Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2166/17
POSTANOWIENIE
z dnia 27 października 2017 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Wojciechowska
Członkowie: Barbara Bettman
Emil Kawa


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 27 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2017 r. przez wykonawcę Delta Service S. E., I.
K., R. W. sp. j. z siedzibą w Zielonce, ul. Marecka 66a w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego 2 Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110

przy udziale wykonawcy Fire-Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie
224, zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 2166/17 po stronie
zamawiającego
oraz
przy udziale wykonawcy Kadimex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wólczyńska 290,
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 2166/17 po stronie
odwołującego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Delta Service S. E., I. K., R. W. sp. j. z siedzibą w Zielonce, ul. Marecka
66a kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………
Członkowie: …………....
……………

Sygn. akt KIO 2166/17

Uzasadnienie

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110
– prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę zestawów do działań ratowniczych, D/116//2017. Postępowanie
zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 15 lipca 2017 r. za numerem 2017/S 134-274062. Szacunkowa wartość zamówienia,
którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, zwanej dalej „ustawą pzp”).
W dniu 4 października 2017 r. Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej SIWZ). Jednocześnie Zamawiający sprostował ogłoszenie
o zamówieniu, a to w ten sposób, iż zmienił: termin składania ofert z dnia 6 października 2017
r. godz. 8.00 na dzień 23 października 2017 r. godz. 9.00; termin związania ofertą z daty
4 grudnia 2017 r. na 21 grudnia 2017 r. oraz termin otwarcia ofert z dnia 6 października 2017
r. na dzień 23 października 2017 r. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieścił na swojej stronie
internetowej w dniu 4 października 2017 r., natomiast sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
w dniu 6 października 2017 r.
W dniu 16 października 2017 r. odwołanie wniósł wykonawca Delta Service S. E., I. K.,
R. W. sp. j. z siedzibą w Zielonce – dalej Odwołujący. Odwołanie zostało podpisane przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 października 2017 r.
udzielonego przez wspólnika spółki, ujawnionego w KRS i upoważnionego do jednoosobowej
reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia odwołania została
przekazana zamawiającemu w dniu 16 października 2017 r. za pośrednictwem faksu oraz
drogą elektroniczną (via e-mail).
Odwołujący wniósł odwołanie od czynności i zaniechań Zamawiającego polegających
na niezgodnym z przepisami ustawy zaniechaniu modyfikacji treści SIWZ, podjętych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa zestawów do działań ratowniczych”,
znak sprawy: D/ 116/2017.
Powyższej wskazanemu zaniechaniu Zamawiającego zarzucił naruszenie: art. 29 ust.
1 i 2 ustawy pzp w związku z art. 38 ust. 4 ustawy pzp oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy pzp, poprzez
zaniechanie zmiany terminu realizacji zamówienia wskutek zmiany wymagań dotyczących
przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert dokonanych przez Zamawiającego w dniu

4 października 2017 r., co powoduje, że wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji
przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie zamówienia gwarantowanego jak i opcjonalnego,
jest nierealny i niemożliwy do dotrzymania, a w konsekwencji powoduje, że sporządzony przez
Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wszystkich wymagań
i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i nie zapewnia równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania
i nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ oraz załącznika nr 5 do SIWZ - wzoru
umowy poprzez wskazanie, że zamówienie gwarantowane zostanie zrealizowane w terminie
wynikającym z oferty najkorzystniejszej, który nie może być krótszy niż 15 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy przy jednoczesnym usunięciu zastrzeżenia „jednak nie później niż
do 15.12.2017 r. (w zależności od tego, który z w/w terminów upłynie wcześniej) a zamówienie
opcjonalne w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia realizacji dostaw
opcjonalnych.
W dniu 17 października 2017 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących
udział w postępowaniu o wniesieniu odwołania przekazując jego kopię. Informacja została
przekazana drogą elektroniczną oraz faksem. Ponadto w tym samym dniu Zamawiający
zamieścił na swojej stronie internetowej zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz treść
odwołania.
W dniu 18 października 2017r. do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca Fire-Max Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Zgłoszenie zostało podpisane przez wiceprezesa zarządu, ujawnionego w KRS
i upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawiającemu i Odwołującemu w dniu 18 października 2017 r. drogą elektroniczną oraz
faksem. Przystępujący wniósł o oddalenie w całości odwołania, jako bezpodstawnego
i niezasadnego. Przystępujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść Zamawiającego, gdyż na skutek prowadzonego przez Zamawiającego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego brak jest w jego ocenie na chwilę obecną ryzyka
związanego z terminowością dostawy na warunkach opisanych w SIWZ, tym samym także
możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z poszanowaniem zasad ustawy pzp.
Przystępujący, w szczególności przy zachowaniu terminu składania ofert w dniu 23
października 2017 r. jest w stanie przygotować ofertę zgodną ze specyfikacją, a następnie
dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ. Tym samym w razie
uwzględnienia odwołania, i zmodyfikowania SIWZ - w rzeczywistości ziściłoby się ryzyko braku
możliwości sfinansowania zamówienia ze środków: zabezpieczonych na rok 2017 r. — a tym
samym naraziłoby to Przystępującego na poniesienie szkody. Przystępujący jako jeden

z podmiotów na polskim rynku na co dzień zajmujący się dostawami sprzętu do działań
ratowniczych jest zainteresowany uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu
o zamówienie publiczne, które wbrew twierdzeniom Odwołującego jest przygotowane
i prowadzone w prawidłowy sposób tj. tak aby oferta Przystępującego mogła w uczciwy sposób
konkurować z ofertami pozostałych ewentualnych uczestników postępowania.
W dniu 20 października 2017r. do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca Kadimex S.A. z siedzibą
w Warszawie. Zgłoszenie zostało podpisane przez prokurenta, ujawnionego w KRS
i upoważnionego do reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu
i Odwołującemu w dniu 20 października 2017 r. drogą elektroniczną oraz faksem.
Przystępujący oświadczył, iż ma interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść
Odwołującego, ponieważ uwzględnienie odwołania umożliwi Przystępującemu złożenie oferty.
Zamawiający zaniechał adekwatnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia, dokonując
kilkukrotnego przesunięcia terminu na złożenie oferty przez co wykonanie zamówienia
w terminie określonym obecnie jest w zasadzie nierealne dla wykonawcy działającego
w normalnym otoczeniu rynkowym. Obecne postanowienia SIWZ uniemożliwiają
Przystępującemu złożenie oferty. Ewentualne uwzględnienie odwołania spowoduje takie
ukształtowanie postanowień umownych, które umożliwią Przystępującemu wzięcie udziału
w postępowaniu, złożenie oferty i potencjalnie uzyskanie korzyści ekonomicznych
w przypadku, gdy oferta ta okaże się najkorzystniejsza. Przystępujący wniósł o uwzględnienie
odwołania w całości. W ocenie Przystępującego postępowanie o udzielenie zamówienia
zostało przeprowadzone przez Zamawiającego w sposób niezgodny z przepisami prawa.
W dniu 27 października 2017 r. Odwołujący - Delta Service S. E., I. K., R. W. sp. j. z
siedzibą w Zielonce - wycofał odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
dniu 16 października 2017 r. Jednocześnie wniósł o zwrot na rachunek Odwołującego, z
którego dokonano wpisu od odwołania, z rachunku Urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem
wpisu tj. kwoty 13.500,00 zł. Pismo zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 października 2017 r. załączonego do odwołania.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone
prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie
zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.
Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust.
1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 2166/17.
Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 964 oraz
Dz. U. z 2017 r., poz.14).
Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 47),
Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.Przewodniczący: ……………
Członkowie: ……………
……………