. K. (1) jest mieszkańcem M.. Oskarżony pozostawał w relacjach towarzyskich i koleżeńskich z D. K. (1), J. K., K. B. - mieszkańcami M. oraz M. T., mieszkańcem B. i S. G., mieszkańcem R..

K. K. (1) od końca października 2014 r., do 3 sierpnia 2016 r., w M., w B. i innych nieustalonych miejscach z J. K., M. T., D. K. (1), S. G. oraz innymi osobami, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci co najmniej 518 sztuk tabletek ekstazy, amfetaminy w ilości co najmniej 6.019,32 gram oraz środków odurzających w postaci marihuany w ilości co najmniej 740 gram oraz haszyszu w ilości co najmniej 234 gram. Oskarżony nabywał narkotyki, a następnie przechowywał je u J. K. i D. K. (1), porcjował je i ważył, odbierał do dalszej sprzedaży, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu (d. zeznania świadków J. K. k. 642, 2063-2063v; S. G. k. 608; M. T. k. 1965-1967, 591-591v, 753-756, 1968-2173, 2174).

Ustalono, że K. K. (1) w okresie od końca października 2014 r., do stycznia 2016 r., sprzedał M. T. łącznie co najmniej 5 kilogramów substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz w postaci tabletek ekstazy w ilości co najmniej 50 sztuk oraz co najmniej 80 gram środka odurzającego w postaci haszyszu, a nadto nabył 500 gram środka odurzającego w postaci marihuany (d. zeznania M. T. k. 1965-1967, 591-591v, 753-756, 1968-2173, 2174).

W okresie od wiosny 2015 r., do lipca 2016 r., sprzedał natomiast S. G. co najmniej 100 gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, co najmniej 150 gram środka odurzającego w postaci marihuany oraz nieustalonego narkotyku za kwotę 900 zł (d. zeznania S. G. k. 608).

W październiku 2015 r., nabył od J. N. co najmniej 500 sztuk substancji psychotropowej w postaci tabletek ekstazy.

W okresie od końca października 2014 r., do 3 sierpnia 2016 r., sprzedał K. B. co najmniej 20 gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz co najmniej 20 gram środka odurzającego w postaci haszyszu i co najmniej 20 gram środka odurzającego w postaci marihuany (d. zeznania świadka K. B. k. 724-724v, 1101).

W dniu 23 lipca 2016 r., oskarżony K. K. (1) i oskarżony M. S. (1) spotkali się w E..

Podczas spotkania K. K. (1) i M. S. (1) podjęli rozmowy o zakupie znacznej ilości substancji psychotropowej ¬ amfetaminy. M. S. (1) podjął się pośredniczenia w transakcji. Towar dostarczyć miał jego znajomy A. P. (1), ps. (...). Oskarżeni kontaktowali się ze sobą w tej sprawie telefonicznie i sms-owo w dniach 26 lipca 2016 r. - 2 sierpnia 2016 r.

Mężczyźni umówili się telefonicznie na wyjazd po odbiór towaru na dzień 3 sierpnia 2016 r. Ustalili, że kupią kilogram amfetaminy za cenę 10 tys. zł. M. S. (1) kontaktował się telefonicznie z A. P. (1) od dnia 1 sierpnia 2016 r., bezpośrednio po rozmowach z K. (d. zeznania świadka S. P. k. 57-58, 160-160v, 1969-1971).

K. K. (1) zaproponował S. P. wyjazd z nim po towar, w roli kuriera - "gołębia". Za przejazd P. miał dostać 1000 zł. (d. zeznania świadka S. P. k. 57-58, 160-160v, 1969-1971).

W dniu 3 sierpnia 2016 r., około godziny 9:00, S. P. i K. K. (1) spotkali się w mieszkaniu tego ostatniego. Omówili szczegóły dotyczące wyjazdu, bez wskazania docelowego miejsca podróży. K. K. (1) dał P. do kontaktu telefon komórkowy marki M. z numerem (...) (d. zeznania świadka S. P. k. 57-58, 160-160v, 1969-1971; analiza połączeń 992- (...)).

W godzinach przedpołudniowych, tego dnia, K. K. (1) z miejsca zamieszkania wyjechał swoim samochodem marki B. (...) typu kombi, o nr rej. (...), trasą prowadzącą przez R., P., O. w kierunku E.. S. P. zaś wyjechał z M. pojazdem marki B. typu coupe koloru białego, o nr rej. (...). Oba samochody zatrzymały się na parkingu stacji paliw Lotos, przed wjazdem do E.. Tam do K. K. (1) podszedł mężczyzna ubrany w zieloną koszulkę, którym okazał się być M. S. (1), mieszkaniec E.. Mężczyzna ten wsiadł do samochodu K. K. (1) i odjechali w kierunku G.. Drugi samochód B. pojechał za nimi. Następnie oba samochody udały się drogą krajową nr (...) w kierunku Ł., O. i drogą ekspresową (...) w kierunku W.. Na rozjeździe w R. oba samochody rozjechały się. Samochód K. zawrócił i na wylocie z R., przy DK (...) wjechał na stację paliw BP (wieś M.) i zaparkował za stacją na parkingu, pomiędzy samochodami cysternami (d. zeznania świadka S. P. k. 57-58, 160-160v, 1969-1971; A. R. k. 1971-1975; B. M. (2) k. 1973-1974, 525-526).

Po krótkim czasie, na stację paliw wjechał od strony McDonalda samochód marki T. (...) o początkowych numerach rejestracyjnych (...). Do tego pojazdu podszedł mężczyzna, który przyjechał z K. K. (1) i przywitał się z kierowcą T.. Po chwili podszedł też do nich K. i również przywitał się z kierowcą T.. Kierowcą T. okazał się być A. P. (1). K. K. (1) wrócił do swojego auta, wtedy też do K. podjechała T. (...), którą kierował mężczyzna w zielonej koszulce tj. M. S. (1). Mężczyźni przekazali mu paczkę - reklamówkę koloru białego z czerwonym znakiem i napisami reklamowymi sieci K., w której znajdowały się dwa pakunki owinięte brązową taśmą z zawartością substancji koloru białego oraz pakunek w rękawiczce jednorazowej koloru niebieskiego, owinięty przeźroczystą folią z zawartością suszu roślinnego (d. zeznania świadka S. P. k. 57-58, 160-160v, 1969-1971; A. R. k. 1971-1975; B. M. (2) k. 1973-1974, 525-526).

W tym czasie na stację paliw BP wjechał samochód B. o nr rej. (...), który zaparkował w niedalekiej odległości od auta K. K. (1). K. poszedł do McDonalda, gdzie kupił jedzenie, którego część dał kierowcy drugiego auta B.. Kierowca tego pojazdu otworzył tylną klapę bagażnika i zaczął coś w nim robić.

W tym czasie ponownie podszedł K. K. (1) z jasnym pakunkiem i włożył go za siedzenie kierowcy pojazdu B. o nr rej. (...). M. S. (1) był w tym czasie w McDonaldzie.

Wówczas podjęto decyzję o zatrzymaniu mężczyzn, którzy przyjechali dwoma samochodami marki B., pojazd marki T. (...) odjechał z parkingu.

Gdy mężczyzna M. S. (1) zobaczył czynności podjęte przez policjantów, zaczął uciekać w pole znajdujące się za restauracją (...) ‘s. Po krótkim pościgu został również zatrzymany, nie udało się zatrzymać kierowcy pojazdy T. (...) (d. zeznania świadka A. R. k. 1971-1975; B. M. (2) k. 1973-1974, 525-526; materiały z kontroli operacyjnej (...) k. 98-143; materiały z kontroli operacyjnej kryptonim (...) i (...) k. 1019-1061)

K. K. (1), S. P. i M. S. (1) zostali zatrzymani i osadzeni w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w O..

W trakcie przeszukania samochodu osobowego marki B. (...), nr rej. (...), za fotelem kierowcy, na podłodze, ujawniono i zabezpieczono reklamówkę koloru białego z czerwonym znakiem i napisami reklamowymi sieci K., w której były dwa pakunki owinięte brązową taśmą z zawartością substancji koloru białego o wadze brutto 1044,24 grama oraz pakunek w rękawiczce jednorazowej koloru niebieskiego, owinięty przeźroczystą folią z zawartością suszu roślinnego o wadze netto 2,66 grama. Użycie testera narkotykowego dało wynik pozytywny w kierunku amfetaminy i marihuany (d. materiały z kontroli operacyjnej (...) k. 98-143; materiały z kontroli operacyjnej kryptonim (...) i (...) k. 1019-1061).

Z opinii z zakresu (...) w O. wynika, że w materiale oznaczonym nr 2A w postaci białego proszku stwierdzono obecność 37 % amfetaminy w postaci siarczanu oraz kofeinę, w materiale oznaczonym nr 3A w postaci białego proszku stwierdzono obecność 32 % amfetaminy w postaci siarczanu oraz kofeinę. W myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami, amfetamina i jej sole stanowią substancje psychotropowe z grupy II - . kofeina nie figuruje w załącznikach do wymienionej ustawy (opinia LK KWP w O. k. 424-425).

Z opinii z zakresu (...) w O. wynika, że nadesłany susz roślinny, zabezpieczony w dniu 3 sierpnia 2016 r., w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późno zmianami "o przeciwdziałaniu narkomanii" stanowi ziele konopi innych niż włókniste ujęte w wykazie środków odurzających z grupy I - N i IV – N (opinia LK KWP w O. k. 431-432).

W opinii z przeprowadzonych (...) w W. stwierdzono, że próbki proszku nr 2A i 3A zawierają amfetaminę w postaci soli. Amfetamina oraz jej sole są wymienione w wykazie substancji psychotropowych grupy II - P, stanowiących załącznik nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005• r., o przeciwdziałaniu narkomanii. Profile składu zanieczyszczeń próbek proszku nr 2A i 3A wskazują, że obie pochodzą z tego samego źródła. Ponadto nie wykazują podobieństwa do badanych wcześniej w (...) próbek amfetaminy (opinia (...) k. 564-565).

W opinii z zakresu (...) w O. wskazano wyniki ważenia materiału dowodowego: masa netto śladu ID" 2 wynosi 491,82 gram, masa netto śladu nr 3 wynosi 495,27 gram (opinia LK KWP w O. k. 431-432).

Z opinii z zakresu genetyki sądowej LK KWP w O. wynika, że w próbce nr 4B pobranej z całej zastanej wewnętrznej powierzchni gumowej rękawiczki jednorazowej koloru niebieskiego, stwierdzono mieszaninę DNA, z której wyznaczono profil główny dla DNA stanowiącego ilościowo większy składnik tej mieszaniny. Stwierdzono - profil ten jest zgodny z profilem DNA A. P. (1) (opinia LK KWP w O. k. 1139-1141).

Analiza biostatyczna zgodnie z podanym wyżej założeniem wskazuje, że hipoteza, że DNA otrzymany z próbki ID" 4B pochodzi od A. P. (1) i jednej nieznanej, niespokrewnionej osoby z populacji jest 22 tryliony (2,2x1019) razy bardziej prawdopodobna niż, że otrzymany DNA pochodzi od dwóch nieznanych, niespokrewnionych osób z populacji. Można zatem wnioskować, że głównym dawcą DNA w próbce ID" (...) najprawdopodobniej jest A. P. (1), a uzyskany wynik należy traktować jako ekstremalnie mocny (opinia LK KWP w O. k. 1139-1141)..

Z analizy wykazów połączeń oraz informacji zawartych w telefonach komórkowych i kartach SIM w sprawie PR Ds. 157.2016 wynika m.in., że:

- K. K. (1) posługiwał się telefonami komórkowymi o numerach abonenckich (...), (...) (pierwszy numer potwierdzony przez ujawnienie przy zatrzymaniu K. K. (1), natomiast drugi wykazany w stosowanej kontroli operacyjnej krypt. (...)),

- M. S. (1) posługiwał się telefonami o numerach (...), (...) i (...),

- S. P. w dniu 3 sierpnia 2016 r., posługiwał się telefonem o numerze (...),

- D. K. (1) posługiwała się telefonami komórkowymi o numerach (...) i (...),

- telefon komórkowy N. (...) dualSIM ID" (...), współpracujący z kartą SIM o numerze wywoławczym (...) (telefon A. P. (1) użytkowany w dniu transakcji, tj. 3 sierpnia 2016 r.) został zabezpieczony podczas zatrzymania A. P. (1), ps. (...) w dniu 6 kwietnia 2017 r.

W toku analizy potwierdzono kontakty telefoniczne pomiędzy:

- K. K. (1) a D. K. (1),

- K. K. (1) a S. P.,

- K. K. (1) a M. S. (1),

- M. S. (1) a A. P. (1), ps. (...) ( d. analiza połączeń k. 992-1008).

Dodatkowo należy wspomnieć, że po zatrzymaniach w dniu 3 sierpnia 2016 r., P., K. i M. S., okazało się, że A. P. (1) ma też kontakt z jego bratem - R. S., korzystającym z (...) (l połączenie telefoniczne w dniu 8 sierpnia 2016 r., o godz. 13:03:50, trwające 12 sekund), potwierdzono również fakt spotkania K. K. (1) z M. S. (1) w dniu 23 lipca 2016 r., na terenie E..

Potwierdzono, że K. K. (1), S. P. i M. S. (1) w dniu 3 sierpnia 2016 r., najpierw spotkali się w E., skąd dwoma samochodami udali się do miejscowości M., gdzie zostali zatrzymani, a także to, że w tym miejscu był również A. P. (1) (tel. (...)) - wskazują na to logowania ich numerów.

W dniu 21 lipca 2016 r., została wszczęta kontrola operacyjna o kryptonimie (...) na okres 3 miesięcy. W trakcie kontroli operacyjnej aparat telefoniczny o numerze abonenckim (...) użytkowany był przez K. K. (1). Numer ten współpracował z jednym aparatem telefonicznym o numerze (...). Kontrola została zakończona w dniu 5 sierpnia 2016 r., z uwagi na tymczasowe aresztowanie K. K. (1). Ze sporządzonych stenogramów połączeń telefonicznych (rozmów i wiadomości tekstowych) wynika, że K. K. (1) w okresie od 22 lipca 2016 r. do 3 sierpnia 2016 r., uczestniczył w obrocie i wprowadzał do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, współpracując m.in., z D. K. (1) i M. S. (1). Ten ostatni pośredniczył w transakcji z dnia 3 sierpnia 2016 r., w trakcie której mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w O. (...).

Na podstawie całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, przyjęto następujące ceny kupna i sprzedaży narkotyków: 10 zł - gram amfetaminy, 18 zł - gram marihuany, 6 zł - jedna tabletka ekstazy, 9 zł - gram haszyszu.

Z opinii z zakresu (...) w O. wynika, że w substancji nadesłanej do badań stwierdzono amfetaminę, siarczan amfetaminy i kofeinę. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., z późniejszymi zmianami, amfetamina ijej sole (w tym siarczan) należą do substancji psychotropowych z grupy II - P.

Z opinii z zakresu (...) w O. wynika następujące:

- w wyniku przeprowadzonych badań chemicznych stwierdzono, iż suma zawartości delta-9 - (...) i kwasu tetrahydrokannabinolowego w badanych materiałach roślinnych oznaczonych do celów analizy li 5 i 7, przekracza 0,20 %,.a zatem dowodowe materiały roślinne, w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami, stanowią ziele konopi innych niż włókniste, ujęte w wykazie środków odurzających z grupy I - N i IV - N;

- w wyniku przeprowadzonych badań chemicznych stwierdzono, iż materiał roślinny oznaczony do badań nr 6 to mieszanina:

• najprawdopodobniej tytoniu (stwierdzono obecność nikotyny)

• ziela konopi innych niż włókniste ujętego w wykazie środków odurzających z grupy I - N i IV - N ustawy z dnia 29 lipca 2005 L, o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami (suma zawartości delta - 9 - (...) i kwasu tetrahydrokannabinolowego przekracza 0,20 %);

- nikotyna nie figuruje w załącznikach do ustawy z dnia 29 lipca 2005 L, o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami, jako środek odurzający bądź substancja psychotropowa. Ponadto, nie figuruje w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 L, W sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych, jako nowa substancja psychoaktywna.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie powołanych wyżej dowodów oraz pozostałych dowodów, w tym dokumentów ujawnionych w toku rozprawy głównej i za zgodą stron zaliczonych w poczet materiału dowodowego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego M. S. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W toku postępowania przygotowawczego istota jego wyjaśnień sprowadzała się do tego, iż pod koniec lipca 2016 r., umówił się z kolegą o imieniu D., którego nazwiska nie znał, na spotkanie przy McDonaldzie, w M.. Miał od niego kupić kurtkę skórzaną i spodnie jeansowe, firmowe. Na to spotkanie pojechał z E., samochodem marki B., koloru czarnego, należącego do jego znajomego o imieniu K.. K. poznał jakiś czas wcześniej na promenadzie w E. i tak się zgadali. Dzień wcześniej, w dniu 2 sierpnia 2016 r., umówili się z K. na stacji (...) w E.. Samochodem K. mieli jechać do M.. Nie wiedział, jaki cel wyjazdu miał K.. Pojechali tylko we dwójkę. W M., na parkingu McDonalda wysiadł z samochodu K. i poszedł na spotkanie z D.. Wsiadł do jego samochodu - marki nie pamiętał, koloru jasnego. Nie wiedział, co w tym czasie robił K.. M. S. (1) podał, że w samochodzie porozmawiał z D. około 15 - 20 minut. Po rozmowie wysiadł z auta i poszedł do McDonalda. D. w tym czasie pojechał po kurtkę i spodnie. Gdy S. wyszedł z McDonalda, zauważył, że w jego kierunku biegnie dwóch mężczyzn. Przestraszył się wtedy, że mężczyźni ci chcą go pobić i ukraść mu pieniądze, które miał. przy sobie w kwocie 2890 zł. Zaczął uciekać i następnie schował się w pobliskich krzakach. Wyszedł z nich, gdy usłyszał okrzyk "policja". Następnie został zatrzymany i przewieziony do O. i osadzony w Komendzie Miejskiej Policji. Podał, że nie ma nic wspólnego z udziałem w obrocie narkotykami. Przyjechał tylko z E. do M. razem z K.. Nie wiedział co robił K. w M.. Wyjaśnił, iż K. poznał przypadkowo na promenadzie w E.. Nie potrafił wskazać kiedy to było dokładnie. Wymienili się numerami telefonów i czasami ze sobą rozmawiali. W lipcu 2016 r., zadzwonił do niego K., z informacją, że przyjedzie na imprezę do E. i zapytał czy nie chce się z nim spotkać. Spotkali się wówczas. W luźnej rozmowie K. zapytał się go czy nie wybiera się do W., bo chętnie by się z nim zabrał. Umówili się, że razem pojadą do W.. Jak podał M. S. (1) - chciał jechać na zakupy odzieżowe. Nie umówili się na konkretny termin. K. miał do niego zadzwonić. W dniu 3 sierpnia 2016 r., zadzwonił do niego K. i powiedział, że jest na (...)ie w E. i żeby o podjechał. Wziął ze sobą pieniądze w kwocie około 2900 zł. Pieniądze te pożyczył od swojej matki. Jechali tylko we dwóch z K.. Zatrzymali się w McDonaldzie w Ł.. Następny przystanek był na parkingu McDonalda, gdzie zostali zatrzymani przez Policję. Tam, wcześniej spotkał się z kolegą o imieniu D., który handluje ubraniami. Poznał go na plaży w E.. Z tym kolegą umówił się, że kupi od niego ciuchy. D. miał po wskazane przez niego ubrania pojechać do W., ponieważ on - M. S. (1) nie zna W. i nie mógłby tam trafić. M. S. (1) oświadczył, że gdy D. pojechał do W., on poszedł do McDonalda. Gdy wyszedł, zobaczył jak w jego kierunku biegnie dwóch mężczyzn. Przestraszył się wówczas, że mężczyźni ci chcą na niego napaść i zabrać mu pieniądze. Pomyślał, że D. mógł go wystawić. Wówczas zaczął uciekać. Schował się w krzakach, wyszedł z nich, gdy usłyszał kroki i okrzyk; "policja". M. S. (1) podał, że w chwili zatrzymania ubrany był w zieloną koszulkę z czarnymi napisami na. piersiach i krótkie spodenki jeansowe (d. wyjaśnienia oskarżonego M. S. (1) k. 79-80, 152-153v, 520-520v, 1963-1964, 1971).

Oskarżony K. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Słuchany na rozprawie wyjaśnił, iż w dniu 03 sierpnia 2016 r. w M. nie brał udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci amfetaminy oraz marihuany, jak twierdzi prokuratura, z P. i S.. W notatce policyjnej znajduje się informacja, że oni do niego podjechali i dali mu tą amfetaminę, co jest nieprawdą. Nadmienił, że P. osobiście nie zna, nawet go nie dotknął i się z nim nie witał. Wie, że M. S. (1) nie przyjeżdżał po narkotyki, lecz po ubranie. Stwierdził, że narkotyki należały do S. P.. Dodał nadto, że M. T. poznał w O. u kolegi A. S.. Z T. spotkał się później, nie był to rok 2014, jak to jest w zarzucie, to był rok 2015 wiosna. To była specyficzna sytuacja, gdyż M. T. był bardzo pobity, miał posiniaczoną twarz i chciał żeby on znalazł ludzi którzy pobija ochroniarzy w dyskotece P., którzy go pobili. Będzie to okres wrzesień – październik 2015 r. Dodał, że nigdy nie przynosił żadnych narkotykowo T., nie widział też by ten rozprowadzał narkotyki. Trzy razy był u T., pierwszy raz w listopadzie 2015 r. Był tam odebrać swoje wierzytelności. Usłyszał wtedy, że on nie ma pieniędzy, ale widział, że stoi nowa konsola i samochód, który sobie kupili, bo nie mieli wcześniej samochodu. W 2015 r. też byłem u niego w grudniu. Jest mu winien pieniądze. Dodał, że nie będzie się wypowiadać odnośnie narkotyków, bo ogólnie nie kupował żadnych. Nigdy nie zażywał z T. narkotyków, jest w abstynencji od 2010 r. D., przyjeżdżała do niego odbierać jakieś pieniądze, robiła to wyłącznie na jego prośbę. Nie oddał mu pieniędzy do dzisiaj. Co do zarzutu dotyczącego S. G., stwierdził, że jest to jego kolega z pracy. Jest mu wiadomo, że S. był karany za narkotyki, ale nigdy on mu jak i on mu nie sprzedawał żadnych narkotyków. On kupował od niego części samochodowe, proponował mu sprzedaż odżywek do ćwiczeń. Co do zarzutu z 15.10.2015 r. dotyczącego J. N., stwierdził, że nie przypomina sobie by miał jakikolwiek kontrakt z J. N. w 2015 r. w październiku. Nigdy nie nabywał od niego żadnych środków odurzających w postaci amfetaminy, marihuany, kokainy, haszyszu. Dodał, że w 2015 r. w grudniu zostali zatrzymani przez izbę celną, podczas powrotu z Holandii, gdzie kupił samochód marki B.. Wracał wtedy z M. N. (1) – bratem J.. Samochód był przeszukany przez funkcjonariuszy, oni też zostali przeszukani. M. też wiózł cztery palety ciast, wszystkie ciasta były krojone przez straż graniczną. Co do K. B., stwierdził, że nie sprzedawał nigdy K. B. ani też nie nabywał od niego żadnych narkotyków. Nie zajmował się handlem narkotykami, nie działał w żadnym związku przestępczym ani też nie było to jego stałe źródło dochodów. Pracował dwa miesiące w B. w spółce z o.o. w M., pracował nieoficjalnie w dyskotece Komin w O. z A. S.. Mieszkał w O., zajmował się pośredniczeniem w sprzedaży samochodów i różnych rzeczy drobnych do sprzedania. W dniu 3 sierpnia spotkał się z S. P. na stacji benzynowej w E., tam gdzie spotkał się też z M. S. (1). Zatrzymywał się też z M. S. (1) na stacji w Ł., prawdopodobnie w Ł.. Wtedy z M. S. (3) odjechaliśmy sobie dalej do M., nie celowo do McDonalda, tylko tam się zatrzymaliśmy, następny przystanek na jedzenie. Dodał nadto, że z D. K. (1) zaczął spotykać się w 2015 r. w kwietniu. W maju zamieszkała u niego w domu na ul. (...). Poznał ją w październiku lub listopadzie 2014 r. na ul. (...) u jego kolegi M. N. (2). Później zostali rodzicami chrzestnymi jego dziecka. To było następnego roku. D. K. (1) nie rozprowadzała jego narkotyków, które prokuratura uważa, że były moje. Nie przechowywała ich. Nigdy nie widziałem u D. K. (1) narkotyków w zamrażalce ani w lodówce. Nigdy też nie przechowywał, ani nie kupował od J. K. narkotyków, jak wynika z aktu oskarżenia. Nie widział też kiedykolwiek u J. K. żadnych narkotyków w mieszkaniu. Dodał, że był przyjacielem S. P., nie udzielał mu jakichkolwiek narkotyków za to, że on się z nim koleguje. Wspierał go np. świecami do jego samochodu. Stwierdził nadto, że S. P. kłamał w części dotyczącej pieniędzy na lekarza, że nie miał pieniędzy na lekarza, dlatego przyjął od niego tą pracę. Dał mu te pieniądze na tego lekarza i powiedział, że rozliczy się ze mną kiedy będzie miał (d. wyjaśnienia oskarżonego K. K. (1) k. 95, 149, 518-519v, 759-763, 1959-1963).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych K. K. (1) i M. S. (1), uznając je tylko i wyłącznie za przyjętą linię obrony.

Odnośnie K. K. (1) fakt popełnienia przez niego przestępstwa potwierdzają zeznania świadków, wcześniej współoskarżonych: M. T. (d. k.591-591v, 753-756, 1965-1967, 1968, 2173, 2174), K. B. (d. k. 724-724v, 1101, 1972-1973) S. P. (d. k. 57-58, 160-160v, 1969-1971), S. G. (d. k. 608, 2062v-2063) – w postępowaniu przygotowawczym, a nadto J. K. (d. k. 642, 2063-2063v). Świadkowi ci wskazywali na udział tego oskarżonego w handlu środkami odurzającymi i podali szczegółowo – zwłaszcza M. T. i J. K., w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przez K. K. (1) zarzucanego mu czynu. K. B., S. P. i S. G. wprawdzie na rozprawie nie potwierdzili odczytanych z postępowania przygotowawczego wówczas wyjaśnień, jednakże powody dla których to uczynili należy uznać za kuriozalne i ewidentnie zmierzające do poprawienia sytuacji procesowej oskarżonego K. K. (3). K. B. i S. G. na rozprawie stwierdzili, że nie czytali swoich wówczas wyjaśnień i otrzymali do podpisania połowę czystej kartki, jednakże tym zeznaniom nie należy dać wiary. Okoliczności takie podali bowiem na rozprawie, nie kwestionowali wcześniej treści swoich wówczas wyjaśnień i, zdaniem Sądu, sam fakt obecności oskarżonego K. K. (1) przy składaniu zeznań na rozprawie sprawił, że zmienili swoje zeznania po to, by pomóc oskarżonemu K. K. (1) uniknąć odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwo. Z kolei świadkowie M. T. i J. K. konsekwentnie wskazywali na udział oskarżonego K. K. (1) w handlowaniu środkami odurzającymi, co miało swoje odzwierciedlenie w zachowaniu K. K. (1), który próbował zdyskredytować ich zeznania mało istotnymi informacjami dotyczącymi m.in. spotykania się z M. T. w jego miejscu zamieszkania, w obecności jego narzeczonej, stanem psychicznym świadków J. K. i M. T.. Ani M. T. ani J. K. nie potwierdzali okoliczności, na które powoływał się K. K. (1), a ich drobiazgowość i poboczność w kwestii rzekomej wiarygodności tych osób, jawi się, zdaniem Sądu jako nieudolne kwestionowanie ich prawdomówności.

S. P. w swych zeznaniach wskazał, że dostał propozycję od K. K. (1) by przewieść amfetaminę pod W. i na tę okoliczność złożył, zwłaszcza w postępowaniu przygotowawczym, szczegółowe wówczas wyjaśnienia.

Odnośnie oskarżonego M. S. (1), jego wyjaśnienia w zakresie w jakim wskazał on, że umówił się z K. K. (1) w związku z zamiarem handlowania odzieżą są wręcz naiwne. Z jego wyjaśnieniami sprzeczne są relacje świadka S. P.. Zwłaszcza te składane w toku postępowania przygotowawczego. W swoich wówczas wyjaśnieniach stwierdził on, że K. K. (1) zaproponował mu przewiezienie narkotyków. Zgodził się na to, z uwagi na ciężką sytuację materialną jego rodziny. Realizując wcześniejsze ustalenia miał, razem z oskarżonym K. K. (1), udać się do E., tam mieli zabrać kolegę K. K. (1) o imieniu M., z którym mieli pojechać dalej (k. 57). Świadek ten nie miał wątpliwości, że M. S. (1) działał wspólnie z K. K. (1), na co wskazywało zachowanie oskarżonego S.. Cała „operacja” została przerwana przez funkcjonariuszy CBŚ. Z zeznaniami świadka S. P. korespondują relacje funkcjonariuszy CBŚ A. R. (d. k. 1974-1975) oraz B. M. (2) (d. k. 525-526, 1973-1974). Świadkowie ci stwierdzili, że widzieli oskarżonych K. i S. i na skutek wcześniejszych czynności operacyjnych posiadali oni informacje, że w/w handlują środkami odurzającymi. Świadek A. R. dodała nadto, że podczas czynności któryś z funkcjonariuszy krzyknął, że oskarżony S. ucieka, w związku z tym udała się za nim w krótki pościg. M. S. (1) został zatrzymany przez innych funkcjonariuszy CBŚ. W samochodzie S. P. zaś zostały znalezione narkotyki. Okoliczność ta przeczy wyjaśnieniom oskarżonego M. S. (1) w zakresie w jakim stwierdził on, że zamierzał handlować odzieżą. Po cóż by bowiem miał uciekać, skoro jego czynności miały być zgodne z prawem.

Sąd dał wiarę zeznaniom powołanych wyżej świadków, zaś co do S. G. i K. B. z postępowania przygotowawczego, uznając je za spójne i konsekwentne w toku całego postępowania. Świadkowie ci rzeczowo przedstawili przebieg przestępczej działalności oskarżonych K. K. (1) i M. S. (1) w takim zakresie w jakim mieli co do tego wiadomości. Drobne nieścisłości w ich relacjach są wynikiem spontaniczności ich zeznań i w żaden sposób ich nie dyskredytują. Zwłaszcza oskarżony K. K. (1) próbował zdyskredytować zeznania M. T. i J. K. jednakże okoliczności jakie podawał mają znaczenie drugorzędne i nie wpływają na ocenę wiarygodności tych świadków. Co ciekawego, zastrzeżeń co do prawdomówności nie miał K. K. (1) odnośnie świadków, którzy nie potwierdzili swoich wówczas wyjaśnień: S. G. i K. B.. Świadczy to o tym, że oskarżony K. K. (1) chciał zdyskredytować relacje tych osób, którzy zeznawali na jego niekorzyść. Wskazać jednak należy, że występujący w niniejszym postępowaniu wówczas jako oskarżeni S. P., K. B. i S. G. zostali skazani prawomocnymi wyrokami za handel środkami odurzającymi wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), a S. P. także z M. S. (1) (wyrok SR Mrągowo z dnia 18 sierpnia 2017 roku sygn. akt IIK 224/17).

Ustaleń powyższych nie zmieniają relacje świadków D. K. (1) (d. k. 1967-1969, 1971, 2172v-2173, 2174), A. P. (1) (d. k. 1015, 2063v-2064). D. K. (1) w swych obecnie zeznaniach wskazywała, że K. K. (1) nie miał nic wspólnego z handlowaniem środkami odurzającymi, zaś A. P. (1) potwierdził wersję M. S. (1) odnośnie zamiaru handlowania odzieżą, tym niemniej wskazał, że znał oskarżonego M. S. (1) z wcześniejszych pobytów w zakładzie karnym. Zeznania D. K. i A. P. zmierzają ewidentnie do poprawienia sytuacji procesowej oskarżonych K. K. i M. S.. Wniosek taki można wysnuć nie tylko z ich postawy prezentowanej na rozprawie, lecz także z faktu, że zostali oni prawomocnie skazania wyrokiem tut. Sądu za przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) - D. K. (wyrok SR Mrągowo z dnia 18 sierpnia 2017 roku sygn. akt IIK 224/17) oraz S. P., M. S. (1) i K. K. (1)A. P. (wyrok SR Mrągowo z dnia 19 września 2017 roku sygn. akt IIK 182/17).

Relacje świadków N. A. (k. 2172v, 2173), R. S. (k. 1972), H. S. (k. 1971-1972), N. K. (k. 1972), M. P. (k. 49-50, 2126) i P. Z. (k. 1973) nic istotnego do sprawy nie wnoszą stąd też ich bliższa analiza jest zbędna.

Z dowodami natury osobowej korespondują dowody w postaci materiałów z kontroli operacyjnej kryptonim (...) (k. 98-143), analiza połączeń telefonicznych wykonywanych pomiędzy K. K. (1) M. S. (1), S. P., D. K. (1) i A. P. (1) (k. 992-1008), a także opinie LK KWP w O. z zakresu badań chemicznych (k. 85-88, 424-425, 431-432, 559-560, 770-771, 930-932, 857-860, 943-948, 1139-1141) a także opinia (...) (k. 564-565) i materiały z kontroli operacyjnej kryptonim (...) i (...) (k. 1019-1061).

Fakt pobytu oskarżonych K. K. (1) i M. S. (1) na stacji w miejscowości M. przy restauracji (...) potwierdzają nagrania z monitoringu. Na potrzeby prowadzonego postępowania przygotowawczego zostały one zweryfikowane w zakresie ujawnienia na nich sylwetek oskarżonych M. S. i K. K. i opisane zostały szczegółowo w protokołach oględzin (k. 354-357, 359, 361-368,0377-379, 381-382,383-403,651-655,729-730,849-850,11131-1133). Wprawdzie na rozprawie w dniu 15 czerwca 2018 roku nie można było odtworzyć w całości tych nagrań, jednakże nie dyskredytuje to ich treści ujętej w protokole oględzin sporządzonych w postępowaniu przygotowawczym, tym bardziej, że sprawa prowadzona jest przez kilka lat i nagrania te były już odtwarzane (chociażby w Areszcie Śledczym w S. przed oskarżonym K. K. (1)), co siłą rzeczy wpływa na ich jakość. Nie ma bowiem żadnych przesłanek, by nie dać wiary protokołom oględzin tychże nagrań, sporządzonych w toku śledztwa.

Oskarżony M. S. (1) w dniu 03 sierpnia 2016 roku w M., województwo (...), wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), A. P. (1) i S. P., wbrew przepisom ustawy uczestniczył w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 988,32 gram netto oraz środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 2,66 gram, w ten sposób, że substancje te nabył od A. P. (1), a następnie przekazał je K. K. (1) i S. P., celem przewiezienia ich na teren województwa (...) i dalszego rozprowadzenia.

Oskarżony M. S. (1) zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k. Był już bowiem w przeszłości karany sądownie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ełku z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt II K 99/08 za popełnienie czynu z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę 100 stawek dziennych po 40 zł jedna stawka, nawiązkę w wysokości 2 tys. zł na cel społeczny oraz przepadek korzyści majątkowej w kwocie 3200 zł. Karę tę wymieniony odbywał w okresie od 13 maja 2011 r. do 13 listopada 2013 r. Z powyższego wynika zatem, że M. S. (1) zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych wart. 64 § 1 k.k.

Oskarżony K. K. (1) w okresie od końca października 2014 roku do 03 sierpnia 2016 roku w M., B., w M. i innych nieustalonych miejscach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), A. P. (1), S. P., J. K., M. T. oraz innymi osobami, wbrew przepisom ustawy uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci co najmniej 518 sztuk tabletek Ekstazy, amfetaminy w ilości co najmniej 6.019,32 gram oraz środków odurzających w postaci marihuany w ilości co najmniej 740 gram oraz haszyszu w ilości co najmniej 234 gram, w ten sposób, że zakupione narkotyki przechowywał u J. K. i D. K. (1), porcjował je, ważył, odbierał do dalszej sprzedaży, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, w tym:

- w dniu 03 sierpnia 2016 roku w M., województwo (...), wspólnie i w porozumieniu z S. P., A. P. (1) i M. S. (1), wbrew przepisom ustawy uczestniczył w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 988,32 gram netto oraz środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 2,66 gram,

- w okresie od końca października 2014 roku do stycznia 2016 roku sprzedał M. T. łącznie co najmniej 5 kilogramów substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz w postaci tabletek ekstazy w ilości co najmniej 50 sztuk oraz co najmniej 80 gram środka odurzającego w postaci haszyszu, a nadto nabył 500 gram środka odurzającego w postaci marihuany,

- w okresie od wiosny 2015 roku do lipca 2016 roku sprzedał S. G. co najmniej 100 gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, co najmniej 150 gram środka odurzającego w postaci marihuany oraz nieustalonego narkotyku za kwitę 900 złotych,

- w październiku 2015 roku nabył od J. N. co najmniej 500 sztuk substancji psychotropowej w postaci tabletek ekstazy,

- w okresie od końca października 2014 roku do 03 sierpnia 2016 roku sprzedał K. B. co najmniej 20 gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz co najmniej 20 gram środka odurzającego w postaci haszyszu i co najmniej 20 gram środka odurzającego w postaci marihuany.

Oskarżony K. K. (1) zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k. Był bowiem w przeszłości karany sądownie. Między innymi wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt II K 1247/07 za popełnienie m.in., czynu z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt II K 139110. W wyroku tym wymienionemu została wymierzona m.in., kara 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. K. K. (1) karę pozbawienia wolności wymieniony odbywał w okresie od 6 marca 2012 r., do 25 października 2014 r. Z powyższego wynika zatem, że wymieniony zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 kk.

W tym stanie rzeczy wina oskarżonych nie budzi wątpliwości i została im w pełni wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpali oni dyspozycję art. 56 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Wymierzając oskarżonym karę Sąd miał na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynów mu zarzucanych. Świadczy o tym dobro prawne, w które godzi przestępstwo (zdrowie publiczne). Wprowadzając do obrotu środki odurzające, oskarżeni naruszyli ustawowy zakaz dotyczący obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi, a tym samym działali na szkodę życia i zdrowia ludzkiego.

Oskarżeni K. K. (1) i M. S. (1) byli dotychczas karani sądownie, w tym za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dane o karalności 1120- (...), (...)).

W tym stanie rzeczy należy uznać, że wymierzone oskarżonym M. S. (1) oraz K. K. (1) kary pozbawienia wolności, jak również orzeczone obligatoryjnie na podstawie art. 56 ust. 3 cyt. ustawy grzywny, są adekwatne do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu im zarzucanego. Wymiar grzywny jest nadto adekwatny jest do ich stosunków majątkowych.

O zaliczeniu na poczet orzeczonej kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności wobec obu oskarżonych Sąd orzekł na podstawie art. 63 § 1 k.k., zaś o dowodach rzeczowych jak w punkcie X wyroku.

O wynagrodzeniu za obronę z urzędu wykonywaną wobec oskarżonych Sąd orzekł po myśli art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 prawo o adwokaturze, jak w punkcie VIII i IX.

Sąd nie orzekł wobec oskarżonego K. K. (1) przepadku równowartości korzyści majątkowej, z uwagi na to, że orzeczenia takie zapadły w całości wobec wówczas współoskarżonych D. K. (1), M. T., S. G., J. K. i K. B..

Z uwagi na to, iż oskarżeni nie pracują i nie maja też innych istotnych składników majątku Sąd, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił ich od kosztów sądowych w całości.